ISuperhost: Ukuvuzwa kwabona babuki zindwendwe bagqwesileyo

Inkqubo yeeSuperhost ivuyisana ize ivuze ababuki zindwendwe abakumgangatho ophezulu baka-Airbnb nabanamava kakhulu.

Indlela okunceda ngayo ukuba yiSuperhost

Xa uyiSuperhost, uza kubonakala ngakumbi, unokwenza imali engakumbi uze ufumane imivuzo ekhethekileyo. Le yindlela esikubulela ngayo ngokubuka kwakho iindwendwe ngendlela esemagqabini.

Yamkela iindwendwe ezingakumbi

Ukuqwalaselwa ziindwendwe kunokukhokelela ekubhukishweni ngakumbi kweeSuperhost — zize zifumane imali engakumbi.

Bonaka ukuba ukhethekile

Iindwendwe ziyathemba ukuba iiSuperhost ngabona babuki zindwendwe bahamba phambili ibe zibakhangela zisebenzisa isihluzi seSuperhost. Ii-imeyile zethu zentengiso neebheji zeSuperhost zibanceda babonakale nangakumbi.

Fumana imivuzo ekhethekileyo

IiSuperhost zifumana ikuphoni ka-Airbnb eyi$100 nyaka ngamnye ngokuqhubeka zizizo. Kwaye xa zimema Umbuki Zindwendwe omtsha ukuba avule iakhawunti, iiSuperhost zifumana ibhonasi eyi-20% eyongezelelwa kwibhonasi yesiqhelo yokumema.

Indlela yokuba yiSuperhost

Qho emva kweenyanga eziyi-3, siye sijonge ukuba uzifikelele na ezi zinto zifunekayo zilandelayo kunyaka odlulileyo.* Ukuba uzifikelele, uza kwenziwa iSuperhost okanye uqhubeke uyiyo.

Yi-4,8 nangaphezulu umlinganiselo uwonke

IiSuperhost zinomlinganiselo xa uwonke ongu-4,8 nangaphezulu ngokutsho kwezimvo zeendwendwe zazo zika-Airbnb zonyaka ophelileyo. Iindwendwe ziyayazi ukuba zinokulindela ukwamkelwa ngendlela esemagqabini ngaba babuki zindwendwe.

Kuhlalwe izihlandlo eziyi-10 nangaphezulu

IiSuperhost ziye zamkela iindwendwe ubuncinane izihlandlo eziyi-10 kunyaka odlulileyo okanye iintsuku eziyi-100 kwizihlandlo ubuncinane eziyi-3 ekuhlalwe ngazo. Iindwendwe zakho zinokukuthemba xa ungumbuki zindwendwe onamava.

Ungaphantsi kwe-1% umlinganiselo wokurhoxa

IiSuperhost zirhoxisa ngaphantsi kwezihlandlo eziyi-1%, ngaphandle kwemeko ongenakuyinceda. Le nto ithetha ukuba ababuki zindwendwe ababhukishwe izihlandlo ezingaphantsi kweziyi-100 ngonyaka khange barhoxise. Ukunqaba kokurhoxisa kuthetha ukuba iindwendwe zingaphola engqondweni.

Umlinganiselo wokuphendula ongu-90%

IiSuperhost ziphendula i-90% yemiyalezo emitsha zingaphelanga iiyure eziyi-24. Xa iindwendwe zikubuza imibuzo, ziyazi ukuba impendulo ekhawulezileyo iyeza.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Kuza kwenzeka ntoni ukuba kufuneka ndirhoxise ngenxa yemeko yongxamiseko?

Ukuba kufuneka urhoxise ukubhukisha ngenxa yemeko engxamisekileyo okanye ngenxa yesizathu esingenakuphepheka, jonga ukuba eso sizathu siqukiwe na kwiimeko onganakuzinceda. Ukuba kunjalo, awuzukohlwaywa ibe ukurhoxisa kwakho akuzukuchaphazela ukufanelekela kwakho ukuba yiSuperhost.

Qiniseka ukuba uqhakamshelana noAirbnb zingekapheli iintsuku eziyi-14 emva kokurhoxisa ukubhukisha ukuze ufake ibango (okanye ngaphambi kokufika kondwendwe lwakho olulandelayo). Usenokucelwa ukuba uthumele amaxwebhu kuAirbnb ukuze ahlolwe.

Funda ngepolisi ka-Airbnb yemeko ongenakuyinceda

Kufuneka ndibe ngumbuki zindwendwe ubuncinane unyaka ukuze ndibe yiSuperhost?

Akukho xesha libekiweyo lokufanelekela ukuba ubeyiSuperhost. Ukuba nje uyazifikelela zonke izinto ezifunekayo ngaphambi kwexesha lokuhlolwa (okwenzeka qho kwiinyanga eziyi-3), ungayiyo iSuperhost.

Qho xa sijonga ukuba uzifikelele izinto ezifunekayo ukuze ube yiSuperhost, sijonga kunyaka odlulileyo wokubuka iindwendwe ukuze sibone ukuba uqhube njani.

Fumana amacebiso kwiiSuperhosts