Uphawu lwebheji yokuba yiSuperhost

Superhost: Ukuphawula abona babalaseleyo ekubukeni iindwendwe

Inkqubo yeeSuperhost ivuyisana ize ivuze ababuki zindwendwe abakumgangatho ophezulu baka-Airbnb nabanamava kakhulu.
Jonga ukuba uqhuba njani
Uphawu lwebheji yokuba yiSuperhost

Superhost: Ukuphawula abona babalaseleyo ekubukeni iindwendwe

Inkqubo yeeSuperhost ivuyisana ize ivuze ababuki zindwendwe abakumgangatho ophezulu baka-Airbnb nabanamava kakhulu.
Jonga ukuba uqhuba njani
Ababuki Zindwendwe ababini bacoca igumbi

Indlela okunceda ngayo ukuba yiSuperhost

Xa uyiSuperhost, uza kubonakala ngakumbi, unokwenza imali engakumbi uze ufumane imivuzo ekhethekileyo. Le yindlela esikubulela ngayo ngokubuka kwakho iindwendwe ngendlela esemagqabini.

Indlela okunceda ngayo ukuba yiSuperhost

Xa uyiSuperhost, uza kubonakala ngakumbi, unokwenza imali engakumbi uze ufumane imivuzo ekhethekileyo. Le yindlela esikubulela ngayo ngokubuka kwakho iindwendwe ngendlela esemagqabini.
Uphawu lwemali

Yamkela iindwendwe ezingakumbi

Ukuphawulwa zindwendwe kunokukhokelela ekubhukishweni ngakumbi kweeSuperhost — zize zifumane imali engakumbi.
Uphawu lweMegaphone

Bonakala ukuba ukhethekile

Iindwendwe ziyathemba ukuba iiSuperhost ngabona babuki zindwendwe bahamba phambili ibe zibakhangela zisebenzisa isihluzi seSuperhost. Ii-imeyile zethu zentengiso neebheji zeSuperhost zibanceda babonakale nangakumbi.
Uphawu lwetikiti

Fumana imivuzo ekhethekileyo

IiSuperhost zifumana ikuphoni ka-Airbnb eyi$100 nyaka ngamnye ngokuqhubeka zizizo. Kwaye xa zimema Umbuki Zindwendwe omtsha ukuba avule iakhawunti, iiSuperhost zifumana ibhonasi eyi-20% eyongezelelwa kwibhonasi yesiqhelo yokumema.

Indlela yokuba yiSuperhost

Qho emva kweenyanga eziyi-3, siye sijonge ukuba uzifikelele na ezi zinto zifunekayo zilandelayo kunyaka odlulileyo.* Ukuba uzifikelele, uza kwenziwa iSuperhost okanye uqhubeke uyiyo.

Indlela yokuba yiSuperhost

Qho emva kweenyanga eziyi-3, siye sijonge ukuba uzifikelele na ezi zinto zifunekayo zilandelayo kunyaka odlulileyo.* Ukuba uzifikelele, uza kwenziwa iSuperhost okanye uqhubeke uyiyo.
Uphawu lwenkwenkwezi

umlinganiselo uwonke ube ngu-4,8 nangaphezulu

IiSuperhost zinomlinganiselo xa uwonke ongu-4,8 nangaphezulu ngokutsho kwezimvo zeendwendwe zazo zika-Airbnb zonyaka ophelileyo. Iindwendwe ziyayazi ukuba zinokulindela ukwamkelwa ngendlela esemagqabini ngaba babuki zindwendwe.
Uphawu lweTrophy

Kuhlalwe izihlandlo eziyi-10 nangaphezulu

IiSuperhost ziye zamkela iindwendwe ubuncinane izihlandlo eziyi-10 kunyaka odlulileyo okanye iintsuku eziyi-100 kwizihlandlo ubuncinane eziyi-3 ekuhlalwe ngazo. Iindwendwe zakho zinokukuthemba xa ungumbuki zindwendwe onamava.
Uphawu lokuxhawula

Ungaphantsi kwe-1% umlinganiselo wokurhoxa

IiSuperhost zirhoxisa izihlandlo ezingaphantsi kwe-1%, zingaqukwanga iimeko ezingenakuncedwa. Le nto ithetha ukuba ababuki zindwendwe ababhukishwe izihlandlo ezingaphantsi kweziyi-100 ngonyaka khange barhoxise. Ukunqaba kokurhoxisa kuthetha ukuba iindwendwe zingaphola engqondweni.
Uphawu lwamaqamza okuncokola

Umlinganiselo wokuphendula ongu-90%

IiSuperhost ziphendula i-90% yemiyalezo emitsha zingaphelanga iiyure eziyi-24. Xa iindwendwe zikubuza imibuzo, ziyazi ukuba impendulo ekhawulezileyo iyeza.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Umbuki zindwendwe oncumileyo nenja

Fumana amacebiso kwiiSuperhost