Dlulela kumxholo
    Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
    Izinto ezintsha nge-COVID-19
    Ukuba izicwangciso zakho zohambo zitshintshile ngenxa yeCOVID-19, ungatshintsha okanye urhoxise ukubhukisha kwiphepha lakho lohambo.

    Izithintelo namacebiso okuhamba karhulumente

    Jonga ezi linki zingezantsi ukuze ufumane imiyalelo nemithetho karhulumente ephathelele iCOVID-19. Izinto ezithethwa ngurhulumente zihlala zitshintsha, ngoko nceda umane ujonga ukuze ufumane ezakutshanje uze ujonge nakurhulumente wakho wasekuhlaleni okanye elizweni lakho ukuze ufumane inkcazelo esexesheni.