Airbnb 2021
Ezintsha KuNovemba

Eziphuculiweyo eziyi-50 ezenza uAirbnb abe ngcono

Ukwazisa ngeAirCover Yababuki Zindwendwe

Ukukhuselwa ngokupheleleyo. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela ku-Airbnb.

Ukukhuselwa ngokupheleleyo. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela ku-Airbnb.

I-$1M yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo

Ukhuselekile—nakwimeko engafane yenzeke yokuba undwendwe lonzakale.

Ukhuseleko lomonakalo lwe$1M yeedola zaseMerika

Sibhatalela umonakalo owenziwe zindwendwe kwindawo nakwizinto zakho, kuquka ezexabiso.

I-nshorensi yomonakalo wezilwanyana

Ungakhathazeki: umonakalo owenziwe 
zizilwanyana uyabhatalelwa.

I-inshoresi yokucoca kugutyulwa

Siyakubhatala ngeendleko zokucoca ezingalindelekanga.

I-inshorensi yokulahlekelwa yingeniso

UAirbnb ukubuyisela ingeniso elahlekileyo ukuba urhoxisa ukubhukisha okuqinisekisiweyo ngenxa yomonakalo.

Iintsuku zokuchaza eziyi-14

Ngoku uneetsuku eziyi-14 zokuchaza izinto ezonakaliswe lundwendwe—nokuba uza kufikelwa zindwendwe emva kwezinye.

Ukubuyiselwa imali ngokukhawuleza

Siza kukhawuleza sikubuyisele imali ngomonakalo owenziwe lundwendwe—ngokuqhelekileyo zingekapheli iiveki eziyi-2.

Ukukhawulezelwa kweeSuperhost

IiSuperhost ziphumela kwinombolo ekhethekileyo eyenzelwe ukufakwa kwezicelo.

Funda okungakumbi ngeAirCover Yababuki Zindwendwe nazo zonke izinto zayo kuquka imimiselo nemiqathango, .

Izinto ezintsha oza kuzifumana kuAirbnb kuphela

Translation Engine

Obona bugcisa bokuguqulela obuhambele phambili obakha bafumaneka kwintsapho yethu.

Ukuhlolwa ukuba ilungele wonke umntu na

Siye sizihlole zonke izinto ezinceda ilungele wonke umntu ezifakwe Ngabubuki Zindwendwe bendawo zokuhlala ukuze siqinisekise ukuba zichane ngokupheleleyo.

I-wifi iqinisekisiwe

Isixhobo sethu esitsha sokuvavanya isantya siqinisekisa iindwendwe ukuba i-wifi ekuloo ndlu iza kuzilungela na.

Ndibhetyebhetye (nangakumbi)

Khangela ukuya kwiinyanga eziyi-12 kwangaphambili, ufumane iindawo ezingakumbi ezikhethekileyo.

Ithebhu Yohambo ephucukileyo

Ithebhu Yohambo eyilwe kabutsha ifaka zonke iinkcukacha zohambo lwakho ezibalulekileyo kwindawo enye ekulula ukuyifikelela.

Ukwandiswa kwejelo elithi Buza iSuperhost

Ababuki Zindwendwe abatsha bangadibana neSuperhost ukuze bancedwe bebodwa ngumntu onamava.

Izinto zilula kwaye zizisebenzela ngcono iindwendwe

Inguqulelo yangoko nangoko

Akusekho mfuneko yokuba ucofe iqhosha elithi guqulela ukuze ufunde into ebhaliweyo ngolwimi lwakho.

Iinguqulelo ezingcono

Ngokusekelwe kuphando lwenkampani yangaphandle, iinguqulelo ziphucukile kwiindawo eziku-Airbnb ezingaphezu kwe-99%.

Ukuthi "Wamkelekile" kay-62

Zonke izindlu noluvo olubhaliweyo ngazo lufumaneka ngoko nangoko ngazo zonke iilwimi esizixhasayo emhlabeni.

Izihluzi zokukhangela eziphuculiweyo

Izihluzi zokulungela wonke umntu ezisetyenziswa kakhulu zenza kube lula ukufumana iindawo ezinezinto ezahlukahlukeneyo.

Ukulungela wonke umntu Kwezinto Ezinokonwatyelwa

Izinto ezifana nezithi "ulwimi lwezandla" okanye "azikho izitepsi" ngoku ziboniswa ngokucacileyo Kwizinto Ezinokonwatyelwa.

Ingxelo yokubhatala yondwendwe

Ingxelo yemali engenileyo nephumileyo Yeendwendwe (iimali ezibuyiselweyo, iirisithi nokungakumbi) ngoku ifumaneka lula.

Ukubala ixesha elishiyekileyo ngaphambi kokuba ubhalise xa ufika

Ngoku ithebhu ephucukileyo neluncedo ngakumbi inewotshi ebonisa ukuba uza kufika nini.

Iinkcukacha zokubhalisa xa kufikwa ezifumanekayo

Ngoku inkcazelo yakho yokubhalisa xa ufika ibonakala kunye neenkcukacha zakho zokubhukisha.

Iividiyo Zezinto Onokuzonwabela ezohlukileyo

Khuthazwa zividiyo Zezinto Onokuzonwabela ezinika umdla zeendawo ezikufutshane nendawo oza kuya kuyo.

Ii-icon zemephu Zezinto Ezinokonwatyelwa ezintsha

Imephu ibonisa Izinto Ezinokonwatyelwa ezidweliswe ngokohlobo lwazo, ezifana nokutya, izinto zangaphandle nezinye.

Izinto onokuzenza, ezilungiselelwe wena kuphela

Sikucebisa Ngezinto Onokuzonwabela ezikwizinga eliphezulu ngokusekelwe ekubeni ukunye nabani nasekubeni uza kube uphi.

Ozibawelayo nabahlobo

Ngoku, abahlobo bakho banako ukuzibona Ozibawelayo ngokucofa nje kube kanye ibe akukho mfuneko yokuba ungene kwiakhawunti.

Amakhadi ezipho enziwe kabutsha

Phisa ngohambo lokuzikhupha kulo nyaka ngeendlela ezingakumbi zokufumana, zokuthenga nokusebenzisa amakhadi esipho akwa-Airbnb.

Amakhadi ezipho afumaneka nakwamanye amazwe

Thumela umbulelo ngamakhadi ezipho akwa-Airbnb, afumaneka eAU, eCA, eDE, eFR, eIT, eSP naseUK.

Ukukhangela ipolisi Kwiziko Loncedo

Kukhona ipolisi ethile oyikhangelayo? Fumana into oyifunayo ngesixhobo sethu sokukhangela esinye.

Ukubuka iindwendwe kwenziwe kwalula ngakumbi

Ukudityaniswa kwindawo ethi Buza iSuperhost

Siza kukudibanisa neSuperhost, ngokusekelwe kwingingqi yakho, kulwimi lwakho nendawo yakho.

Ukuncediswa ekufakeni indlu

Ufuna ukujongelwa indlu yakho nangomnye umntu? Fumana amacebiso kwiSuperhost ezinto eziye zayisebenzela.

Indawo yoncedo lweSuperhost

Molo! ¡Hola! E-Bonjour! Ncokola neSuperhost ngeelwimi ezingaphezu kwe-30 kumazwe ayi-196.

Ukuqalisa, kwenziwe kwalula

Yamkela iindwendwe ezintsha usebenzisa inkqubo yokungena elula ekwithebhu ethi Namhlanje.

Ukubhukisha kukwithebhu ethi Namhlanje

Hlola kwangoko, uphendule isicelo sokubhukisha ngaphandle kokuphuma kwithebhu ethi Namhlanje.

Imiyalezo kwithebhu ethi Namhlanje

Ithebhu ethi Namhlanje iveza imiyalezo Yababuki Zindwendwe, hayi eyeendwendwe yaxa useluhambeni.

Amacebiso kwithebhu ethi Namhlanje

Fumana amacebiso akho okuphucula indlu yakho, ukufaka izinto iindwendwe ezizithandayo.

Ithebhu ethi Namhlanje Yamashishini

Bantu abasebenzisa Izixhobo Zamashishini, vuyani! Ngoku ungayisebenzisa ithebhu ethi Namhlanje nokuba unezindlu ezininzi.

Isixhobo sokuvavanya isantya seWifi

Ababuki Zindwendwe banokuvavanya isantya se-wifi yezindlu zabo lula besebenzisa i-app kaAirbnb.

Ukujonga kwangaphambili kwexabiso Kwababuki Zindwendwe

Jonga indlela elibonakala ngayo ixabiso lendlu yakho kwiindwendwe.

Imali yokucoca yeendendwe eziza kuhlala ixesha elifutshane

Khetha ukubeka ixabiso lokucoca elithotyiweyo xa kubhukishwe usuku olunye okanye iintsuku ezimbini.

Ukhetho lwexabiso lwesilwanyana sasekhaya

Ngoku ungakhetha ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya kwixabiso lakho losuku.

Ukubuyiselwa kwemali Yezinto Ezinokonwatyelwa

Khetha ukubuyisela iindwendwe yonke imali yazo xa zixhoxa kusasele iiyure eziyi-24.

Ukuphuculwa kwesikhokelo

Uncedo olungcono lwenza Ababuki Zindwendwe bakwazi ukubonisa ngokuchane ngakumbi izinto zabo ezinceda indawo ilungele wonke umntu.

Iindlela ezenziwe lula zokufaka iividiyo

Ufuna ukwenza ividiyo yokubonisa kwangaphambili Into Yakho Enokonwatyelwa? Ngoku kulula ukufaka iividiyo ezincinci.

Khangela imiyalezo Yombuki Zindwendwe usebenzisa amagama

Akusekho kusikrola okungapheliyo: ngoku kulula ukufumana imiyalezo enamagama alula afakiweyo.

Ukuphuculwa kwento yevidiyo

Ngoku isixhobo sokulungelelanisa iifoto ngokuzenzekelayo siyasebenza xa ufaka iifoto nganye, nganye.

Isaphulelo sendlu entsha

Yenza indlu yakho entsha ivelele ngesi saphulelo samanyathelo ayi-10 okubuka iindwendwe.

Ukuphuculwa kweziphumo

Ukuphuculwa kweziphumo kuveza Ababuki Zindwendwe abaphambili ngomgangatho nexabiso.

Umyalezo wabantu abathathu yeLuxe

Umsebenzi weLuxe angaquka iindwendwe Nababuki Zindwendwe kumyalezo oya kubantu abathathu.

Ukulungiswa kwekhalenda

Ikhalenda Yombuki Zindwendwe kwikhompyutha ngoku icaca kwasekuqaleni, isebenziseka lula.

Ozithandayo kwikhalenda

Inkcazelo eyenzelwe wena evezwa kwiirowu zosuku elungiselelwe wena (kwikhompyutha qha).

Ukuphucula ukuvezwa kwexabiso

Ngoku ababuki zindwendwe banokujonga amaxabiso abo kwikhalenda yonyaka (kwikhompyutha kuphela).

Ukuhlolwa ngakumbi komngcipheko

Amanyathelo okunciphisa iipati alungiselelwe Ababuki Zindwendwe basePortugal nabaseUK.

Ukulungelelaniswa kwezigqibo

Inkqubo entsha yokulawula amabango yenza kube lula kwaye kukhawuleze ukuhoywa kwamabango.

Uncedo Lwabamelwane Olungakumbi

Uncedo lwabamelwane baBabuki Zindwendwe lwandiswe lwaba neelwimi eziyi-12 kumazwe ayi-29.

Ukwenza indlu isebenze kwakhona

Izindlu zinokwenziwa zisebenze kwakhona Kwijelo Lesixeko bakuba Ababuki Zindwendwe bezibhalisile.

Ixesha lokukhululwa nokufumaneka lisenokwahluka ngokuya ngendawo.