Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Iimpendulo zemibuzo yakho yokubuka iindwendwe engeCOVID-19

  Nantsi inkcazelo yakutshanje yakwa-Airbnb ngokugonywa kwe-COVID-19, ukurhoxiswa nokunye.
  Ngu-Airbnb nge-5 Mat 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-31 Mey 2022

  Izinto eziphambili

  • Ababuki Zindwendwe kusafuneka balandele inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5
  • Imithetho yakho Yekhaya inokufuna ukuba iindwendwe zigonywe okanye zibe zivavanyelwe iCOVID-19 kutshanje, xa umthetho uvuma

  • Ababuki Zindwendwe neendwendwe bafanele balandele izikhokelo zasekuhlaleni zeemaski nokungasondeli ebantwini

  Kuba Umbutho Wezempilo Wehlabathi wazisa ukuba iCOVID-19 ngubhubhane womhlaba wonke ngoMatshi 2020, intsapho yethu iye yamelana neengxaki ezingazange zabonwa namaxesha obunzima. Sifuna ukuqhubeka sikunceda ngokuphendula eminye yemibuzo edla ngokubuzwa ngaBabuki Zindwendwe ngokugonywa, iintlobo zeCOVID-19, ukucoca, nokunye.

  Zeziphi izikhokelo onokuzinika Ababuki Zindwendwe ngezinto ezixhalabisayo eziqhubekayo zeCOVID-19, njengeentlobo ezintsha?
  Ebudeni bukabhubhane weCOVID-19, siye sasebenzisana neengcali eziphambili zonyango ukuze zisincede kwindlela esimelana ngayo neCOVID-19.

  “Njengoko sibona kusibakho iintlobo ezintsha zeCOVID-19 emhlabeni wonke, siyaqhubeka sisebenzisana kakhulu noAirbnb ukuze sihlole size sihlaziye amacebiso ethu kwintsapho yakhe xa kufuneka,” itsho njalo ingcali yezempilo engumcebisi wakwa-Airbnb uGqirha Megan Coffee, ugqirha wezifo ezosulelayo, umphandi ngokuqhambuka kwezifo.
  Uthi,
  “uAirbnb usafuna bonke Abauki Zindwendwe balandele inkqubo yokucoca yamanyathelo ayi-5 enyanzelekileyo, ibe sicela ukuba Ababuki Zindwendwe neendwendwe bathobele izinto zasekuhlaleni zempilo nohambo.”

  Ukuze sincede abahambi bahlale besazi ngezikhokelo ezinento yokwenza neCOVID-19 ezitshintshileyo, sisebenzisene neSherpa, isixhobo esikwi-intanethi esinika abahambi imithetho esexesheni yeendawo zokuya emhlabeni wonke. Ababuki Zindwendwe neendwendwe banokusebenzisa uSherpa ukuze bafunde ngezinto ezifunekayo zokuvavanywa, imithetho yokuhlaliswa wedwa neminye imiqathango.

  Ndifanele ndenze ntoni ukuba andikwazi ukubuka iindwendwe ngenxa yemiqathango yeCOVID-19 kwingingqi yam?
  Ungasebenzisa iSherpa ukuze ufunde ngezinto ezifunekayo zokuvavanywa, imiqathango yokuhlaliswa wedwa neminye imiqathango yeendawo ezikufuphi. Ukuba ucinga ukuba kusenokufuneka urhoxe ukubhukisha okuzayo ngenxa yemiqathango emiselwe ngurhulumente, sicebisa ukuba uncokole neendwendwe zakho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuze uzichazele ukuba uhambo lwazo lusenokuchaphazeleka.

  Ababuki Zindwendwe abanamava basichazele ukuba bacebisa ukuba iindwendwe ziphinde zibhukishe iintsuku zexesha elizayo, ibe ngamanye amaxesha banikezela ngeentsuku ezingakumbi okanye ezinye izaphulelo ukuze banyuse amathuba okuba iindwendwe zifune ukubhukisha kwakhona.

  Ukuba ufuna ukurhoxisa ukubhukisha ngenxa yemiqathango yohambo okanye yokubuka iindwendwe emiselwe ngurhulumente, siyakukhuthaza ukuba uqhakamshelane neqela lethu Elinceda Intsapho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuze uncedwe uhlole imeko yakho. Ukuba uyarhoxa, awuzukubhatalwa kodwa usenokufanelekela ukuba ungafumani imiphumo eyongezelelekileyo—njengokuchaphazeleka kokuba yiSuperhost kwakho.

  Ndinokufuna ukuba iindwendwe zam zigonywe okanye zivavanyelwe iCOVID-19?
  Ababuki Zindwendwe banokubekaimithetho yabo yekhaya , bachaze nokuba bafuna iindwendwe zigonywe okanye zibe zikhe zavavanyelwa iCOVID-19 kutshanje na, ngaphandle kokuba imithetho esebenzayo ayiyivumeli loo nto.

  Ukuba ufuna ukuba iindwendwe zigonywe okanye zibe zivavanyiwe kutshanje, qinisekisa ukuba uyenza icace loo nto ibe iyabonakala kwingcaciso yendlu yakho nakwimithetho yakho yekhaya, ukuze abantu abanokuba zindwendwe bangayiphosi.

  Zithini izikhokelo zakutshanje zokucoca, ukungasondeli ebantwini neemaski?
  Njengoko siqhubeka sizama ukukhusela iingingqi zethu size siphephe ukusasazeka kweCOVID-19, Ababuki Zindwendwe kufuneka balandele inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 emva kokuphuma kweendwendwe ngaphambi kokungena kwezinye. Ukuze ufumane imiyalelo eneenkcukacha noludwe lwezinto ezimele zenziwe, ungadawunlowuda incwadi yethu yokucoca, eyenziwe kusetyenziswana neengcali zempilo.

  Kuba uAirbnb enezindlu emhlabeni wonke, kwaye iingingqi ezahlukeneyo kusenokwenzeka zikumanqabana angafaniyo kwimizamo yokulwa iCOVID-19, sicela Ababuki Zindwendwe neendwendwe ukuba balandele imithetho yasekuhlaleni nezikhokelo zokunxiba iimaski nokungasondeli ebantwini. Xa imithetho okanye izikhokelo zasekuhlaleni zifuna njalo, Ababuki Zindwendwe neendwendwe kufuneka bavume ukunxiba into yokogquma ubuso baze bangasondeli kangangomgama ozi-feet ezintandathu (iimitha ezimbini) xa bedibana ubuqu.

  Funda okungakumbi ngepolisi yethu yezinto ezifanele zenziwe zokuzikhusela kwiCOVID-19

  Yintoni ipolisi yemeko ongenakuyinceda ibe isakuquka ukurhoxa okunento yokwenza neCOVID-19?
  Ipolisi yemeko ongenakuyinceda isebenza xa iimeko ezingalindelekanga, njengeentlekele zemvelo okanye iimeko zongxamiseko zempilo yoluntu zibangela ungakwazi okanye kungabikho semthethweni ukugqiba ukubhukisha. Ababuki Zindwendwe neendwendwe ezichaphazelwe yimeko equkiweyo kule polisi basenokufanelekela ukurhoxisa ukubhukisha kwabo ngaphandle kwesohlwayo.

  Ipolisi yemeko ongenakuyinceda yenzelwe ukuhoya iimeko ezingalindelekanga, kodwa ngoku iCOVID-19 siyayazi sonke. Xa kubhukishwe nge-31 kaMeyi 2022 okanye emva koko, iimeko ezinento yokwenza neCOVID-19 azizokuqukwa kwipolisi yethu. Le nto ithetha ukuba iindwendwe azizukwazi ukubuyiselwa yonke imali xa zirhoxisa ukubhukisha kuba zineCOVID-19, ngaphandle kokuba kuvunyelwe kwipolisi yakho yokurhoxa.

  Xa kubhukishwe ngaphambi kwe-31 kaMeyi 2022, naxa kubhukishe abahlali eMzantsi Korea nakwimimandla yaseTshayina, iimeko ezithile ezinento yokwenza neCOVID-19 ziza kuqhubeka ziqukiwe.

  Funda okungakumbi ngokususa iCOVID-19 njengemeko ongenakuyinceda

  Kwenzeka ntoni ukuba iindwendwe zam okanye mna ndifumana iCOVID-19?
  Ukuba Umbuki Zindwendwe okanye undwendwe luye lwafunyaniswa ukuba luneCOVID-19 kwiintsuku eziyi-14 ezidlulileyo okanye ukuba luneempawu zeCOVID-19, ipolisi ka-Airbnb ithi iindwendwe akufunekanga zibhalise xa zifika kwaye Ababuki Zindwendwe abafanele bangene kwindawo yabo okanye badibane neendwendwe ubuqu.

  Ukuba undwendwe lugula yiCOVID-19 ibe lufuna ukurhoxa, ipolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe iza kusebenza xa kubhukishwe nge-31 kaMeyi 2022 okanye emva koko.* Ukuba undwendwe sele lubhalisile xa lufika okanye wena okanye lona nifumana iCOVID-19, qhakamshelana noAirbnb ukuze usichazele size sikuncede.

  Kuza kuchaphazela ukuba yiSuperhost kwam ukuba ndirhoxisa ukubhukisha kuba ndigula yiCOVID-19?
  Ukuba ufuna ukukurhoxisa ukubhukisha kuba ugula, siyakukhuthaza ukuba uqhakamshelane neqela lethu Elinceda Intsapho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuze likuncede uhlole imeko yakho. Ukuba uyarhoxa, awuzukubhatalwa kodwa usenokufanelekela ukuba ungafumani imiphumo eyongezelelekileyo—njengokuchaphazeleka kokuba yiSuperhost kwakho.

  Yintoni enye ekufuneka ndiyazi ngokuqhubeka ndiyiSuperhost ebudeni beCOVID-19?
  Xa kwaqalisa ubhubhane weCOVID-19 ngo-2020, siye sazirhoxisa okwethutyana ezinye izinto ezifunekayo kwabo sele beziSuperhost. Ngoku sibuyele kwizinto eziqhelekileyo ezifunekayo kwiiSuperhost, into ethetha ukuba Ababuki Zindwendwe kufuneka bafikelele zoyi-4 izinto ezifunekayo ukuze babe ziSuperhost okanye baqhubeke bezizo.

  Funda okungakumbi ngezinto ezihlaziyiweyo zokuhlolwa kweeSuperhost

  Ndisenemibuzo. Ndiqhakamshelane nabani?
  Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, siyakukhuthaza ukuba ufunde izinto zethu eziluncedo zokuzikhusela kwiCOVID-19 okanye uye Kwiziko Loncedo. Ukuba unombuzo ongxamisekileyo, nceda uqhakamshelane neqela lethu Elinceda Intsapho.

  *Xa kubhukishwe ngaphambi kwe-31 kaMeyi 2022, naxa kubhukishe abahlali eMzantsi Korea nakwimimandla yaseTshayina, iimeko ezithile ezinento yokwenza neCOVID-19 ziza kuqhubeka ziqukiwe phantsi kwepolisi yethu yemeko ongenakuyinceda.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ababuki Zindwendwe kusafuneka balandele inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5
  • Imithetho yakho Yekhaya inokufuna ukuba iindwendwe zigonywe okanye zibe zivavanyelwe iCOVID-19 kutshanje, xa umthetho uvuma

  • Ababuki Zindwendwe neendwendwe bafanele balandele izikhokelo zasekuhlaleni zeemaski nokungasondeli ebantwini

  Airbnb
  5 Mat 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?