Dlulela kumxholo
  Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Izinto ezintsha nge-COVID-19
  Ukuze ufumane iindlela zokurhoxisa nezokubuyiselwa imali onokukhetha kuzo, khetha ukubhukisha kwiphepha elithi Uhambo. Ipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda isebenza kukubhukisha okuthile kuphela. Sinikezela ngenkcazelo ehlaziyiweyo nge-1 nange-15 nyanga nganye.

  Kuthiwani ukuba kufuneka ndisirhoxise isicelo sam ngenxa yemeko yongxamiseko evelayo okanye engenakuphepheka?

  Nceda uqaphele: Eli nqaku alithethi ngeemeko ezinento yokwenza nobhubhane oyi-coronavirus (COVID-19). Hlola inqaku lethu elithetha ngeemeko ongenakuzinceda zeCOVID-19 ukuze ufunde ngeemeko ezinento yokwenza neCOVID-19, ingakumbi imali ebuyiswayo nengabuyiswayo ngokubhukish okwenziwe emva kukaMatshi 14, 2020.

  Indlela esebenza ngayo

  Sisenokukubuyisela imali yakho okanye singakohlwayi ngokurhoxa kwakhoukuba kufuneka urhoxe ngenxa yemeko engalindelekanga engaphaya kwamandla akho. Apha ngezantsi kudweliswe iimeko ethetha ngazo Ipolisi Yethu Yeemeko Ongenakuzinceda. Ngaphambi kokuba urhoxe, jonga ukuba imeko yakho ifakiwe na kuluhlu olungezantsi nokuba ungakwazi na ukunikezela ngamaxwebhu afunekayo.

  Kubalulekile ukukhumbula ukuba ukurhoxa ngaphandle kokohlwaywa kufumaneka kuphela xa kukho iimeko ongenakuzinceda ezenzeke ngaphambi kosuku obhukishele ukungena ngalo. Ukongeza, Ipolisi Yethu Yeemeko Ongenakuzinceda ayisebenzi xa kubhukishwe iLuxe okanye iLuxury Retreats, kuba zona zingena Kwipolisi yeLuxe Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe.

  Iimeko ezifuna amaxwebhu

  Ukufa kombuki zindwendwe, kondwendwe, okanye komntu oncedisa ekubukeni iindwendwe, kondwendwe olongezelelekileyo, kwelungu lentsapho elikufuphi, okanye komntu onyamekela umntu ogulayo. Uza kucelwa ukuba uveze elinye lala maxwebhu:

  • Isatifikethi sokusweleka
  • Iinkcukacha ezingobomi baloo mntu uswelekileyo
  • Amanqaku akumaphepha-ndaba athetha ngomfi
  • Ingxelo yamapolisa

  Ukugula ngamandla nangesiquphe okanye ukonzakala okuchaphazela umbuki zindwendwe okanye umntu oseluhambeni. Uza kucelwa ukuba uveze ingxelo kagqirha eqinisekisa ukuba loo mntu akanako ukubuka iindwendwe okanye ukuhamba ngenxa yokugula kakhulu ngokungalindelekanga okanye yokonzakala. Loo ngxelo ikwamele ibhalwe umhla osemva kokubhukisha ize ingeniswe zingaphelanga iintsuku eziyi-14 emva kokuba kurhoxiwe. Okwangoku, iimeko zangaphambili ebezisaziwa ngulo mntu ngexesha lokubhukisha kwakhe aziqukwanga kwiPolisi Yeemeko Ongenakuzinceda.

  Izinto ezigunyaziswe nguRhulumente kuquka umsebenzi wokugweba, izithintelo zokuhamba, ukuvela enkundleni, kunye nokuthunyelwa emkhosini. Uza kucelwa ukuba uveze ikopi esemthethweni enomhla olandela owokubhukishwa kwendawo, kuquka igama lomntu oza kweza loo nto ifunwa ngurhulmente.

  Xa kuye kwabakho umonakalo ongalindelekanga endlini, kwabakho into efuna ukulungiswa, kunye nengxaki ngezinto ezinokusetyenziswa kwindlu yeAirbnb eyenza kube yingozi ukubuka iindwendwe kuyo, okanye ibangele kube nzima ngeendwendwe ukufumana izinto ezifana namanzi okusela. Oku akukuquki ukulungiswa kwendlu okucetyiweyo. Uza kucelwa ukuba uveze onke la maxwebhu alandelayo:

  • Ubungqina obubonisa ukuba ingxaki iye yalungiswa
  • Into eqikelela ixesha eza kulunga ngalo
  • I-invoyisi ebonisa ukuba ilungisiwe
  • Iifoto ezibonisa umonakalo

  Ukuphazamiseka kwezothutho okwenza ungakwazi ukuya kwindawo ofuna ukuya kuyo, kuquka ukuvalwa kweendlela nokurhoxiswa kweenqwelo-moya apho kungekho enye indlela yokuhamba. Oku kuquka ukuvalwa nokurhoxisa okubangelwe ziintlekele zemvelo, ezinjengeenyikima okanye izaqhwithi. Uza kucelwa ukuba unikezele ngesaziso sokuvalwa kwendlela, okanye amaxwebhu avela kwinkampani yenqwelo-moya erhoxisiweyo uze uveze namaxwebhu angqina ukuba awunakukwazi ukuhamba uye kwindawo oya kuyo.

  Ukurhoxiswa kohambo ngololiwe, ngebhasi, okanye ngenqanawa xa zingekho ezinye iindlela zokuhamba ngolo suku. Uza kucelwa ukuba uveze amaxwebhu abonisa ngokucacileyo ukuba umntu onale ntsholongwane ebengasebenzi ngaloo mini. Mhlawumbi ungenza ikopi yewebhusayithi yenkampani okanye eyelinki enengxelo esemthethweni evela kuloo mntu onentsholongwane.

  Iimeko ezifuna ukuhlolisiswa ngokukhethekileyo

  Akukho zinkcukacha ziza kufunwa kwezi meko, kodwa iqela lethu liza kuhlola imeko nganye ukuze liqinisekise ukuba uchaphazelekile nyhani na.

  Ukubhukishwa Kwamakhaya Oncedo okurhoxisiweyo. Inkcazelo engakumbi Ngamakhaya Oncedo.

  Iintlekele zemvelo, ubugrogrisi, kunye nokungazinzi koluntu/kwezopolitiko ezithintela undwendwe ukuba lungakwazi ukuya okanye ukubuya endaweni ethile, okanye ezibangela kube nzima ngombuki zindwendwe ukwamkela iindwendwe.

  Ubhubhane wesifo okanye ukugula okuchaphazela ngesiquphe indawo okanye iqela lonke labantu. Oku akuziquki izigulo ezisele zikho kwingingqi ethile—ngokomzekelo, imalariya eThailand okanye idengue fever eHawaii. Naluphi na utshintsho olwenziwayo kwipolisi yethu ngokuqhambuka kwesifo, kunye nezinto esebenza kuzo ipolisi, luza kwenziwa ngokusekelwe kwizaziso zoMbutho Wezempilo Wehlabathi kunye nabasemagunyeni basekuhlaleni.

   Izithintelo zokuhamba ezibekwa ngurhulumente, ngamagosa ezomthetho, okanye ngumkhosi othintela ukuya okanye ukubuya kwindlu okanye kwindawo ebinento enokonwatyelwa.

   Amacebiso ngokhuselekoasebenza kwindawo ekuyo indlu okanye kwinto enokonwatyelwa okanye kwindawo ebezinepati kuyo iindwendwe.

   Ukuphela kwezinto ezibalulekileyo ezinokusetyenziswa ezichaphazela indawo ekuyo indlu okanye into enokonwatyelwa.

   Ukwenziwa kotshintsho kwivisa okanye kwipasipoti olwenza ukuba kungakwazeki ukuhamba kuyiwe kuloo ndawo. Oku awakuquki amaxwebhu okuhamba alahlekileyo okanye aphelelwe lixesha.

   Into elandelayo ekufuneka uyenze

   Ukuba uqinisekisile ukuba imeko yakho iyazifikelela ezi mfuno zingasentla, qala urhoxise ukubhukishwa kwamakhaya akho okanye Kwento Enokonwatyelwa Yakwa-Airbnb. Ukuba ukubhukisha kwakho kuqukiwe phantsi kwemeko ongenakuyinceda eyaziwayo, uza kwaziswa ukuba indawo oyibhukishileyo iyakufanelekela ukurhoxiswa ngaphandle kwesohlwayo, kwaye uza kubuyiselwa yonke imali yakho ukuba ulundwendwe.

   Ukuba ukubhukisha kwakho akufaneleki ngokuzenzekelayo, qhubeka urhoxise ukubhukisha kwakho uze emva koko uqhakamshelane nathi ukuze ufake isicelo Siza kukubonisa ezinye izinto omele uzenze, eziquka ukufaka amaxwebhu afunekayo nokulindela kwiqela lethu ukuba lihlole isicelo sakho. Izicelo kufuneka zifakwe zingekapheli iintsuku eziyi-14 emva kokuba kurhoxisiwe.

   Amanqaku asondele kweli
   Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?

   Ngena kwiakhawunti yakho ukuze ufumane uncedo olulungele wena kanye

   Fumana uncedo ngokubhukisha kwakho, ngeakhawunti yakho, nangokunye.
   Bhalisa