USHWANKATHELO LWEINSHORENSI

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan

USHWANKATHELO LWEINSHORENSI

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan

Yintoni I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan?

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan ikhusela kwiimeko apho Umbuki Zindwendwe* kufuneka abhatalele okanye enezinye iindleko ezinento yokwenza nokwenzakala okanye ukonakala kwezinto zabanye abantu ngenxa yokuhlala nabantu kwikhaya lakhe kusetyenziswa iwebhusayithi ka-Airbnb, nakwiimeko apho Umbuki Zindwendwe esonakalelwa yindlu yakhe ngoxa kuhleli Undwendwe*. Kwiimeko apho indlu Yombuki Zindwendwe isonakaliswa ngenxa yokuhlala Kondwendwe, uza kukhuselwa yi-inshorensi xa Umbuki Zindwendwe Nondwendwe bengakwazi ukulungisa ingxaki phakathi kwabo aze Umbuki Zindwendwe aqhakamshelane noAirbnb.

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan yinkqubo yeinshorensi efumaneka kwaSompo Japan Insurance Inc.

Ababuki Zindwendwe akufuneki babhatale mali ukuze bakhuselwe yinkqubo Yeinshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Nceda ufunde le nkcazelo ilandelayo ngokukhuselwa yi-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Yintoni I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan?

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan ikhusela kwiimeko apho Umbuki Zindwendwe* kufuneka abhatalele okanye enezinye iindleko ezinento yokwenza nokwenzakala okanye ukonakala kwezinto zabanye abantu ngenxa yokuhlala nabantu kwikhaya lakhe kusetyenziswa iwebhusayithi ka-Airbnb, nakwiimeko apho Umbuki Zindwendwe esonakalelwa yindlu yakhe ngoxa kuhleli Undwendwe*. Kwiimeko apho indlu Yombuki Zindwendwe isonakaliswa ngenxa yokuhlala Kondwendwe, uza kukhuselwa yi-inshorensi xa Umbuki Zindwendwe Nondwendwe bengakwazi ukulungisa ingxaki phakathi kwabo aze Umbuki Zindwendwe aqhakamshelane noAirbnb.

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan yinkqubo yeinshorensi efumaneka kwaSompo Japan Insurance Inc.

Ababuki Zindwendwe akufuneki babhatale mali ukuze bakhuselwe yinkqubo Yeinshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Nceda ufunde le nkcazelo ilandelayo ngokukhuselwa yi-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Yintoni I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan?

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan ikhusela kwiimeko apho Umbuki Zindwendwe* kufuneka abhatalele okanye enezinye iindleko ezinento yokwenza nokwenzakala okanye ukonakala kwezinto zabanye abantu ngenxa yokuhlala nabantu kwikhaya lakhe kusetyenziswa iwebhusayithi ka-Airbnb, nakwiimeko apho Umbuki Zindwendwe esonakalelwa yindlu yakhe ngoxa kuhleli Undwendwe*. Kwiimeko apho indlu Yombuki Zindwendwe isonakaliswa ngenxa yokuhlala Kondwendwe, uza kukhuselwa yi-inshorensi xa Umbuki Zindwendwe Nondwendwe bengakwazi ukulungisa ingxaki phakathi kwabo aze Umbuki Zindwendwe aqhakamshelane noAirbnb.

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan yinkqubo yeinshorensi efumaneka kwaSompo Japan Insurance Inc.

Ababuki Zindwendwe akufuneki babhatale mali ukuze bakhuselwe yinkqubo Yeinshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Nceda ufunde le nkcazelo ilandelayo ngokukhuselwa yi-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Ixesha leinshorensi

Eli xesha le-inshorensi lenkqubo yeinshorensi ekhoyo liqala nge-31 kaJulayi 2023 ukuya nge-31 kaJulayi 2024.

Ixesha leinshorensi

Eli xesha le-inshorensi lenkqubo yeinshorensi ekhoyo liqala nge-31 kaJulayi 2023 ukuya nge-31 kaJulayi 2024.

Ixesha leinshorensi

Eli xesha le-inshorensi lenkqubo yeinshorensi ekhoyo liqala nge-31 kaJulayi 2023 ukuya nge-31 kaJulayi 2024.

Imida nemimiselo


Imida nemimiselo esebenza kwi-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan

Imida nemimiseloImida nemimiselo esebenza kwi-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan

Imida nemimiseloImida nemimiselo esebenza kwi-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan
Ukubhatalelwa komonakalo wendlu Yombuki Zindwendwe
Ngokuxhomekeke kwimimiselo esebenzayo, kwimiqathango neemeko engazibhatalelwayo, I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan iza kubhatala xa kutshatyalaliswe Indlu* nezinto Zombuki Zindwendwe* ngenxa yokuhlala Kondwendwe*. I-inshorensi yokonakaliswa Kwendlu Umbuki Zindwendwe ayiqeshisayo okanye ayiphathiswe ukuba ayilawule isenokufumaneka phantsi kwezinto ezongezelelekileyo ezikhuselwayo ezichazwe apha ngezantsi.

Ukubhatalelwa kwetyala Lombuki Zindwendwe lokonzakala okanye lokonakaliswa kwendlu
I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan ikwakhusela Ababuki Zindwendwe xa befunyenwe benetyala lokonzakala okanye ukonakala kwempahla Yondwendwe okanye yabanye abantu ebudeni bokuhlala Kweendwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb ibe kubangelwe Lishishini Lokubuka Iindwendwe Kwikhaya.*

Ukubhatalelwa kweendleko Zababuki Zindwendwe ngenxa yemali abazibhatala abanye abantu ukuze kulungiswe imeko ebangele ukwenzakala emzimbeni okanye ukonakala kwezinto
Kwiimeko apho Umbuki Zindwendwe kuye afuneka abhatale ukuze kulungiswe imeko ebangele ukwenzakala emzimbeni okanye ukonakala kwezinto Zondwendwe okanye ezabanye, i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan isenokusetyenziswa ukuze kubhatalelwe iindleko Zombuki Zindwendwe. Le ngozi kufuneka ibe ibangelwe Lishishini Lokubuka Iindwendwe Ekhayeni Lakho kwaye yenzeke ebudeni bokuhlala Kondwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb ukuze ibhatalelwe. Imeko nganye ebhatalelwayo echazwe apha ngasentla isebenza phantsi kwemimiselo, kwemiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi yeInshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

1. Indawo Yokuhlala Ekhuselwayo

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan ibhatalela Indlu Yombuki Zindwendwe, indlu aqeshisa ngayo okanye ekuthiwe makayilawule Kwiishishini Lokubuka Iindwendwe Ekhayeni.

(*) Indlu ithetha indawo evunyiweyo phantsi kweHotel Business Act, eqinisekisiweyo phantsi kweNational Strategic Special Zones Act, okanye ephawulwe phantsi kweHome Accommodation Business Act, okanye ezinye izindlu apho ishishini elifanayo lendawo yokuhlala liqhutywa khona; nangona kunjalo, ukuba zonke ezi zinto zifunekayo zifikelelwe:
 • Ezi ndawo zezoMbuki Zindwendwe, ziqeshwe Ngumbuki Zindwendwe, okanye zinikwe Umbuki Zindwendwe ukuba azilawule;
 • Ezi ndawo zifakwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb; kwaye
 • Ezi ndawo zibhukishwe ibe zisetyenziswa ngumntu oye wavumelana nemimiselo yenkonzo ka-Airbnb waza wasebenzisa iwebhusayithi ka-Airbnb. Iindawo zokuhlala ziquka amakhaya azimoto, iibhasi, iimoto zokukhempisha, izindlu ezakhiwe emthini nezinye iindawo ezipakiweyo zaza zasetyenziswa njengendawo yokuhlala. Izikhephe nezithuthi zasemanzini nazo ziqukiwe ukuba zisetyenziswa njengeendawo zokuhlala.


2. Umbuki Zindwendwe/Ababuki Zindwendwe

(*) Ababuki Zindwendwe bathetha abantu abenza Ishishini Lokubuka Iindwendwe Ekhayeni bevula Izindlu zabo ibe banelayisensi okanye abavunyelwa ukuba benze loo nto ngokuhambiselana nomthetho osebenzayo.

3. Undwendwe/Iindwendwe

(*) Iindwendwe zithetha abantu abasebenzisa Ishishini Lokuhlala Neendwendwe Ekhayeni, kuquka ezo zimenywe ngumntu olisebenzisayo nabo balisebenzisa ngexesha elinye Ishishini Lokuhlala Neendwendwe Ekhayeni.

(*) Ishishini Lokuhlala Neendwendwe Ekhayeni lithetha ishishini lehotele njengoko kuchazwe kwiHotel Business Act (Act No. 138 of 1948), ishishini elichazwe kwiNational Strategy Special Area Act (Act No. 107 of 2013), okanye ishishini leendawo zokuhlala elichazwe kwiHousing Accommodation Business Act (Act No. 65 of 2017), okanye elinye ishishini leendawo zokuhlala elifanayo, nezinto ezenziwa ngaphakathi okanye ngaphandle kolu hlobo Lwendlu ezinento yokwenza neenkonzo ezichazwe ngentla.
Ukubhatalelwa komonakalo wendlu Yombuki Zindwendwe
Ngokuxhomekeke kwimimiselo esebenzayo, kwimiqathango neemeko engazibhatalelwayo, I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan iza kubhatala xa kutshatyalaliswe Indlu* nezinto Zombuki Zindwendwe* ngenxa yokuhlala Kondwendwe*. I-inshorensi yokonakaliswa Kwendlu Umbuki Zindwendwe ayiqeshisayo okanye ayiphathiswe ukuba ayilawule isenokufumaneka phantsi kwezinto ezongezelelekileyo ezikhuselwayo ezichazwe apha ngezantsi.

Ukubhatalelwa kwetyala Lombuki Zindwendwe lokonzakala okanye lokonakaliswa kwendlu
I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan ikwakhusela Ababuki Zindwendwe xa befunyenwe benetyala lokonzakala okanye ukonakala kwempahla Yondwendwe okanye yabanye abantu ebudeni bokuhlala Kweendwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb ibe kubangelwe Lishishini Lokubuka Iindwendwe Kwikhaya.*

Ukubhatalelwa kweendleko Zababuki Zindwendwe ngenxa yemali abazibhatala abanye abantu ukuze kulungiswe imeko ebangele ukwenzakala emzimbeni okanye ukonakala kwezinto
Kwiimeko apho Umbuki Zindwendwe kuye afuneka abhatale ukuze kulungiswe imeko ebangele ukwenzakala emzimbeni okanye ukonakala kwezinto Zondwendwe okanye ezabanye, i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan isenokusetyenziswa ukuze kubhatalelwe iindleko Zombuki Zindwendwe. Le ngozi kufuneka ibe ibangelwe Lishishini Lokubuka Iindwendwe Ekhayeni Lakho kwaye yenzeke ebudeni bokuhlala Kondwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb ukuze ibhatalelwe. Imeko nganye ebhatalelwayo echazwe apha ngasentla isebenza phantsi kwemimiselo, kwemiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi yeInshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

1. Indawo Yokuhlala Ekhuselwayo

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan ibhatalela Indlu Yombuki Zindwendwe, indlu aqeshisa ngayo okanye ekuthiwe makayilawule Kwiishishini Lokubuka Iindwendwe Ekhayeni.

(*) Indlu ithetha indawo evunyiweyo phantsi kweHotel Business Act, eqinisekisiweyo phantsi kweNational Strategic Special Zones Act, okanye ephawulwe phantsi kweHome Accommodation Business Act, okanye ezinye izindlu apho ishishini elifanayo lendawo yokuhlala liqhutywa khona; nangona kunjalo, ukuba zonke ezi zinto zifunekayo zifikelelwe:

 • Ezi ndawo zezoMbuki Zindwendwe, ziqeshwe Ngumbuki Zindwendwe, okanye zinikwe Umbuki Zindwendwe ukuba azilawule;
 • Ezi ndawo zifakwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb; kwaye
 • Ezi ndawo zibhukishwe ibe zisetyenziswa ngumntu oye wavumelana nemimiselo yenkonzo ka-Airbnb waza wasebenzisa iwebhusayithi ka-Airbnb. Iindawo zokuhlala ziquka amakhaya azimoto, iibhasi, iimoto zokukhempisha, izindlu ezakhiwe emthini nezinye iindawo ezipakiweyo zaza zasetyenziswa njengendawo yokuhlala. Izikhephe nezithuthi zasemanzini nazo ziqukiwe ukuba zisetyenziswa njengeendawo zokuhlala.

 • 2. Umbuki Zindwendwe/Ababuki Zindwendwe

  (*) Ababuki Zindwendwe bathetha abantu abenza Ishishini Lokubuka Iindwendwe Ekhayeni bevula Izindlu zabo ibe banelayisensi okanye abavunyelwa ukuba benze loo nto ngokuhambiselana nomthetho osebenzayo.

  3. Undwendwe/Iindwendwe

  (*) Iindwendwe zithetha abantu abasebenzisa Ishishini Lokuhlala Neendwendwe Ekhayeni, kuquka ezo zimenywe ngumntu olisebenzisayo nabo balisebenzisa ngexesha elinye Ishishini Lokuhlala Neendwendwe Ekhayeni.

  (*) Ishishini Lokuhlala Neendwendwe Ekhayeni lithetha ishishini lehotele njengoko kuchazwe kwiHotel Business Act (Act No. 138 of 1948), ishishini elichazwe kwiNational Strategy Special Area Act (Act No. 107 of 2013), okanye ishishini leendawo zokuhlala elichazwe kwiHousing Accommodation Business Act (Act No. 65 of 2017), okanye elinye ishishini leendawo zokuhlala elifanayo, nezinto ezenziwa ngaphakathi okanye ngaphandle kolu hlobo Lwendlu ezinento yokwenza neenkonzo ezichazwe ngentla.

  Ukukhuselwa yi-inshorensi

  Umda ophezulu osebenzayo ebudeni bexesha leinshorensi yi¥100 000 00 JPY qho kusenzeka ingozi enezinto ezithile ezingabhatalelwayo.

  Ukukhuselwa yi-inshorensi

  Umda ophezulu osebenzayo ebudeni bexesha leinshorensi yi¥100 000 00 JPY qho kusenzeka ingozi enezinto ezithile ezingabhatalelwayo.

  Ukukhuselwa yi-inshorensi

  Umda ophezulu osebenzayo ebudeni bexesha leinshorensi yi¥100 000 00 JPY qho kusenzeka ingozi enezinto ezithile ezingabhatalelwayo.

  Izinto ezingaqukwanga  Izinto eziphambili ezingaqukwanga kwiInshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan (imithetho engokubhatalelwa komonakalo wendlu Yombuki Zindwendwe)

  Izinto ezingaqukwanga  Izinto eziphambili ezingaqukwanga kwiInshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan (imithetho engokubhatalelwa komonakalo wendlu Yombuki Zindwendwe)

  Izinto ezingaqukwanga  Izinto eziphambili ezingaqukwanga kwiInshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan (imithetho engokubhatalelwa komonakalo wendlu Yombuki Zindwendwe)
  Izinto ezingaqukwanga Kwindlu:

  • Imali yelizwe, imali, izinto ezixabisekileyo ezikuhlobo lwebullion, amanqaku okanye ezinye izinto ezixabisekileyo.
  • Umhlaba, amanzi okanye nayiphi na enye into engaphakathi okanye esemhlabeni; kodwa ke, oku akuzukusebenza ekuphuculweni kwendawo okuquka igadi, iindlela kunye neendlela ezisemacaleni (kodwa kuza kusebenza kuwo nawuphi na umhlaba owongeziweyo okanye umhlaba ongaphantsi kwaloo ndlu) okanye amanzi agcinwe etankini, nayiphi na inkqubo yombhobho okanye naziphi na ezinye izixhobo zokusebenza.
  • Izilwanyana, kuquka, kodwa kungaphelelanga, kwimfuyo nezilwanyana zasekhaya.
  • Amaplanga nezityalo ezimilileyo.
  • Izithuthi zasemanzini, iinqwelo-moya, izithuthi zasemajuku-jukwini nee-satelite; nangona kunjalo, oku akuzukusebenza kuyo nayiphi na inqwelo yamanzi engasebenziyo nesetyenziswa njengeNdlu.
  • Iimoto; kodwa ke, oku akuzukusebenza kuyo nayiphi na imoto engasebenziyo kwaye esetyenziswa njengeNdlu.
  • Iimayini eziphantsi komhlaba okanye iindawo zokuya phantsi komhlaba okanye naziphi na izindlu ezikwiimayini okanye kwiindawo zokuya phantsi komhlaba.
  • Amadama, ii-dike, nee-levee.
  • Izindlu ezisendleleni.
  • Iintambo zombane ezingaphaya kweemitha eziyi-305 ukusuka Kwindlu.


  • Iimeko ezininzi apho imali yeinshorensi engabhatalwa kuzo:
  • Imfazwe, ukusetyenziswa kwezixhobo lilizwe langaphandle, imvukelo, ukubhukuqwa korhulumente, imfazwe yabantu basekuhlaleni, ukuvukela ngezixhobo okanye ezinye iziganeko ezifana nazo okanye izidubedube.
  • Umonakalo obangelwe yimitha yelanga, ugqabhuko-dubulo okanye enye into eyenzakalisayo ngenxa yokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear yezinto zenyukliya okanye izinto ezenziwe ngenyukliya, izinto ezine-radioactive, i-radioisotope okanye izinto ezingcoliswe yimathiriyeli enjalo, okanye ingozi ebangelwe zezo zinto, ngaphandle kokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear ye-radioisotopes yezonyango, yezesayensi, okanye esetyenziswa kwezoshishino.
  • Ubugrogrisi.
  • Ukusetyenziswa kakubi okanye ukugrogrisa ngezinto ezinepoyizini okanye zekhemikhali.
  • Umonakalo owenzeke ngaphambi okanye emva kokuhlala Kondwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb.
  • Umonakalo obangelwe kukungaziphathi kakuhle ngabom okanye ukungakhathali okukhulu Kwababuki Zindwendwe.
  • njl., njl.
  Izinto ezingaqukwanga Kwindlu:

 • Imali yelizwe, imali, izinto ezixabisekileyo ezikuhlobo lwe-bullion, amanqaku okanye ezinye izinto ezixabisekileyo.
 • Umhlaba, amanzi okanye nayiphi na enye into engaphakathi okanye esemhlabeni; kodwa ke, oku akuzukusebenza ekuphuculweni kwendawo okuquka igadi, iindlela kunye neendlela ezisemacaleni (kodwa kuza kusebenza kuwo nawuphi na umhlaba owongeziweyo okanye umhlaba ongaphantsi kwaloo ndlu) okanye amanzi agcinwe etankini, nayiphi na inkqubo yombhobho okanye naziphi na ezinye izixhobo zokusebenza.
 • Izilwanyana, kuquka, kodwa kungaphelelanga, kwimfuyo nezilwanyana zasekhaya.
 • Amaplanga nezityalo ezimilileyo.
 • Izithuthi zasemanzini, iinqwelo-moya, izithuthi zasemajuku-jukwini nee-satelite; nangona kunjalo, oku akuzukusebenza kuyo nayiphi na inqwelo yamanzi engasebenziyo nesetyenziswa njengeNdlu.
 • Iimoto; kodwa ke, oku akuzukusebenza kuyo nayiphi na imoto engasebenziyo kwaye esetyenziswa njengeNdlu.
 • Iimayini eziphantsi komhlaba okanye iindawo zokuya phantsi komhlaba okanye naziphi na izindlu ezikwiimayini okanye kwiindawo zokuya phantsi komhlaba.
 • Amadama, ii-dike, nee-levee.
 • Izindlu ezisendleleni.
 • Iintambo zombane ezingaphaya kweemitha eziyi-305 ukusuka Kwindlu.

 • Iimeko ezininzi apho imali yeinshorensi engabhatalwa kuzo:

 • Imfazwe, ukusetyenziswa kwezixhobo lilizwe langaphandle, imvukelo, ukubhukuqwa korhulumente, imfazwe yabantu basekuhlaleni, ukuvukela ngezixhobo okanye ezinye iziganeko ezifana nazo okanye izidubedube.
 • Umonakalo obangelwe yimitha yelanga, ugqabhuko-dubulo okanye enye into eyenzakalisayo ngenxa yokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear yezinto zenyukliya okanye izinto ezenziwe ngenyukliya, izinto ezine-radioactive, i-radioisotope okanye izinto ezingcoliswe yimathiriyeli enjalo, okanye ingozi ebangelwe zezo zinto, ngaphandle kokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear ye-radioisotopes yezonyango, yezesayensi, okanye esetyenziswa kwezoshishino.
 • Ubugrogrisi.
 • Ukusetyenziswa kakubi okanye ukugrogrisa ngezinto ezinepoyizini okanye zekhemikhali.
 • Umonakalo owenzeke ngaphambi okanye emva kokuhlala Kondwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb.
 • Umonakalo obangelwe kukungaziphathi kakuhle ngabom okanye ukungakhathali okukhulu Kwababuki Zindwendwe.
 • njl., njl.
 • Izinto ezingaqukwanga Kwindlu:

 • Imali yelizwe, imali, izinto ezixabisekileyo ezikuhlobo lwe-bullion, amanqaku okanye ezinye izinto ezixabisekileyo.
 • Umhlaba, amanzi okanye nayiphi na enye into engaphakathi okanye esemhlabeni; kodwa ke, oku akuzukusebenza ekuphuculweni kwendawo okuquka igadi, iindlela kunye neendlela ezisemacaleni (kodwa kuza kusebenza kuwo nawuphi na umhlaba owongeziweyo okanye umhlaba ongaphantsi kwaloo ndlu) okanye amanzi agcinwe etankini, nayiphi na inkqubo yombhobho okanye naziphi na ezinye izixhobo zokusebenza.
 • Izilwanyana, kuquka, kodwa kungaphelelanga, kwimfuyo nezilwanyana zasekhaya.
 • Amaplanga nezityalo ezimilileyo.
 • Izithuthi zasemanzini, iinqwelo-moya, izithuthi zasemajuku-jukwini nee-satelite; nangona kunjalo, oku akuzukusebenza kuyo nayiphi na inqwelo yamanzi engasebenziyo nesetyenziswa njengeNdlu.
 • Iimoto; kodwa ke, oku akuzukusebenza kuyo nayiphi na imoto engasebenziyo kwaye esetyenziswa njengeNdlu.
 • Iimayini eziphantsi komhlaba okanye iindawo zokuya phantsi komhlaba okanye naziphi na izindlu ezikwiimayini okanye kwiindawo zokuya phantsi komhlaba.
 • Amadama, ii-dike, nee-levee.
 • Izindlu ezisendleleni.
 • Iintambo zombane ezingaphaya kweemitha eziyi-305 ukusuka Kwindlu.

 • Iimeko ezininzi apho imali yeinshorensi engabhatalwa kuzo:

 • Imfazwe, ukusetyenziswa kwezixhobo lilizwe langaphandle, imvukelo, ukubhukuqwa korhulumente, imfazwe yabantu basekuhlaleni, ukuvukela ngezixhobo okanye ezinye iziganeko ezifana nazo okanye izidubedube.
 • Umonakalo obangelwe yimitha yelanga, ugqabhuko-dubulo okanye enye into eyenzakalisayo ngenxa yokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear yezinto zenyukliya okanye izinto ezenziwe ngenyukliya, izinto ezine-radioactive, i-radioisotope okanye izinto ezingcoliswe yimathiriyeli enjalo, okanye ingozi ebangelwe zezo zinto, ngaphandle kokudubula kwe-nyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear ye-radioisotopes yezonyango, yezesayensi, okanye esetyenziswa kwezoshishino.
 • Ubugrogrisi.
 • Ukusetyenziswa kakubi okanye ukugrogrisa ngezinto ezinepoyizini okanye zekhemikhali.
 • Umonakalo owenzeke ngaphambi okanye emva kokuhlala Kondwendwe Kwindlu xa ibhukishwe kwiwebhusayithi ka-Airbnb.
 • Umonakalo obangelwe kukungaziphathi kakuhle ngabom okanye ukungakhathali okukhulu Kwababuki Zindwendwe.
 • njl., njl.
 • Iimeko ezihamba phambili apho imali yeinshorensi ingabhatalwa kuzo (imithetho engokubhatalelwa ityala neendleko ekufuneka Umbuki Zindwendwe azibhatale)


  • Imfazwe, ukusetyenziswa kwezixhobo lilizwe langaphandle, imvukelo, ukubhukuqwa korhulumente, imfazwe yabantu basekuhlaleni, ukuvukela ngezixhobo okanye ezinye iziganeko ezifana nazo okanye izidubedube.
  • Umonakalo obangelwe yimitha yelanga, ugqabhuko-dubulo okanye enye into eyenzakalisayo ngenxa yokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear yezinto zenyukliya okanye izinto ezenziwe ngenyukliya, izinto ezine-radioactive, i-radioisotope okanye izinto ezingcoliswe yimathiriyeli enjalo, okanye ingozi ebangelwe zezo zinto, ngaphandle kokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear ye-radioisotopes yezonyango, yezesayensi, okanye esetyenziswa kwezoshishino.
  • Umonakalo obangelwe kukungaziphathi kakuhle ngabom Kwababuki Zindwendwe.
  • Iindleko okanye ityala kwizalamane ezihlala Nababuki Zindwendwe, ngaphandle kwakwiimeko apho Umbuki Zindwendwe kufuneka abhatale okanye abhatalele iindleko eziyimfuneko kwezo ntsapho xa kukho umonakalo Kwindlu Umbuki Zindwendwe ayiqeshileyo okanye ebekade eyiphathiselwe ukuba ayilawule.
  • Iindleko okanye imali emele ibhatalwe ebangelwe kukukhubazeka okubangelwe ngabasebenzi Bababuki Zindwendwe ngoxa bebesebenzela Ababuki Zindwendwe.
  • Kwiimeko apho kukho isivumelwano esikhethekileyo sokubhatalela umonakalo phakathi Kombuki Zindwendwe nomnye umntu, ityala lixhomekeka kwisivumelwano esinjalo.
  • Iindleko zengozi okanye zemali ekufuneka ibhatalwe ngenxa yogutyulo okanye yemitha emdaka.
  • Ityala elimele libhatalwe elibangelwe ngumsebenzi wengcali owenziwe ngamagqwetha, amagqwetha abhaliswe kwamanye amazwe, abagcini zincwadi bezemali abaqinisekisiweyo, abagcini zincwadi berhafu, abazobi bezindlu, abayili, abaphandi bemihlaba nezindlu, ababhali bezomthetho, ababhali, oogqirha bezilwanyana okanye abanye abantu abenza imisebenzi efana nale.
  • Ityala elimele libhatalwe elibangelwe kukuba nenqwelo-moya, imoto okanye isithuthi okanye imoto engaphandle kwendlu, ukuyisebenzisa okanye ukuyilawula, ngaphandle komonakalo obangelwe kukuyisebenzisa okanye kukulawula imoto okanye isithuthi okanye imoto engaphandle kwendlu ngoxa loo moto okanye eso sithuthi okanye loo moto engaphandle kwendlu isetyenziswa njengeNdlu.
  • Ityala elimele libhatalwe elibangelwe ngumsebenzi wokwakha kwindawo eqeshiweyo okanye Umbuki Zindwendwe ekuthiwe makayilawule, njengokulungiswa kwendlu, ukwandiswa okanye ukuwiswa, ngaphandle kwakwimeko apho Umbuki Zindwendwe ebezisebenzela ngokwakhe.
  • Iindleko zengozi okanye ityala elibangelwe kukudilika Kwendlu eqeshiweyo okanye enikwe Umbuki Zindwendwe ukuba ayilawule okubangelwe yinyikima, kukuqhushumba, zizikhukula, zi-tsunami okanye iintlekele zendawo ezifanayo, ngaphandle kwakwiimeko apho umonakalo ubangelwe ngumlilo.
  • njl., njl.

 • Imfazwe, ukusetyenziswa kwezixhobo lilizwe langaphandle, imvukelo, ukubhukuqwa korhulumente, imfazwe yabantu basekuhlaleni, ukuvukela ngezixhobo okanye ezinye iziganeko ezifana nazo okanye izidubedube.
 • Umonakalo obangelwe yimitha yelanga, ugqabhuko-dubulo okanye enye into eyenzakalisayo ngenxa yokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear yezinto zenyukliya okanye izinto ezenziwe ngenyukliya, izinto ezine-radioactive, i-radioisotope okanye izinto ezingcoliswe yimathiriyeli enjalo, okanye ingozi ebangelwe zezo zinto, ngaphandle kokudubula kwenyukliya okanye ukubola kwe-atomic nuclear ye-radioisotopes yezonyango, yezesayensi, okanye esetyenziswa kwezoshishino.
 • Umonakalo obangelwe kukungaziphathi kakuhle ngabom Kwababuki Zindwendwe.
 • Iindleko okanye ityala kwizalamane ezihlala Nababuki Zindwendwe, ngaphandle kwakwiimeko apho Umbuki Zindwendwe kufuneka abhatale okanye abhatalele iindleko eziyimfuneko kwezo ntsapho xa kukho umonakalo Kwindlu Umbuki Zindwendwe ayiqeshileyo okanye ebekade eyiphathiselwe ukuba ayilawule.
 • Iindleko okanye imali emele ibhatalwe ebangelwe kukukhubazeka okubangelwe ngabasebenzi Bababuki Zindwendwe ngoxa bebesebenzela Ababuki Zindwendwe.
 • Kwiimeko apho kukho isivumelwano esikhethekileyo sokubhatalela umonakalo phakathi Kombuki Zindwendwe nomnye umntu, ityala lixhomekeka kwisivumelwano esinjalo.
 • Iindleko zengozi okanye zemali ekufuneka ibhatalwe ngenxa yogutyulo okanye yemitha emdaka.
 • Ityala elimele libhatalwe elibangelwe ngumsebenzi wengcali owenziwe ngamagqwetha, amagqwetha abhaliswe kwamanye amazwe, abagcini zincwadi bezemali abaqinisekisiweyo, abagcini zincwadi berhafu, abazobi bezindlu, abayili, abaphandi bemihlaba nezindlu, ababhali bezomthetho, ababhali, oogqirha bezilwanyana okanye abanye abantu abenza imisebenzi efana nale.
 • Ityala elimele libhatalwe elibangelwe kukuba nenqwelo-moya, imoto okanye isithuthi okanye imoto engaphandle kwendlu, ukuyisebenzisa okanye ukuyilawula, ngaphandle komonakalo obangelwe kukuyisebenzisa okanye kukulawula imoto okanye isithuthi okanye imoto engaphandle kwendlu ngoxa loo moto okanye eso sithuthi okanye loo moto engaphandle kwendlu isetyenziswa njengeNdlu.
 • Ityala elimele libhatalwe elibangelwe ngumsebenzi wokwakha kwindawo eqeshiweyo okanye Umbuki Zindwendwe ekuthiwe makayilawule, njengokulungiswa kwendlu, ukwandiswa okanye ukuwiswa, ngaphandle kwakwimeko apho Umbuki Zindwendwe ebezisebenzela ngokwakhe.
 • Iindleko zengozi okanye ityala elibangelwe kukudilika Kwendlu eqeshiweyo okanye enikwe Umbuki Zindwendwe ukuba ayilawule okubangelwe yinyikima, kukuqhushumba, zizikhukula, zi-tsunami okanye iintlekele zendawo ezifanayo, ngaphandle kwakwiimeko apho umonakalo ubangelwe ngumlilo.
 • njl., njl.
 • Amabango einshorensi

  Amabango einshorensi

  Isaziso ngengozi


  Ukuba Umbuki Zindwendwe uphawula ukwenzakala okanye umonakalo kwizinto Zondwendwe okanye komnye umntu, Umbuki Zindwendwe ufanele achazele uAirbnb kwangoko kuba i-inshorensi isenokuba iyasebenza. Ngokufanayo, ukuba Umbuki Zindwendwe wazi ngomonakalo kwindlu Umbuki Zindwendwe angumnikazi wayo, Umbuki Zindwendwe kufuneka achazele uAirbnb xa yena Nondwendwe lwakhe bengakwazi ukuvumelana ngendlela yokulungisa ingxaki zingekapheli iiyure eziyi-72 emva kokuqala ukuqhakamshelana Nondwendwe kuba i-inshorensi kusenokwenzeka iyasebenza.

  Isicelo sokuthunyelelwa ipolisi yeinshorensi


  La magqabantshintshi eInshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan awaquki yonke imimiselo, imiqathango, imida nezinto ezingaqukwanga kwipolisi yeinshorensi. Ukuze ucele ikopi yepolisi yeinshorensi, nceda uqhakamshelane ne noAon Japan Ltd. uze uquke inkcazelo yeakhawunti yakho ka-Airbnb.

  Inkampani efumaneka kuyo i-inshorensi


  NguSompo Japan Insurance Inc.