Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ukwazi abantu abanokuba zindwendwe

  Izimvo neeprofayile zeendwendwe zinokukunceda uzazi.
  Ngu-Airbnb nge-28 Nov 2019
  Ividiyo yemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-14 Mey 2021

  Izinto eziphambili

  • Funda ngeendwendwe zakho kwiphepha leprofayile yazo ngaphambi kokuba zifike

   • Jonga izinto ezithethiweyo ngazo kwangaphambili ukuze uzazi ngcono

    • Iindwendwe zinokufunda ngawe, ibe nawe unokufunda ngazo, nto leyo eyenza kuthenjwane

    • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ngeendlela zokonwabisa iindwendwe zakho zokuqala

    Ukuvulela iindwendwe indawo yakho kusenokukwenza uvakalelwe ungakhululekanga ncam xa usaqala. Umbuki zindwendwe uTim wafumanisa ukuba ukufunda ngeendwendwe zakhe ngaphambi kokuba zifike kwanceda kwenza ukuthembana—ibe kwakulula ukwenza loo nto. Iphepha leprofayile londwendwe lidla ngokuba neefoto zalo, iinkcukacha ngalo kunye nezinto ezithethwe ngabanye abantu ngazo xa bezibhukishe kwiindawo ezingaphambili ezinokukunika ufifi ngobuntu bazo nendlela eziyiyo kuhambo. Unako nokwazi ngakumbi ngeendwendwe zakho ngokubuza ngesizathu sohambo lwazo—usenokuphela ufumanisa ukuba ninezinto ezininzi enifana ngazo.

    Izinto eziphambili

    • Funda ngeendwendwe zakho kwiphepha leprofayile yazo ngaphambi kokuba zifike

     • Jonga izinto ezithethiweyo ngazo kwangaphambili ukuze uzazi ngcono

      • Iindwendwe zinokufunda ngawe, ibe nawe unokufunda ngazo, nto leyo eyenza kuthenjwane

      • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ngeendlela zokonwabisa iindwendwe zakho zokuqala
      Airbnb
      28 Nov 2019
      Ngaba oku bekuluncedo?