Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5 yakwa-Airbnb

  Funda amanyathelo amahlanu enkqubo kunye nezikhokelo ezingakumbi, amacebiso nezinto ekufuneka uzenze.
  Ngu-Airbnb nge-19 Okt 2020
  Ividiyo yemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-13 Mey 2021

  Izinto eziphambili

  Le vidiyo iza kukucacisela ngenkqubo ka-Airbnb enamanyathelo ayi-5 yendlela yokucoca ephuculiweyo, kunye namacebiso nezikhokelo ezongezelelekileyo, nezinto ezimele zenziwe ukuze ucocele iindwendwe zakho ngendlela ephuculiweyo. Njengenxalenye yezinto ezimele zenziwe ukuzikhusela kwiCOVID-19, bonke ababuki zindwendwe kufuneka balandele le nkqubo yokucoca emva kokuhlala kondwendwe ngalunye, ukongeza kwizikhokelo nemithetho yabo yasekuhlaleni.

  Le nkqubo enamanyathelo ayi-5 isekelwe kwincwadi yokucoca yakwa-Airbnb, eyenziwa kusetyenziswana neengcali kuba sizama ukunqanda ukusasazeka kweCOVID-19.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe. Inkqubo enamanyathelo amahlanu yendlela yokucoca ephuculiweyo ikuchazela izinto ezimbalwa ezilula zokucoca indlu yakho. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela yokusebenzisa loo manyathelo, nceda ufunde yonke incwadi yokucoca yakwa-Airbnb. Njengombuki zindwendwe, kungafuneka uthathe amanyathelo ongezelelekileyo ukuze uzikhusele, ukhusele iqela lakho neendwendwe zakho, ibe kufuneka usoloko uhlola uze uthobele nayiphi na imithetho okanye izikhokelo ezisebenzayo ekuhlaleni. UAirbnb akanaxanduva lwako nakuphi na ukonzakala okanye isifo esinokuvela ngenxa yokulandela le nkqubo yokucoca. Ukuze ufumane izikhokelo nemithetho yokucoca ekhethekileyo yengingqi obuka kuyo iindwendwe, nceda ugcine eli nqaku Leziko Loncedo.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  19 Okt 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?