Dlulela kumxholo

Zenzele imali oza kuyisebenzisa ngo-Airbnb! Fumana imali enokude ifike kwi-$30 ngomhlobo ngamnye ommemayo.

Zenzele imali oza kuyisebenzisa ngo-Airbnb! Fumana imali enokude ifike kwi-$30 ngomhlobo ngamnye ommemayo.

Ungamemela abahlobo bakho kuAirbnb nge-imeyile okanye ngokwabelana ngesimemo kumaqonga onxibelelwano. Abahlobo bakho bangafumana ukuya kutsho kwi-$35 wesaphulelo kuhambo lwbo lokuqala, uze wena ufumane i-$20 ngomntu ngamnye othatha uhambo uluvunyiweyo kwa-$10nangomntu omnye oya kwisiyolo esivunyiweyo. Imali yakho onokuyisebenzisa iza kuvela kwiphepha lokuphuma.

Imimiselo Nemiqathango Ngezinto Ezithunyelwayo