Izinto ezicetyiswayo ziza kubonakala emva kokubhala kwindawo yokukhangela. Sebenzisa iaro enyukayo nehlayo ukuze uwahlole. Sebenzisa iqhosha elingu-enter ukuze uyikhethe. Ukuba ukhethe amabinzana, loo mabinzana ngawo aza kukhangelwa. Ukuba ucetyiswa ngelinki, ibhrawza iza kuya kwelo phepha.
Imimiselo esemthethweni

Imimiselo Yenkonzo Eyongezelelekileyo Yababuki Zindwendwe Abancedisayo

Eli nqaku liguqulelwe ngokuzenzekelayo.

Ukugqibela kuhlaziywe: Epreli 3, 2023

Izixhobo Zomntu Oncedisayo zakwa-Airbnb zizixhobo ezifumanekayo Kwiwebhusayithi ka-Airbnb ezivumela abasebenzisi ukuba basebenzisane ekubukeni izindlu zika-Airbnb. Ukusebenzisa kwakho Izixhobo Oncedisayo Kuxhomekeke ekwamkeleni kwakho leMimiselo Yenkonzo Eyongezelelekileyo Yombuki Zindwendwe (“Imimiselo Yencedisa Oncedisayo”), eyongeza Imimiselo Yenkonzo Yakwa-Airbnb (“Imimiselo Yenkonzo Yeenkonzo”), Imimiselo Yenkonzo Yokubhatala Yakwa-Airbnb (“Imimiselo Yenkonzo Yokubhatala”), kunye nePolisi Engezinto Eziyimfihlo yakwa-Airbnb (“Imimiselo Yento Encedisayo”) (iyonke, “Imimiselo Yenkonzo Yakwa-Airbnb”).

Ufumana isivumelwano esifanayo sakwa-Airbnb osifumanayo phantsi kweMimiselo ka-Airbnb. Le Mimiselo Yombuki Zindwendwe Oncedisayo ayilawula nayiphi na ingqubana nemimiselo yakwa-Airbnb, ngaphandle kokuba ichazwe ngenye indlela.

1. Iinkcazelo

Yonke imimiselo engachazwanga apha inentsingiselo eyanikwayo kwimimiselo ka-Airbnb.

"Umntu Oncedisayo Oncedisayo" uthetha Umntu Oncedisayo onikwe Imvume Yokufikelela Epheleleyo Kwendlu, equka imvume epheleleyo yemiyalezo Yombuki Zindwendwe, ikhalenda, kunye nembali yemali engenayo nephumayo, kunye nokukwazi ukulawula Indlu nezinye Abantu Abancedisayo, kuquka ukufaka, ukususa nokutshintsha iimvume zabanye Abantu Abancedisayo. Funda ngeemvume Zomntu Oncedisayo.

“Umntu Oncedisayo” uthetha ilungu eligunyazisiwe Ngezixhobo Ezincedisayo ukuba athathe inxaxheba ekunikezeni Iinkonzo Zababuki Zindwendwe egameni lomnikazi wendlu.

“Iinkonzo Zomntu Oncedisayo” zithetha ukuba ezo Nkonzo Zababuki Zindwendwe ezinikezelwa Ngabantu Abancedisayo Kwiwebhusayithi ka-Airbnb egameni lomnikazi wendlu.

“Umbuki Zindwendwe” uthetha ukuba, ngenjongo yeMimiselo Yomntu Oncedisayo, Umbuki Zindwendwe ongumnikazi wendlu.

2. Ukufaka nokulawula Abantu Abancedisi Nababuki Zindwendwe Abancedisayo

Izixhobo Ezincedisayo zivumela Ababuki Zindwendwe basebenzisana Nababuki Zindwendwe Abancedisayo ukuze banikezele ngeenkonzo Zendlu. Ababuki zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo baya kuvuma phakathi kwabo kwiiNkonzo Ezincedisayo eziza kunikwa. Ngokufaka (okanye ukuvumela Umntu Oncedisayo Oncedisayo ukuba afake) Umntu Oncedisayo Kwendlu, Umbuki Zindwendwe umele aze aqinisekise ukuba umntu ngamnye ongumntu Oncedisayo agunyazisiwe ukuba asebenze egameni lawo aze afake Umbuki Zindwendwe, ahambelana nezinga lemvume elinikwe Umntu Oncedisayo. Kwimeko yeNdwendwe Epheleleyo Yokufikelela, Umbuki Zindwendwe uyavuma ukuba Umntu Oncedisayo Omnye Umntu Oncedisayo ugunyazisiwe ukuba asebenze egameni lakhe aze abhatalele Umbuki Zindwendwe ngokuphathelele nayiphi na indlu okanye into elawula Umntu Oncedisayo efumanekayo Kwizixhobo Ezincedisayo, kuquka ukufaka Ababuki Zindwendwe Abancedisayo abongezelelekileyo kunye neemvume zokubeka. Njengombuki Zindwendwe, ufanele usebenzise inyameko nenkathalo xa ugqiba ekubeni ngubani oza kufaka, nokuba yeyiphi imvume yokunika, Umntu Oncedisayo. Nguwe wedwa omele abhatalele ukukhetha, ukubeka esweni, nokulawula imvume yokungena kunye neemvume zomntu oncedisayo kumntu Oncedisayo owamnika wona xa usebenzisa Izixhobo Zomntu Oncedisayo Zendlu.

3. Iimbopheleleko Ezisemthethweni Zababuki Zindwendwe Nabancedisi Ekubukeni Iindwendwe; Ubudlelwane Obuzimeleyo

A. Umbuki Zindwendwe Nomntu Oncedisayo Oncedisayo. Nguwe omele abhatalele ezenzweni okanye ozifunayo, ibe, kangangoko kunokwenzeka phantsi komthetho osebenzayo, Ababuki Zindwendwe bayazihoya izinto ezenziwayo nasekusichazeni ngabancedisi abo njengababuki Zindwendwe. Nguwe noxanduva lokuqonda nokuthobela nayiphi na imithetho, imithetho, imithetho, kunye nezivumelwano kunye nabanye abantu abasebenza kwiinkonzo ozinikelayo okanye ngokunxulumene nokusebenzisa kwakho Izixhobo Ebancedisayo kunye nazo naziphi na Iinkonzo Oncedisayo ozinika iindwendwe. Ngokomzekelo, imimandla ethile ifuna ukuba ababoneleli ngeenkonzo babhalise, bafumane imvume, okanye bafumane ilayisensi ngaphambi kokunikezela ngeenkonzo kuBabuki Zindwendwe okanye kwiindwendwe. Kwezinye iindawo, iinkonzo Abancedisi Ababuki Zindwendwe abafuna ukuzinika zisenokungavumelekanga ngokupheleleyo. Kwabanye, kunokwenzeka ukuba Umntu Oncedisayo athathwe njengomqeshwa woMbuki Zindwendwe ngeenjongo ezithile, nangona kungekho meko uza kuba nguMbuki Zindwendwe okanye Umntu Oncedisayo abe ngumqeshwa we-Airbnb. Umele kwaye uyaqinisekisa ukuba wena-nokuba nabasebenzi okanye abameli abasebenza nawe okanye egameni lakho-zizo zonke iimvume, iilayisensi, i-inshorensi, kunye/okanye izinto ezifunekayo kwiinkonzo zakho. Ngokomzekelo, ukubonelela ngeenkonzo zokulawula izindlu kusenokufuna ukuba Umntu Oncedisayo abe ngumthengisi wezindlu onelayisensi, ibe asebenze ngaphandle kwelayisensi kusenokuba nesohlwayo esinentsingiselo kuMntu Oncedisayo kunye/okanye Umbuki Zindwendwe. Ukuba unemibuzo ngendlela imithetho yasekuhlaleni esebenza ngayo kufuneka uhlale ufuna amacebiso omthetho.

B. I-Airbnb Ayiyo Ipati. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba uAirbnb akayithethi nakwesiphi na isivumelwano phakathi kwaBabuki Zindwendwe nabani na Ngababuki Zindwendwe Nabanye Abantu Abancedisayo, ibe ukwakhiwa kwesivumelwano akuzukuba njalo, phantsi kwayo nayiphi na imeko, enze ingqesho, i-arhente okanye olunye ubudlelwane beenkonzo phakathi kuka-Airbnb naluphi na Umbuki Zindwendwe okanye Umntu Oncedisayo, ukungqubana nale Mimiselo Yabantu Abancedisayo okanye Kwimimiselo Yakwa-Airbnb, okanye ukwandisa izinto ezifunyenwe nguAirbnb okanye zithintela amalungelo akwa-Airbnb phantsi kwale Mimiselo Yamkela Ngabantu okanye Imimiselo ka-Airbnb. UAirbnb akunyanzelekanga ukuba alungise iingxabano phakathi Kwababuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo okanye Abantu Abancedisayo. UAirbnb akakwazi ukuzihoya Ngababuki Zindwendwe, Abantu Abancedisayo, okanye abanye abantu abasebenzisa Izixhobo Zomntu Oncedisayo, ibe uyayikhupha yonke imali emele ibhatalwe okanye enento yokwenza naso nasiphi na isivumelwano esingeniswe phakathi kwaBabuki Zindwendwe nabancedisi, kuquka izinto ezenziwayo okanye ukungabikho koMbuki Zindwendwe okanye Umntu Oncedisayo, ukuya kutsho kumntu oncedisayo.

C. Inkululeko Yababuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo. Ulwalamano lwakho noAirbnb ngoomntu ozimeleyo okanye iqumrhu elingumqeshwa, ummeli, umntu osebenzisana naye, okanye umntu osebenzisana noAirbnb. UAirbnb akayenzi loo nto okanye ayilawuli iinkonzo zakho, awuniki iinkonzo kuAirbnb, ibe uAirbnb akakukhuthazi ukuba unikezele ngazo naziphi na iinkonzo. Ngaphezu koko, Abantu Abancedisayo bayavuma ukuba, ngokuvumelana naBabuki Zindwendwe, banokuqonda okupheleleyo nokuba banokunikezela ngeeNkonzo Oncedisayo, kwaye ngexabiso elingakanani kunye nemimiselo yokubanika, ukuba zikhona.

4. Ukubhatalwa Kwababuki Zindwendwe Abancedisayo

Umntu Oncedisayo ngamnye uyavuma ngokucacileyo ukuba onke amalungiselelo aseMimiselo Yokubhatala, kuquka kodwa angaphelelanga kumacandelo 3, 4, naku-5 Kwimimiselo Yokubhatala, esebenzayo Kubabuki Zindwendwe, nakwiNdwendwe Eyabantu Abancedisayo.

A. Imiyalelo Yokubhatalwa Komntu Oncedisayo. Umbuki Zindwendwe Nomntu Oncedisayo banokukhetha, ekubhukisheni ngakunye, kwinqanaba Lendlu (kangangoko indlela esebenza ngayo iyafumaneka kwiNdlu yakhe), ukuze banikezele ngepesenti (ngeyona mali incinci enganyanzelekanga) okanye imali eqingqiweyo kuMntu Oncedisayo njengenxalenye yemali yokubhatala yeeNkonzo Zababuki Zindwendwe ezimele zibhatalwe kwiWebhusayithi ka-Airbnb (xa zizonke, ezineenkcukacha ezifunekayo ngemali okanye ipesenti, “Umyalelo Wokubhatalwa Ngabancedisi”) xa ucinga ngeeNkonzo Oncedisayo. I-Airbnb ebhatalwayo iza kubhatala Abantu Abancedisayo (nganye, “Ukubhatalwa Ngabantu Abancedisayo”) ngokwemiyalelo Yokubhatalela Umntu Oncedisayo. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kule Mimiselo Yombuki Zindwendwe Oncedisayo, I-Airbnb Iimali ziza kubhatala Ngabantu Abancedisayo ngendlela efanayo naleyo I-Airbnb Ibhatala Imali Ebhatelweyo Kubabuki Zindwendwe ngokuvumelana Nemimiselo Yokubhatala, ibe Umbuki Zindwendwe ngamnye Nomntu Oncedisayo uyavuma kwaye ugunyazisa Iimali Ezibhatalwayo zakwa-Airbnb ukuze zibhatale ngokuhambiselana neMimiselo Yokubhatala. Ngaphandle kweMimiselo, i-Airbnb Payments ayiyo ipati yaso nasiphi na isivumelwano phakathi kwaBabuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo, ibe ayithathi tyala ngazo naziphi na izenzo okanye ukungabikho kwaBabuki Zindwendwe okanye Abantu Abancedisayo.

B. Ukuqeshwa kwemali ebhatalwayo kuAirbnb njengeMmeli Yokuqokelela Intlawulo Elinganiselweyo. Umntu Oncedisayo Ngamnye ubeka Iintlawulo ze-Airbnb njenge-earhente yakhe yokuqokelela imali elinganiselweyo yokuqokelela nokuhoya imali evela kwiindwendwe zeeNkonzo Ezincedisayo egameni Lomntu Oncedisayo. Abantu Abancedisayo bayaqonda ukuba uxanduva lwe-Airbnb Ukubhatala ukuze ubhatale imali yakho ize ibhatalwe xa zifunyanwa ngemali ebhatalwayo kuMbuki Zindwendwe kunye/okanye Iindwendwe Zombuki Zindwendwe. Iintlawulo zakwa-Airbnb aziqinisekisi Ukubhatalwa Ngabantu Abancedisayo ngemali engafunyanwanga ngempumelelo yiAirbnb Payments evela kuMbuki Zindwendwe okanye kwiindwendwe Zombuki Zindwendwe. Kwimeko apho iintsuku ezibhatalwayo zika-Airbnb zingavumeli imali eqokelelweyo ibe ngenxa Yomntu Oncedisayo, Umntu Oncedisayo uza kukwazi ukusebenzisana ne-Airbnb Payments kungekhona ngqo kwiNdwendwe.

Le Candelo 4.B ixhomekeke kwiimeko ezahlukileyo kwiCandelo le-12 elingezantsi Kubabuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo Abasizi be-Airbnb Payments Luxembourg okanye kwi-Airbnb Payments UK kunye neCandelo le-13 elingezantsi ukuze Amalungu afakwe kwi-Airbnb eBrazil.

C. Ukulawula Imiyalelo Yokubhatalwa Komntu Oncedisayo.

(i) Beka. Ukuba Umbuki Zindwendwe ukhetha ukuseta nayiphi na imiyalelo Yokubhatalela Umntu Oncedisayo, Imiyalelo Yokubhatalwa Kwabantu Oncedisayo iza kusebenza kuzo zonke iindawo zokuhlala zeendwendwe ezineentsuku zokubhalisa xa kufikwa emva kokuvunywa Komntu Oncedisayo Ukubhatalwa Ngumbuki Zindwendwe Nomntu Oncedisayo.

(ii) Ukuhlala. Ngokomzekelo, imali eyahlukileyo okanye ipesenti) kwimiyalelo eqinisekisiweyo Yokubhatalwa Komntu Oncedisayo ifuna ukuqinisekiswa Ngumbuki Zindwendwe Nomntu Oncedisayo ngaphambi kokuba asebenze; ukuba akukho siqinisekiso esinikiweyo, ngoko ke Imiyalelo Yokubhatalwa Ngabantu Abancedisayo ekhoyo ngoku (ngaphandle kohlelo) iza kuqhubeka isebenza.

(iii) Ukususwa. Umbuki Zindwendwe usenokususa Umyalelo Wokuncedisa Umntu Oncedisayo nanini na enesiqinisekiso somntu Oncedisayo Oncedisayo. Imiyalelo Yokubhatalela Umntu Oncedisayo Yendlu oyifumeneyo isusiwe ngokuzenzekelayo xa Umntu Oncedisayo efunekayo isusiwe-nokuba nguMbuki Zindwendwe, Umntu Oncedisayo Oncedisayo Oncedisayo, okanye umntu ozifunayo-ukususela kwiNdlu enjalo. Imiyalelo Yokubhatalwa Yomntu Oncedisayo nayo isusiwe ngokuzenzekelayo ukuba Umbuki Zindwendwe utshintsha imali ekhethiweyo Yendlu. Imiyalelo Yokubhatalela Umntu Oncedisayo iza kuyeka ukuba isebenze nakuphi na ukubhukisha iintsuku zokubhalisa xa kufikwa ezenzeka emva kwexesha Umntu Oncedisayo Ukubhatalela Umntu Oncedisayo kususwe.

(iv) Ixesha elithile. Kuxhomekeke kwimiqathango xa ndifumene ngokuphumelelayo Kundwendwe, Iimali Zokubhatala zika-Airbnb ziza kuqalisa Ukubhatalela Umntu Oncedisayo kwangaxeshanye iiNtlawulo ze-Airbnb ziqalisa ukubhatala okuseleyo kuMbuki Zindwendwe ukuze kubhukishwe ngokuvumelana Nemimiselo Yokubhatala.

  5. Ukupheliswa

  A. Ukupheliswa. Ababuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo banokususa nawuphi na Umntu Oncedisayo KuNdlu Yababuki Zindwendwe nanini na. Ngokufanayo, Abantu Abancedisayo basenokuzisusa kwiNdlu Yombuki Zindwendwe nanini na. Ukongezelela, uAirbnb usenokusiphelisa esi sivumelwano ngokuphathelele Ababuki Zindwendwe Nababuki Zindwendwe Abancedisayo nanini na.

  B. Isiphumo Sokupheliswa. Emva kokupheliswa kwesi sivumelwano, okanye kususwe Umntu Oncedisayo, Umbuki Zindwendwe uza kuhlala enoxanduva lwazo zonke izinto ezenziwa Ngumbuki Zindwendwe kunye nezibophelelo ezifunyenwe ngaphambi kokupheliswa okanye ukususwa. Xa Ilungu lisuswa njengomntu Oncedisayo Lomntu Oncedisayo Lendlu, elo Lungu alisayi kuphinda akwazi ukungena kuyo nayiphi na inkcazelo Yombuki Zindwendwe okanye Yondwendwe enento yokwenza naloo Ndlu okanye Iakhawunti Yombuki Zindwendwe ngokuphathelele loo Ndlu, ibe akasayi kuba nelungelo lokungena Kwindlu Yombuki Zindwendwe, kwikhalenda, okanye imiyalezo eneendwendwe enento yokwenza naleyo Ndlu.

  6. Irhafu

  A. Ngokubanzi. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngokucacileyo kule Candelo, amacandelo eRhafu weMimiselo yakwa-Airbnb ayitshintshi aze asebenzise Kwiinkonzo Ezincedisayo. Abantu Abancedisayo bayaqonda kwaye bayavuma ukuba nayiphi na irhafu yendawo yokuhlala eqokelelwe nguAirbnb phantsi komthetho weRhafu okanye phantsi kwendawo yomnikazi wendlu, ukuba ikhona, iza kuthunyelwa kwaye/okanye ibhatalwe kumnikazi Wendlu ngokwawo okanye kubasemagunyeni ochaphazela irhafu phantsi kwegama lomnikazi Wendlu. UAirbnb akazukuqokelela okanye athumele nayiphi na iirhafu kwindawo yokuhlala egameni Lomntu Oncedisayo, kuba Umntu Oncedisayo akaziniki ndawo yokuhlala kwiindwendwe, kodwa kunoko anikezele ngeeNkonzo Zomntu Oncedisayo.

   B. Irhafu Yabantu Abancedisayo. Ukongezelela, Abantu Abancedisayo bayaqonda ibe bayavuma ukuba banoxanduva lokuthobela zonke iimbopheleleko zeRhafu ezisenokusebenza kwimisebenzi yabo njengomntu Oncedisayo, nokugqiba ngeemfuno zabo zokuxela ngeRhafu. Abantu Abancedisayo nabo banoxanduva lokubuyisela igunya elifanelekileyo nayiphi na iirhafu eziqukiweyo okanye ezifunyenwe ngabo, ngaphandle kokuba umthetho okanye ezinye iimbopheleleko zomthetho zifuna uAirbnb ukuba aqokelele, athumele okanye okanye athathe irhafu egameni labo. UAirbnb akuniki amacebiso anento yokwenza neRhafu.

   C. Ukuqokelelwa kunye Nokuthunyelwa kuka-Airbnb. Kwiindawo apho uAirbnb enququzelela ukuqokelela kunye/okanye ukubuyiswa kweRhafu kwiiNkonzo Zokuncedisa Ngabantu Abancedisayo, Abantu Abancedisayo Bayalela baze bagunyazise uAirbnb ukuba aqokelele Irhafu egameni lakhe, kunye/okanye athumele ezo Irhafu kumagunya afanelekileyo Irhafu. UAirbnb usenokufuna imali eyongezelelekileyo kwiNdwendwe Yababuki Zindwendwe (kuquka ngokutsala imali enjalo kwiNtlawulo yexesha elizayo) kwimeko apho iRhafu eqokelelwe okanye okanye ethunyelweyo ayonelanga ukuyikhupha yonke into emele ibhatalwe yerhafu, ibe Abantu Abancedisayo bayavuma ukuba ukusetyenziswa kweeRhafu eziqokelelwe nguAirbnb kukubuyiselwa kwegunya leRhafu elisebenzayo. Abantu Abancedisayo bayavuma kwaye bayavuma ukuba uAirbnb ugcina ilungelo, ngokuchazelwa kwangaphambili Amalungu achaphazelekileyo, ukuyeka ukuqokelelwa nokuthunyelwa kweRhafu nakweyiphi na indawo ngenxa yaso nasiphi na isizathu.

   D. Inkcazelo Yerhafu. Kwimimandla ethile, imigaqo yerhafu isenokufuna ukuba siqokelele kunye/okanye sixele inkcazelo Yerhafu ngawe, okanye sibambe iirhafu xa ubhatalwa kuwe, okanye zombini. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba uAirbnb uza kuqokelela, aqhubeke, aze axele inkcazelo enjalo ukuze athobele ezo zinto zerhafu, nanini na kufuneka. Ukuba awukwazi ukusinika amaxwebhu esiwagqibayo ukuba anele ukuxhasa nayiphi na imbopheleleko yokubamba iirhafu xa ubhatala kuwe, sisenokubamba okanye sibhatalwe ukuya kutsho kwimali efunwa ngumthetho, de amaxwebhu aneleyo anikezelwe. Uyavuma ukuba uAirbnb usenokukhupha ii-invoyisi egameni lakho okanye amaxwebhu afanayo eVAT, i-GST, ukusetyenziswa okanye ezinye iirhafu zeeNkonzo Oncedisayo ukuze ulungiselele ingxelo yerhafu echanileyo, Ababuki Zindwendwe bethu, Iindwendwe, kunye/okanye imibutho yabo.

   7. Ukuhlawulwa

   Ukongezelela kwizinto omele uzibhatale kwizinto omele uzibhatale kwiMimiselo ka-Airbnb, uyavuma ukukhulula, ukukhusela, ukubhatalela, uze ubambe uAirbnb (kuquka I-Airbnb Payments, abanye abantu abasebenzisana nabo, kunye nabasebenzi babo) bengenabungozi kuwo nawaphi na amabango, amatyala, umonakalo, ilahleko, ilahleko kunye neendleko, kuquka, ngaphandle kokulinganiselwa, imali esemthethweni neyokubalwa, ngenxa okanye nangayiphi na indlela edibeneyo: (i) ukusebenzisa kwakho Izixhobo Oncedisayo okanye ukusetyenziswa okanye ukusetyenziswa kweeNkonzo Ezincedisayo; okanye (ii) ukuchazwa kwakho okanye ukuphula izivumelwano zakho, kunye naziphi na iingxabano, kunye nezinye iingxabano, kuquka Ababuki Zindwendwe, kuquka Ababuki Zindwendwe, Abancedisayo, okanye iiarhente ezigunyazisiweyo.

   8. Iziphakamiso

   UKUBA UKHETHA UKUSEBENZISA IZIXHOBO ZOMNCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE KUNYE/OKANYE UKUSETYENZISWA OKANYE UKUBONELELA NGEENKONZO ZOMBUKI ZINDWENDWE EKWAMKELENI IINDWENDWE, WENZA UMNGCIPHEKO WAKHO WEDWA. IZIXHOBO ZOKUNCEDISA EKWAMKELENI IINDWENDWE ZINIKEZELWA "NJENGOKO KUNJALO," NGAPHANDLE KWEWARANTI YALO NALUPHI NA UHLOBO, NGOKUCACILEYO OKANYE OKUCHAZIWE. NGAPHANDLE KOKUNCIPHISA OKU, I-AIRBNB IYAZIKHUPHA NGOKUCACILEYO NAZIPHI NA IZIQINISEKISO ZE-MERCHANTABILITY, UMGANGATHO OWANELISAYO, UKUFANELEKA NGENJONGO ETHILE, UKONWABA, OKANYE NON-INFRINGEMENT, KUNYE NAZIPHI NA IZIQINISEKISO EZIBANGELWA KUKUJONGANA OKANYE UKUSETYENZISWA KWEZIST, UKUYA KUTSHO KUMTHETHO OSEBENZAYO OVUNYELWE NGUMTHETHO OSEBENZAYO. UYAVUMA UKUBA UFUMENE NALIPHI NA ITHUBA OLIBONAYO ELIFUNEKAYO UKUZE UPHANDE IZIXHOBO ZOMBUKI ZINDWENDWE ONCEDISAYO, IINKONZO ZOMBUKI ZINDWENDWE, UMNCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE KUNYE/OKANYE UMBUKI ZINDWENDWE, KUNYE NEMITHETHO, IMITHETHO, NEMITHETHO ENOKUSEBENZA KWIZIXHOBO ZOMBUKI ZINDWENDWE EKWAMKELENI IINDWENDWE OKANYE IINKONZO ZOMNCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE. NGUWE WEDWA UXANDUVA LWAKO KONKE UKUNCOKOLA NOKUDIBANA KWAKHO NGEZIXHOBO ZOKUNCEDISA EKWAMKELENI IINDWENDWE. UYAQONDA UKUBA UAIRBNB AKAZAMI UKUQINISEKISA IINGXELO ZABASEBENZISI, KUQUKA UMNCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE KUNYE NABABUKI ZINDWENDWE, OKANYE IINKONZO, KWAYE AKANAXANDUVA LOKUHLOLA NAWUPHI NA UMBUKI ZINDWENDWE, UMNCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE, OKANYE INDLU.

   9. Umda woxanduva

   ASINAXANDUVA LWAWO NAWUPHI NA UMONAKALO OKANYE UMONAKALO OBANGELWE KUDIBANA NABABUKI ZINDWENDWE, ABANCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE, KUNYE/OKANYE IINDWENDWE. NGOKUSEBENZISA IZIXHOBO ZOMNCEDISI EKWAMKELENI IINDWENDWE, IWEBHUSAYITHI, ISICELO, OKANYE IINKONZO, OKANYE NGOKUSEBENZISA OKANYE UKUBONELELA NGEENKONZO ZOMBUKI ZINDWENDWE EKWAMKELENI IINDWENDWE, UYAVUMA UKUBA NAYIPHI NA INTO ESEMTHETHWENI OKANYE UXANDUVA OLUFUNA UKUFUMANA IZINTO EZENZIWAYO OKANYE UKUNGABIKHO KWAMANYE AMALUNGU, KUQUKA ABABUKI ZINDWENDWE, ABABUKI ZINDWENDWE, IINDWENDWE, KUNYE/OKANYE ABANYE ABANTU, KUZA KULINGANISELWA KWISIBANGO NGOKUCHASENE NAMALUNGU ATHILE OKANYE ABANYE ABANTU ABANGELE KONAKALISE. UYAVUMA UKUNGAZAMI UKUBEKA UXANDUVA OKANYE UKUFUNA NAYIPHI NA ISISOMBULULO ESISEMTHETHWENI KUAIRBNB NGOKUBHEKISELELE KWIZINTO EZINJALO OKANYE UKUSHIYA.

   10. Ukuthembeka

   Ukuba naliphi na ilungiselelo kule Mimiselo Yabantu Ababuki Zindwendwe libanjelwe ukuba lingasebenzi, alivumelekanga, okanye lingenakunyanzeliswa, elo lungiselelo liya kubethwa kwaye alichaphazeli ukuqinisekiswa kunye nokunyanzeliswa kwamalungiselelo ashiyekileyo.

   11. Ukuhlaziywa Kwale Mimiselo Nezixhobo Zababuki Zindwendwe Abancedisayo

   UAirbnb unelungelo lokutshintsha le Mimiselo Yombuki Zindwendwe Oncedisayo nanini na ngokuhambiselana Nemimiselo Yakwa-Airbnb, aze atshintshe okanye anciphise Izixhobo Zomntu Oncedisayo (okanye nayiphi na inxalenye yayo) nanini na. Ukuze ufikelele naziphi na izinto ezifunwa ngumthetho uAirbnb unelungelo lokufaka, ukususa, okanye ukutshintsha izinto ezikhoyo kuBabuki Zindwendwe nabancedisi nanini na.

   12. Imimiselo Eyongezelelekileyo Yababuki Zindwendwe abanokuvumelana noAirbnb Payments Luxembourg okanye uAirbnb Payments UK kunye Nababuki Zindwendwe Abancedisayo

   Ababuki zindwendwe bancokola Iintlawulo zakwa-Airbnb njengomntu oqokelela imali oyibhatalwayo kuMbuki Zindwendwe kuphela ngenjongo elinganiselweyo yokwamkela nokuhoya imali evela kwiindwendwe ezithenga Iinkonzo Zababuki Zindwendwe egameni loMbuki Zindwendwe, ngokuhambiselana Nemimiselo Yokubhatala. Abantu Abancedisayo abazicebisi Iintlawulo zakwa-Airbnb kuba ummeli wabo wokuqokelela imali kunye ne-Airbnb Payments azisebenzi njengearhente yokuqokelela imali yokubhatala Ebancedayo. I-Airbnb ebhatalwayo iza kubhatalwa Umntu Oncedisayo ngokulandela Imiyalelo Yokubhatalela Umntu Oncedisayo Emele Ibhatalwe Yababuki Zindwendwe, ibe Umntu Oncedisayo uyavuma ukufumana uNcedwa Oncedisayo, ngokuhambiselana Nemimiselo Yokubhatala. Njengomntu Oncedisayo, uyavuma ukuba xa kunokwenzeka ukuba kubuyiselwe imali okanye imali ongayisebenzisa kubangelwa lundwendwe ngokulandela Imimiselo ka-Airbnb okanye eminye ipolisi yokurhoxa esebenzayo, ngokuphathelele Indlu oyibhatalela Izinto Oncedisayo, ibe sele uyifumene Imali Encedisayo Ngokuhambiselana Nomntu Oncedisayo Ngokuhambiselana Nombuki Zindwendwe Oncedisayo Okuncedisayo owenziwe Ngumbuki Zindwendwe, Ukubhatala kwa-Airbnb kuza kuba nelungelo lokufumana imali emele ibhatalwe nangakumbi kuwe. Le Candelo ilawula nayiphi na ingquzulwano nayo nayiphi na eminye imimiselo kule Mimiselo Yombuki Zindwendwe Oncedisayo.

   13. Imimiselo Eyongezelelekileyo Yamalungu afumana isivumelwano noAirbnb eBrazil

   Kwiindwendwe, Ababuki Zindwendwe, Nababuki Zindwendwe Abancedisayo abanokuthethwa nge-Airbnb Brazil, zonke izinto ezincomekayo kule Mimiselo Yabantu Abancedisayo kuAirbnb, kwi-Airbnb Payments, okanye Iwebhusayithi ka-Airbnb ziza kuthathwa njengokuba zibhekisele kuAirbnb Brazil.

   Kwiindwendwe ezingabahlali baseBrazil zize zibhukishele Umbuki Zindwendwe ohlala ngaphandle kwaseBrazil zisebenzisa imali yasekuhlaleni, Iindwendwe, Ababuki Zindwendwe, Nababuki Zindwendwe Abancedisayo abasebenzayo bayavuma ibe bayavuma ukuba uAirbnb waseBrazil usebenza njengomntu oqokelela imali oyibhateleyo kuMbuki Zindwendwe Nomntu Oncedisayo ohlala ngaphandle kweBrazil. I-Airbnb yaseBrazil ikwayindawo enokuthethwa kwazo Iindwendwe ezinjalo ukuze zisetyenziswe kwiWebhusayithi yakwa-Airbnb, njengoko kuchaziwe Kwimimiselo yakwa-Airbnb.

   Amanqaku asondele kweli

   Fumana uncedo ngokubhukisha kwakho, ngeakhawunti yakho, nangokunye.
   Ngena kwiakhawunti okanye uvule iakhawunti