Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  I$10 miliyoni etyalwe nguAirbnb ekuhlaleni

  Ukusebenzisana Nababuki Zindwendwe ukuze sixhase imibutho emhlabeni wonke
  Ngu-Airbnb nge-22 Epr 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-29 Epr 2021

  Izinto eziphambili

  • Ingxowa-mali Yabahlali iza kunikezela ngeemiliyoni zeedola kwimibutho yasekuhlaleni neyelizwe emhlabeni wonke

  • Ababuki zindwendwe banokulawula indlela imali esincedisa ngayo esetyenziswa ngayo ngokuvota, ukuze kuqiniswe iindawo zasekuhlaleni

  • Votela umbutho owuthanda kakhulu

  Xa usiba Ngumbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb, uvula ikhaya lakho kubahambi abavela emhlabeni wonke—uze ubamkele nakwingingqi yakho. Enye yendlela esizinikele ngayo ekukuncedeni njengoMbuki Zindwendwe, sifuna ukutyala imali kwiingingqi needolophu ozibiza ngokuba likhaya lakho. Kunyaka odlulileyo, sazisa ngokusekwa kweNgxowa-mali Yasekuhlaleni, eza kunceda nge$10 miliyoni yeedola zaseMerika ngo-2021 kwimibutho yasekuhlaleni neyelizwe emhlabeni wonke ibe iza kwandiswa kwixesha elizayo.

  Sisebenzisene kakhulu neQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe ukuze sigqibe ngendlela eza kusebenza ngayo le ngxowa-mali. Iqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe likhethe izinto eziza kuba phambili kulo nyaka: ukunceda kwiCOVID-19, ukunceda abantu bakwazi ukuzenzela imali nemfundo.

  Indlela esebenza ngayo ingxowa-mali yokuqala
  Ekunye nombutho esisebenzisana nawo, iGlobalGiving, amalungu eQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe aye ahlola aza akhetha uludwe lwemibutho esemhlabeni wonke ejongene nento enye okanye ngakumbi kwezi zinto siza kugxininisa kuzo kulo nyaka. Siye senza Ababuki Zindwendwe bethuAbazinkokheli Zasekuhlaleni bakwazi ukukhokela kweli candelo lokugqibela, besebenzisana Neeklabhu Zababuki Zindwendwe zasekuhlaleni kuFacebook ukuze kuvotelwe imibutho abacinga ukuba yenza umahluko omkhulu.

  Iinkokheli Zasekuhlaleni ziza kwenza izinto zokuvota Zeeklabhu Zababuki Zindwendwe zize zikhuthaze abanye Ababuki Zindwendwe ukuba bavote. Sikhokelwa zivoti Zababuki Zindwendwe basemhlabeni wonke, siza kugqiba ngemibutho esiza kuyinceda ukuze sixhase imisebenzi yayo ebalulekileyo.

  Iinkokheli Zasekuhlaleni ziza kufumana uludwe lwemibutho ephumeleleyo Kwiqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe ngoAprili 2021. Ababuki zindwendwe baza kuvota kumaqela kaFacebook ibe silindele ukuba ukuvota kuphele nge-10 kaMeyi. Ngokusekelwe kwiivoti Zababuki Zindwendwe, imali esiza kunceda ngayo iza kuqalisa ukwaziswa ngoJuni ibe iza kukhutshwa yiGlobalGiving.

  Ngaphezulu kokunceda ngemali ngokweevoti Zababuki Zindwendwe, uAirbnb uza kutyala imali kwimibutho engakumbi esikholelwa ukuba idlala indima ebalulekileyo kwiingingqi abahlala kuzo Ababuki Zindwendwe.

  Kutheni kukhethwe ezi zinto zintathu?
  Iqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe likhethe ezi zinto zintathu zokuqala zeNgxowa-mali Yasekuhlaleni ka-2021: ukunceda kwiCOVID-19, ukunceda abantu bakwazi ukuzenzela imali nemfundo. Ezi zinto zikhethwe kuba izezona zihambiselana nenjongo yeNgxowa-mali Yasekuhlaleni Yokuqinisa Iingingqi ngo-2021. Ingxowa-mali Yasekuhlaleni lutyalo-mali lwexesha elide ibe kwiminyaka ezayo, siza kukhangela ezinye izinto esinokutyala imali kuzo ukuze sincedise kwiingingqi Zababuki Zindwendwe.

  Ikhethwe njani le mibutho?
  UAirbnb usebenzisene neGlobalGiving ukongeza kwiQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe ukuze akhangele imibutho Iiklabhu Zababuki Zindwendwe eziza kuyivotela.

  Kutheni kuza kuvotwa ngokweeKlabhu Zababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb kuFacebook?
  Enye yeenjongo zeNgxowa-mali Yabahlali kukunceda Ababuki Zindwendwe ukuze bakwazi ukunceda imibutho ephuhlisa ekuhlaleni. Iiklabhu Zababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb yinxalenye yasekuhlaleni yentsapho Yababuki Zindwendwe, emela amaqela Ababuki Zindwendwe kumazwe angaphezulu kwayi-40. Esona sixhobo siphambili esisetyenziswa Ziklabhu Zababuki Zindwendwe neeNkokheli Zasekuhlaleni ukuze kuqhakamshelwane ngamaqela kaFacebook.

  Funda okungakumbi Ngeeklabhu Zababuki Zindwendwe, joyina Iklabhu yakho yasekuhlaleni okanye uqale Iklabhu entsha

  Iyahlolwa yonke imibutho?
  Sikunye nenkampani esisebenzisana nayo, iGlobalGiving, umbutho obhalisiweyo ongenzi nzuzo oyiUS IRS 501(c)(3), siye sakhangela imibutho eyinxalenye yaleyo sele beyihlolile. Yonke imibutho ekwintsapho yeGlobalGiving kufuneka ifake isicelo sokuqinisekiswa ukuze kuqinisekiswe ukuba yenza umsebenzi wokunceda abantu abangathathi ntweni ingafihli nto nangendlela, kwaye izenzile izinto ezifunekayo ukuze ibhaliswe kurhulumente wasekuhlaleni.

  Funda okungakumbi ngendlela iGlobalGiving eyihlola ngayo imibutho

  Siyakuvuyela ukusebenzisana Nababuki Zindwendwe ukuze siqinise iingingqi zabo ngale nkqubo intsha yemali esincedisa ngayo. Siyathemba ukuba uza kusijoyina uze uthathe inxaxheba ngokuvotela umbutho owuthandayo. Ukuba sele ujoyine Iklabhu Yababuki Zindwendwe, ungavota ngoFacebook weqela leklabhu yakho, ukuba awukayijoyini, cinga ngokujoyina Iklabhu Yababuki Zindwendwe yasekuhlaleni ukuze ufake izimvo zakho ngeNgxowa-mali Yabahlali—uze udibane nabanye Ababuki Zindwendwe kwingingqi yakho. Nangona Iiklabhu Zababuki Zindwendwe zingekafumaneki kuyo yonke indawo okwangoku, sisebenzela ekuzandiseni kwixesha elizayo. Njengesiqhelo, nceda usazise ukuba ucinga ntonikwiZiko Lentsapho. Siyakuthanda ukuva izimvo zakho ibe ziphambili kwinto yonke esiyenzayo.

  Iifoto zezika: The Freedom story

  Inkcazelo ekweli nqaku kusenokwenzeka itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ingxowa-mali Yabahlali iza kunikezela ngeemiliyoni zeedola kwimibutho yasekuhlaleni neyelizwe emhlabeni wonke

  • Ababuki zindwendwe banokulawula indlela imali esincedisa ngayo esetyenziswa ngayo ngokuvota, ukuze kuqiniswe iindawo zasekuhlaleni

  • Votela umbutho owuthanda kakhulu

  Airbnb
  22 Epr 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?