Dlulela kumxholo
  Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Yintoni endimele ndiyazi ngomlilo nangecarbon monoxide xa ndihamba iindawo?

  Nakweliphi ikhaya, ukhuseleko yinto ephambili. Siyabakhuthaza abanikazimzi ukuba mabafake izixhobo ezikwaziyo ukuchaza xa kukho umsi necarbon monoxide kwiindawo abaqeshisa ngazo, kodwa kubalulekile nangeendwendwe ukuba ziluxabise ukhuseleko nanini na zihambela iindawo.

  Xa ubhukisha indawo kwa-Airbnb, zama ukwazi ukuba umbhukizindwendwe uchazile na ukuba zifakelwe izixhobo zokuva xa kukho umsi endlwini yakhe necarbon monoxide ongenakukwazi ukuyiva wena. Ezi nkcukacha uya kuzifumana kwi-website yethu ebonisa izindlu eziqeshisayo, phantsi kwendawo ethi Izinto Ezliluncedo Endlini.

  Kwiindawo ezininzi azikho ezi zixhobo zokuva xa kukhocarbon monoxide, ngoko sicebisa uzithengele esi sixhobo uze uhambe naso xa usiya kwezinye iindawo, ngokukodwa xa ufumanisa ukuba indawo oza kuhla kuyo ayinaso. Nanku umzekelo wesi sixhobo secarbon monoxide unokusiphatha.

  UMbutho WaseMerika Womnqamlezo Obomvu ucacisa uthi

  Carbon Monoxide (CO) ayibonakali, yaye ngekhe ulive nevumba layo, futhi ayinambala. Ibakho xa kuvutha ixesha elide izinto ezifana nepetroli, iinkuni, amalahle, ezinye iigesi ezinyingozi neoyile. Nezixhobo zasendlini zokuzishushubeza zinokuyivelisa le gesi, kuquka iindawo ezinjengeziko, ihita esebenzisa amanzi nezinye iihita zasendlini, ingambulala umntu carbon monoxide xa ininzi endlini. Yintoni onokuyenza:

  • Ungaze ulayite ijenereyitha wakugqiba uyibeke apha endlini, egaraji, kwamanye amagumbi alapha endlini. Nesasitovu sisetyenziwa ngabantu abakhempishayo ugasilayiti wakugqiba usibeke apha endlini. Masithi nje ungalayiti nasiphi na isixhobo esikhupha umsi wakugqiba usibeke kwindawo evalekileyo.
  • Mazibe pha phandle, kude neminyango, iifestile, nezinye iindawo enokungena icarbon monoxide.
  • Ukuvula iminyango okanye iifestile okanye ulayite ifeni, ukuyenzi ingagcwali apha endlini icarbon monoxide. Nangona carbon monoxide ungenakuyibona okanye uyinukise, ingakhawuleza ikuyobe yaye ikubulale. Nokuba usenokungavi msi unukayo, usenokuba sengozini yokurhaxwa yicarbon monoxide. Ukuba uqalisa ukungaziva mnandi, uba dizi, okanye uya uphelelwa ngamandla ngoxa ulayite ijenereyitha, khawuleza uphume phandle uyokubethwa ngumoya.
  • Iialamu ezichazayo xa kukho le carbon monoxide* zimele zifakwe kumagubi angaphakathi apha endlini kuyo yonke imigangatho. Zimele zifakwe nakwiindawo zokulala ezingaphandle apha endlini.
  • Mazisoloko zihlolwa iibhetri zezi alamu ukuba zisasebenza na, futhi zitshintshwe xa kufuneka njalo.
  • Ekhe yakhala le alamu, khawuleza uphume phandle okanye uvule ifestile okanye umnyango okuphumisa ngaphandle. Ungaze ungayihoyi le alam xa ikhala; iyabulala icarbon monoxide yaye yaye umele uphume uyokubethwa ngumoya. Biza abezonyango olukhawulezileyo ukuba bazokunceda ngoxa usami kuloo ndawo ubalekele kuyo.

  Ngena nakule website www.redcross.org/homefires ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi.

  * U-Airbnb usebenzise amagama afana nathi "ialam" "izixhobo ezikwaziyo ukuva xa kukho igesi eyingonzi" ukuze abantu abaninzi ehlabathini bayiqonde into athetha ngayo.

  igama loMbutho Womnqamlezo Obomvu waseMerika, uphawu lwawo, iinkcukacha zawo ezifungelweyo ziye zasetyenziswa emva kokufumana imvume. Kodwa ke loo nto ayithethi kuthi sithengisa izinto zalo mbutho, okanye siyawudumisa ngandlela ithile, okanye sixhasa izimvo zawo nokuma kwawo kwezopolitiko. Uphawu loMnqamlezo Obomvu lubhaliswe ngokusemthethweni yaye lolwe-American National Red Cross. Ukuze ufumane iinkcukacha ezithe xhaxhe ngoMbutho Womnqamlezo Obomvu, yiyaku-redcross.org.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?