Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela elula ngakumbi yokuphikisa izimvo zokuziphindezelela

  Cela ukususwa koluvo lokuziphindezelela, kungakhathaliseki ukuba lufakwe kudala kangakanani.
  Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-30 Nov 2022

  Ababuki Zindwendwe badla ngokufuna ukwazi ingxelo yokuba luziphatha njani undwendwe kuAirbnb ngaphambi kokwamkela isicelo sokubhukisha, ibe baxhalatyiswa kukuba kusenokubakho izimvo zokuziphindezelela. Siyayiphucula inkqubo yethu yezimvo ukuze ukwazi ukufunda ngezimvo zabanye Ababuki Zindwendwe uze uphikise naziphi na izimvo zokuziphindezelela.

  Iinkcukacha ezingakumbi kwizimvo

  Senza ukuba Ababuki Zindwendwe bakwazi ukufaka iinkcukacha ezingakumbi kwizimvo zeendwendwe, nkcukacha ezo abanye Ababuki Zindwendwe abazakukwazi ukuzifunda. Ukongezelela ekukwazini ukubona umlinganiselo opheleleyo wondwendwe, uza kukwazi ukubona ukuba abanye Ababuki Zindwendwe babanike umlinganiselo ongakanani ekucocekeni, ekunxibelelaneni nasekulandeleni imithetho yekhaya. Izimvo zakho ziza kunceda ekunyanzeliseni ukuthotyelwa kwemithetho ebekiweyo yeendwendwe zize zikwenze ukwazi ukuxela naluphi na undwendwe olungayilandeliyo.

  Kusebenza kwale nkqubo ifanayo nakwizimvo iindwendwe ezikushiyela zona. Iindwendwe ziza kuqhubeka zikhetha inkwenkwezi enye ukuya kwezintlanu ukuze zichaze ukuba bezihleli njani. Ngoku zinokufaka umlinganiselo weenkwenkwezi—zichaze into ehambe kakuhle okanye edinga ukuphuculwa—kwizinto eziliqela.

  Ngokomzekelo, ukuba indawo yakho icoceke gqitha, undwendwe lunokukhetha iinkwenkwezi ezintlanu nenkcazelo ethi “igumbi lokuhlambela licoceke gqitha.” Imilinganiselo yeenkwenkwenkwezi nengxelo kwizinto ezithile ayizukuchaphazela ukuba yiSuperhost kwakho.

  Ukukhuselwa okungakumbi kwizimvo zokuziphindezelelayo

  Umele uzive ukhululekile ukwamkela iindwendwe ngaphandle kokuba nexhala lokuba usenokufumana izimvo zokuziphindezelela.

  Ungaluphikisa uluvo oluziphindezelelayo—kungakhathaliseki ukuba belubhalwe nini—olubhalwe zindwendwe olwaphula iipolisi, ezifana nezi:

  • Ukonakaliswa kwendlu yakho (entsha ngoNovemba 2022)
  • Ukuhlala kude kugqithe ixesha ebelibhukishiwe (entsha ngoNovemba 2022)
  • Ukophulwa kwemithetho yekhaya yakho (entsha ngoNovemba 2022)
  • Ukuba nepati okanye umcimbi ngaphandle kwemvume kwindawo yakho (ibisebenza ukususela ngoAprili 2021)

  Ukuba ubucele kususwe uluvo ngaphambi kwe-16 kaNovemba 2022, kuza kufuneka ufake isicelo esitsha phantsi kwepolisi ehlaziyiweyo.

  Ukuphikisa uluvo akuqinisekisi ukuba luza kususwa. Xa uphikisa uluvo, siza kukucela ukuba uthumele ubungqina, njengeefoto okanye imiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo kwiindwendwe. Ezi zinto kuza kufuneka zibonise ukophulwa kakhulu kwepolisi nokuba ukunyanzelisa kwakho ipolisi kukhokelele kuluvo lokuziphindezelela.

  Fumana inkcazelo engakumbi ngemithetho yethu yezimvo

  Ngoko isebenza njani ipolisi ehlaziyiweyo? Masithi undwendwe luyatshaya kwindawo yakho, lusophula imithetho yekhaya yakho. Uxelela undwendwe lwakho ukuba ubhaqe izitompi zecuba kwigumbi lokuhlala uze ufake isicelo sokubuyiselwa imali ukuze kucocwe kugutyulwe. Xa luphendula, undwendwe lwakho luyala ukubhatala luze lushiye uluvo ngomsindo. Ngoku uza kukwazi ukuluphikisa olu luvo, kwaye siza kuluphanda ukuze sibone ukuba luyakufanelekela na ukususwa.

  Ekuqaleni kuka-2023, siza kwazisa nge-chatbot ukuze kube lula ukuba uphikise uluvo kungakhange kufuneke uqhakamshelane neqela Elinceda Intsapho.

  Siyayitshintsha indlela izimvo ezisebenza ngayo ngenxa yokuba nisicelile ukuba senze loo nto. Nceda uqhubeke usichazela izinto ozicingayo ukuze sikwazi ukuqhubeka sisenza izinto ezihlaziyiweyo ozidingayo.

  Fumana iinkcukacha Ngezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  16 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?