Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  I-inshorensi yokuhamba neCOVID-19

  Xa uthenga ipolisi yeinshorensi yokuhamba, qinisekisa ukuba uyazihlola kakuhle izinto eziqukiweyo. Funda nemimiselo yepolisi, imiqathango nezinto ezingaqukwanga, kuba iipolisi neenkampani zazo ziyohluka emhlabeni wonke.

  Into ebalulekileyo: ngokuqhelekileyo i-inshorensi yokuhamba ayisibhataleli "isiganeko esibonwe kwangaphambili"—okanye ekulindeleke ukuba senzeke—nokuba eso siganeko siqukiwe kwizizathu ezenza uyifanelekele i-inshorensi. ICOVID-19 isenokuthathwa njengesiganeko esinokubonwa kwangaphambili ibe isenokungaqukwa kwiipolisi zeinshorensi zokuhamba ezininzi.

  Sinayo inkcazelo ngeinshorensi yokuhamba nalapho unokuyithenga khona, kodwa le nkcazelo yenzelwe nje ukuba wazi.

  Amagama abhalwe kancinci: Okwangoku uAirbnb akanayo i-inshorensi yohambo ibe akaxhasi intengiso okanye iinkonzo zayo nayiphi na inkampani, abameli okanye abathengisi beinshorensi yokuhamba.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?

  Amanqaku asondele kweli