Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ukuphendula imibuzo exhaphakileyo ngamanyathelo ayi-5 enkqubo yokucoca

  Nantsi into ekufuneka uyazi ngamanyathelo ayi-5 enkqubo yokucoca ephuculiweyo.
  Ngu-Airbnb nge-24 Epr 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-25 Jun 2021

  Izinto eziphambili

  Iindwendwe ziluhoyile ucoceko—ukuqalela kwizinto zokucoca ozisebenzisayo ukuya kwezinye izinto ozenzayo, zifuna ukwazi ukuba wenza ntoni ukuze uzincede zihlale zikhuselekile. Ibe ayizizo zodwa. Amagosa karhulumente nabantu ababeka iipolisi bazihoyile izinto ezenziwayo xa kucocwa ukuze kukhuselwe abantu beengingqi zabo njengoko kuphinda kuhanjwa neendawo ziphinda zivulwa.

  Ekuqaleni kwalo bhubhane, sive uninzi lwenu lucela imigaqo engakumbi ngendlela yokucoca nokunciphisa iintsholongwane kwiindawo zenu. Ibizezinye zezona zicelo ziphambili kwiiseshini zethu zakutshanje zokumamela Ababuki Zindwendwe basemhlabeni wonke, ibe amacebiso okucoca asaqhubeka engowona mxholo uphambili kwiingxoxo Zeziko Lentsapho nalapha Kwiziko lethu Lolwazi.

  Yiloo nto senze inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5, enceda Ababuki Zindwendwe abanjengawe bacoce kakuhle ngakumbi ngeli xesha leCOVID-19 nasemva kwalo. Inkqubo enamanyathelo ayi-5 isekelwekwincwadi yokucoca yakwa-Airbnb, eyenziwe kusetyenziswana neengcali. Siyazi ukuba kusenokuba nzima ukusebenzisa indlela yokucoca entsha, yiloo nto siye senza incwadi yokucoca eneenkcukacha ezingakumbi equka amacebiso axhaswa ziingcali, amacebiso okukhuseleka, noludwe lwezinto ekufuneka ube uyazenza.

  Siyazi ukuba usenokuba nemibuzo ngale nkqubo, ibe senze konke okusemandleni ethu ukuze siyiphendule apha.

  Ndingayifumana phi inkcazelo ngendlela yokucoca ephuculiweyo?
  Inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 isekelwe kwincwadi yokucoca yakwa-Airbnb, eyenziwe kusetyenziswana neengcali. Le ncwadi iquka amacebiso axhaswa ziingcali, uludwe lwezinto zokucoca ezimele zithengwe, amacebiso okukhuseleka, kunye noludwe lwezinto ekufuneka ube uyazenza. Unokufumana amanye amacebiso, uludwe lwezinto ekufuneka ube uyazenza olukhethekileyo, nokunye okungakumbi kwicandelo lokucoca lethebhu yakho Yenkcazelo.

  Yintoni umahluko phakathi kwenkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 nezinto ezenzelwa ukuzikhusela kwiCOVID-19?
  Inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 yenye yezinto ezenzelwa ukuzikhusela kwiCOVID 19. Ababuki zindwendwe kunye neendwendwe kukwafuneka benxibe imaski baze bangasondeli ebantwini xa bekunye nabantu ukuba imithetho yasekuhlaleni okanye imigaqo ifuna njalo.

  Ngaba izinto ezenzelwa ukuzikhusela kwiCOVID-19 ziyasebenza kwiindwendwe?
  Ewe, ukuba imithetho yasekuhlaleni okanye imigaqo ifuna njalo, izinto zakwa-Airbnb ezenzelwe ukuzikhusela nokuba sempilweni zifuna iindwendwe zinxibe iimaski zize zibe kumgama weemitha ezimbini (6 feet) xa zikunye Nababuki Zindwendwe okanye ezinye iindwendwe ezingekho kwiqela lazo.

  Kutheni ngoku bonke ababuki zindwendwe befanele balandele inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5?
  Njengoko lo bhubhane uqhubeka, kubalulekile ukuba sonke senze indima yethu ekuncedeni ukunqanda ukusasazeka kwe-COVID-19. Siyazi ukuba kusenokuba nzima ukusebenzisa indlela yokucoca entsha, ngoko siye senza incwadi yokucoca eneencukacha ezingakumbi equka amacebiso axhaswa ziingcali, amacebiso okukhuseleka, namacebiso ezinto ekumele zenziwe.

  Ziza kwazi njani iindwendwe ukuba ndizibophelele kwinkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5?
  Emva nje kokuba Ababuki Zindwendwe bezipholele kule nkqubo, ukuzibophelela kwabo kwinkqubo yokucoca ephuculiweyo kuza kuvezwa kumaphepha ezindlu zabo, ukuze iindwendwe zazi ukuba bavumile ukulandela umgaqo wokucoca ongatshintshiyo. Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzazi:

  • Ukuze ukuzibophelela kwabo kwindlela yokucoca ephuculiweyo kuvezwe kumaphepha ezindlu zabo, Ababuki Zindwendwe kufuneka bavume ukulandela inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 kuzo zonke izindlu zabo qho kuphuma undwendwe kuza kungena olunye
  • Abantu ababuka iindwendwe kumagumbi abo okulala kufuneka balandele imigaqo engakumbi eyinxalenye yenkqubo yokucoca
  • Emva nje kokuba uzibophelele kule nkqubo, ukuzibophelela kwakho kwindlela yokucoca ephuculiweyo kuza kuvela kwiphepha lendlu yakho kwiiyure eziyi-24

  Uza kuqinisekisa njani uAirbnb ukuba bonke ababuki zindwendwe bayayilandela inkqubo yokucoca?
  Ababuki zindwendwe bafanele balandele inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5. Kwinkqubo yethu yokushiya uluvo kongezwe ezinye izinto ezihlolwayo ukuze izinto zenziwe kakuhle—ukuba Umbuki Zindwendwe akazilandeli izinto ezifunekayo, iindwendwe zisekuyichaza loo nto xa zibhala uluvo ngendawo. Iindwendwe zinokucela ukubuyiselwa imali kwindawo ebezihleli kuyo, ukuba ziyayifanelekela ngokwePolisi yethu Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe, ngokuqhakamshelana Nendawo Yokunceda Abathengi.

  Kuza kwenzeka ntoni xa ungavumelani nezinto ezifunekayo ukuze ukhuseleke kwiCOVID-19?
  Ababuki zindwendwe beendawo zokuhlala baza kufumana umyalezo kwii-app okanye kwiideshibhodi zabo oza kuquka inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 nephepha apho banokuvumelana nezinto ezifunekayo ukuze bakhuseleke kwiCOVID-19. Ukuba awuvumelani nezinto ezifunekayo, usenokufumana isilumkiso ngeakhawunti yakho, isenokunqunyanyiswa, ibe ngamanye amaxesha usenokususwa kwa-Airbnb.

  Kuza kwenzeka ntoni ukuba undwendwe luxela Umbuki Zindwendwe ozibophelele kwinkqubo yokucocaenamanyathelo ayi-5 kodwa abe engawalandeli?
  Sikholelwa kwelokuba iingxaki ezininzi zinokulungiswa xa Ababuki Zindwendwe benokufundiswa baze bancedwe ngakumbi. Sekunjalo, Ababuki Zindwendwe abayophula ngokuphindaphindiweyo okanye kakhulu imigaqo yokucoca basenokufumana izilumkiso, banqunyanyiswe, ibe kwezinye iimeko basenokususwa kwiwebhusayithi yakwa-Airbnb.

  Ukulandela inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5 kuza kubiza imali engakumbi kuneyokucoca nje. Ndiza kuyibhatala njani?
  Njengombuki Zindwendwe, ungaketha ukufaka imali yokucoca* kwindlu yakho, ibe kuxhomekeke kuwe ukuba uza kubiza malini. Ukufaka imali yokucoca—okanye ukuyitshintsha ukuba sele unayo—kuza kuncedisa ekubhataleni naziphi iindleko ezongezelelekileyo zokulandela ezi zinto zifunekayo.

  Ndibuka iindwendwe kwigumbi lam lokulala. Ngaba kufuneka ndilandele inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5?
  Ewe, Ababuki Zindwendwe beendawo bafanele balandele inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5. Emva kokuba Umbuki Zindwendwe ezibophelele kule nkqubo, ukuzibophelela kwakhe kucoceko oluphuculweyo kuza kuboniswa kwiphepha lendlu yakhe. Siyazi ukuba Ababuki Zindwendwe abaneendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke baba neengxaki ezahlukeneyo xa kufikwa kwindaba yokucoca nokungasondeli ebantwini, yiloo nto sifake imigaqo engakumbi.

  Ndiqeshe ingcali yokucoca. Ndingaqinisekisa njani ukuba uyazifikelela izinto ezifunekayo?
  Kuza kufuneka uchazele ingcali yakho yokucoca ngenkqubo enamanyathelo ayi-5 , incwadi yokucoca, kunye nezinye izinto eziluncedo Ezikwiziko Lolwazi—uze uqiniseke ukuba ivumile ukulandela loo migaqo. Kuza kufuneka uvumelane nenyathelo ngalinye egameni lomntu oza kucocela, ize ibe ngumsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuba amanyathelo ayalandelwa.

  Likhona ixesha elifunekayo lokuvala ukubhukisha ukuba ndizibophelelakwinkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5?
  Nceda uqaphele ukuba xa uzibophelela kwinkqubo yokucoca yamanyathelo ayi-5, uyavuma ukuthobela imithetho yasekuhlaleni. Oku kuquka ukulandela nayiphi eminye imigaqo yokukhuseleka okanye yokucoca evela kwiziko likarhulumenete elifanelekileyo, njengexesha ofanele ulilinde ngaphambi kokungena kwindawo. Ngokomzekelo, Amaziko aseMerika Okulawula Nokuphepha Izifo acebisa ukuba ulinde kangangoko kunokwenzeka (ubuncinane iiyure eziliqela) emva kokuba undwendwe luhambile. Ukuba ungathanda ukubeka ixesha lokuvala ukubhukisha emva kokumka kondwendwe, ungenza njalo kwiisetingi zakho. Ukuba nexesha elaneleyo ngaphambi kokuba ube nondwendwe olulandeleyo akupheleli nje ekunciphiseni amathuba okuchatshazelwa zintsholongwane—kukunika nexesha elingakumbi lokucoca, lokunciphisa iintsholongwane nokulungiselela indawo yakho emva kokuba undwendwe luhambile.

  Ndibuka iindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa yakwa-Airbnb. Zikhona izinto zokucoca ezifunekayo nakum?
  Ewe. Kubantu ababuka iindwendwe kwilizwe okanye kwindawo apho ziphinde zavunyelwa izinto ezinokonwatyelwa omele uye ubuqu kuzo, sibeke imigaqo yokucoca kunye nezinto zempilo nezokukhuseleka ezicetyiswayo nezifunekayo ezilungiselelwe wena.

  Ngaphandle kwezinto ezifunekayo, ikhona eminye imigaqo engokwamkela iindwendwe nokuhamba ngexesha leCOVID-19?
  Ukongezelela kwizinto ezenzelwa ukuzikhusela kwiCOVID-19, nazi ezinye izinto ezifanele zenziwe Ngababuki Zindwendwe kunye neendwendwe xa besamkela iindwendwe okanye behamba ngeli ngeli xesha:

  • Qiniseka ukuba uhlamba izandla zakho rhoqo, uze uphephe ukusoloko uzibamba ubuso
  • Ungahambi okanye ubuke iindwendwe ukuba ubusandula ukuba okanye uneempawu zeCOVID-19
  • Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda ufunde imigaqo yezempilo nokukhuseleka Yababuki Zindwendwe neendwendwe, uze uqiniseke ukuba ulandela naziphi izinto ezifunekayo kwindawo yakho

  Ndingenza njani ukuze ndihlale ndiyazi imithetho kunye nemigaqo yasekuhlaleni?
  Le meko isoloko itshintsha, ibe eminye imithetho namacebiso (njengexesha olilindayo ngaphambi kokungena kwindawo) asenokwahluka ngokwendawo obukela kuyo iindwendwe. Nceda ugcine inqaku lethu Leziko Loncedo ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngemithetho yokucoca nemigaqo kwingingqi yakho. Usenokuya nakweli phepha lokuncedaukuze ufumane amacebiso asexesheni ngezohambo, imiqathango, nemigaqo yokusebenzisa iimaski neyokungasondeli ebantwini kwindawo yakho.

  Sithemba ukuba uza kuzifumanisa ziluncedo ezi zinto njengoko uphinda uhlola indlela yakho yokucoca. Siyayixabisa inkathalo eboniswa Ngababuki Zindwendwe ukuze baqiniseke ukuba iindwendwe zikhuselekile ibe zithe zava ngeli xesha linzima.


  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  *Ngaphandle Kwababuki Zindwendwe beendawo zokuhlala kwimimandla yaseTshayina. Funda okungakumbi

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  24 Epr 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?