Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ifuthe lika-Airbnb.org ngo-2022

  Ababuki Zindwendwe emhlabeni wonke bancede bahlalisa abantu abangaphezu kwe-140 000 abafuduke ngenxa yeengxaki kulo nyaka.
  Ngu-Airbnb nge-6 Dis 2022
  Ividiyo yemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-6 Dis 2022

  Izinto eziphambili

  • Ngexesha lobunzima, abantu abangakumbi bafumene iindawo zokuhlala zokwexeshana ezisimahla kunanini na ngaphambili

  • Izinto ezenziweyo ukuze kuncedwe eUkraine naseAfghanistan nasekuxhaseni iintsapho eziseMerika naseLatin America

  • Lo msebenzi wenzeka ngenxa Yababuki Zindwendwe nabantu abanikelayo

  U-2022 ibingunyaka apho uAirbnb.org eye wabeka irekhodi. Sisebenza Nababuki Zindwendwe nemibutho enceda abantu emhlabeni wonke, lo mbutho ungenzi nzuzo ufunele abantu abangaphezu kwe-140 000 iindawo zokuhlala zokwexeshana ezingabhatalelwayo. Elo nani lingaphezu kweleminyaka elithoba idibene.

  Ukupha Kwababuki Zindwendwe nabantu abanikelayo kuncede:

  • Iimbacu ezibaleke eUkraine emva kokuba iRashiya ihlasele iUkraine
  • Iimbacu ezivela eAfghanistan eziye zafikela eMntla Merika
  • Iintsapho ezifudukileyo kulo lonke elaseLatin America ngenxa yokungazinzi kwezopolitiko nezoqoqosho
  • Abantu baseMerika abachatshazelwe Yinkanyamba uIan noFiona

  UAirbnb.org ngumbutho ongenzi nzuzo osebenza ngokuzimeleyo kuAirbnb. Into eyakhuthaza ukuba asekwe yaqala ngo-2012, xa Umbuki Zindwendwe wavula ikhaya lakhe ukuze ancede abantu abachatshazelwe Yinkanyamba uSandy. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, umsebenzi wayo uye watshintsha ukuze kuncedwe abantu ababaleke iintlekele, abantu abancedayo, iimbacu, abantu abafuna ukhuseleko, nabasebenzi abatshotsha phambili ekulweni ukusasazeka kweCOVID-19.

  Emva kokuba iRashiya ihlasele ngoFebruwari 2022, bangaphezu kwe-6 miliyoni abantu abashiya iUkraine befuna indawo ekhuselekileyo. Eli lelona nani likhulu leembacu eziye zafuduka eYuropu ukususela Ngemfazwe yesibini Yehlabathi.

  UAirbnb.org uzibophelele ekufumaneleni abantu abayi-100 000 indawo yokuhlala yokwexeshana. Iminikelo ivele kumazwe ayi-95 ibe ngamashumi amawaka Ababuki Zindwendwe aye abhalisela ukunikezela ngendawo yokuhlala yasimahla okanye ngesaphulelo. Olu ncedo lungaka lwenze uAirbnb.org akwazi ukubambisana nemibutho yamazwe aseYurophu nawaseMntla Merika ukuze afumanele iimbacu iindawo zokuhlala.

  Ukunceda abantu ebebekade bevalelwe amathuba

  Iingxaki zibachaphazela ngeendlela ezahlukahlukeneyo abantu abavalelwe amathuba. Ngo-2022, uAirbnb.org khange ancame kwimigudu yakhe yokunceda aba bantu.

  Ngokomzekelo, I-Black Women for Black Lives kunye neGlobal Empowerment Mission zisebenze noAirbnb.org ukuze zixhase abafundi abavela eAfrika ababefunda eUkraine. Ezinye iiarhente zikarhulumente khange zibajonge abafundi bamanye amazwe njengeembacu, kwaye uninzi lwabafundi luye lwacalulwa xa beluzama ukushiya iUkraine ukuze lufumane izibonelelo kwamanye amazwe.

  Omnye umbutho esisebenza nawo iOrganization for Refuge, Asylum, and Migration (ORAM), iye yahoya iimbacu zeLGBTQ+ ebezivela eUkraine ebezicalulwa. EBerlin, uORAM uye wadibanisa uDima, indoda e-gay yaseKiev, noMary waseMerika oseBerlin owayefake iflethi yakhe kuAirbnb.org. UMary uye wanika uDima indawo yokuhlala ekhuselekileyo emva kokuba efikile eJamani (njengoko kuchazwe kule vidiyo ingasentla).

  Ukunceda ngendlela ephuculiweyo

  Imibutho emininzi enceda abantu iye yanika uAirbnb.org iindawo zokuhlala njengenxalenye yomsebenzi wazo, eziquka:

  • I-HIAS e-Estonia ixhasa abantu abafana noDaniela, intsapho yakhe eyabaleka ubundlobongela eColombia. I-HIAS ibadibanisa Nababuki Zindwendwe abanjengoMery, ohlala kwingingqi yaseQuito apho iimbacu ezininzi zihlala khona. I-HIAS iqeqesha abantu ngendlela yokwamkela abantu abaye bonzakaliswa kukothuka, nendlela yokunceda ngexesha lokuhlala kwabo.
  • I-Community Sponsorship Hub, umbutho wokuqala waseMerika ozinikele ngokupheleleyo ekwandiseni ukuxhaswa kweembacu ekuhlaleni. Isebenzisa iSponsor Circle Program iye yasebenza nabantu basekuhlaleni kwizixeko ezahlukeneyo ukwamkela abantu abaqalayo ukufika baseAfghanistan nabaseUkraine.
  • I-Insight Ukraine, umbutho wamalungelo abantu beLGBTQ+, uncede amawaka abantu baphume eUkraine baze bafumane iindawo zokuhlala, unyango lwengqondo noogqirha abakulungeleyo ukunyanga abantu beLGBTQ+ njengoko beqalisa ukwakha ubomi babo.
  • I-Münchner Freiwillige yamisa izikhululo ezinceda abantu abafika eMunich bevela Ukraine, ibanceda bafumane iintlobo ngeentlobo zeenkonzo, kuquka iindawo zokuhlala.

  Kubabuki Zindwendwe, abantu abanikelayo nemibutho esisebenza nayo eye yafaka isandla kulo msebenzi owenziwa emhlabeni wonke wokwenza abantu bazive bamkelekile ngexesha leengxaki, sithi enkosi.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ngexesha lobunzima, abantu abangakumbi bafumene iindawo zokuhlala zokwexeshana ezisimahla kunanini na ngaphambili

  • Izinto ezenziweyo ukuze kuncedwe eUkraine naseAfghanistan nasekuxhaseni iintsapho eziseMerika naseLatin America

  • Lo msebenzi wenzeka ngenxa Yababuki Zindwendwe nabantu abanikelayo

  Airbnb
  6 Dis 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?