Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukuhlonipha imbali Yabantu Abamnyama emhlabeni wonke—unyaka wonke

  Iqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe lichaza izinto eziluncedo zokufunda ngokukhululeka kwaBantu Abamnyama.
  Ngu-Airbnb nge-17 Jun 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-14 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  Qho ngenyanga sinixelela ngezinto ezintsha ezivela Kwiqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe size sinincede nazi amalungu akule bhodi.

  Molweni nonke,

  NdinguSam Reed, iSuperhost yasePhiladelphia, ePennsylvania, nelungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe. Emini, ndifundisa abafundi bamabanga aphakamileyo ukuba bafunde, babhale baze baqonde izinto ezenzekayo. Ibe ecaleni ndisebenzela ukunceda abantu ngelinye ixesha lam.

  Kwiklasi yam, andijongi kakhulu uFebruwari Njengenyanga Yembali Yabantu Abamnyama, kuba imbali yabantu Abamnyama ifumaneka iintsuku eziyi-365 ngonyaka—njengeJuneteenth, ephawula ukuphela kobukhoboka eMerika.

  Ukuze liphawule esi sihlandlo sibalulekileyo, Iqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe lifuna ukunceda intsapho yethu ifunde ngakumbi ngokukhululeka kwabantu Abamnyama. Ngenxa yeqela lokunceda lika-Airbnb labasebénzi Abamnyama iBlack@, ungafunda ngendlela ukuvukela kwabantu Abamnyama emhlabeni wonke ekuye kwaqalisa ngayo utshintsho ebantwini uze uthathe inxaxheba kwizinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi Nababuki Zindwendwe abajongene kakhulu nembali yabantu Abamnyama abakwiingingqi zabo.

  Ukuthatha inxaxheba kumaphulo okwamkela abantu bonke nokungakhethi

  Iqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe liyazimisela njengelizwi elibalulekileyo ekwenziweni kweepolisi ezintsha zokwamkela abantu bonke nokungakhethi nokuphuculwa kweemveliso zakwa-Airbnb.

  Sele sizifakile izimvo zethu kwiProject Lighthouse namanye amaphulo okungakhethi xa kubukwa iindwendwe.

  Ukubukela lo msebenzi uqhubeka kuyandichukumisa njengomntu ofundisayo, ibe iyandivuyisa into eyenziwa nguAirbnb.

  Ukufunda ngobomi ngeembono ezahlukeneyo

  Kulo nyaka, iiklasi zam zokufunda ngabantu bezifundisa ngembali yehlabathi, kodwa asikwazi ukuzahlula kwiingxaki ezichaphazela abantu Abamnyama kwimbali yehlabathi.

  Siye senza uphando olubangela umdla ngocalulo ngenxa yolusu nendlela okuchaphazela ngayo abantu abakwiingingqi zabantu beCaribbean, iingingqi zesiLatin, iingingqi Zabantu Abamnyama BaseMerika nezinye iingingqi. Beluyinxalenye enkulu yeeklasi zethu kulo nyaka.

  Enye into ebangela umdla esiye sayiphanda yi-afrofuturism. Ngamanye amaxesha imbali ihoya ukuchaphazeleka kwabantu abaye baphathwa kakubi ngurhulumente. Kodwa ukuba sihoya ukuchaphazeleka, soze siye phambili.

  Njengenxalenye yeqela le-afrofuturism, abantwana baye bacinga ngezinto ezifana nomhlaba onendlela eyahlukileyo yokumisela iipolisi nokuba iAfrika ibe nemibutho yokuyikhulula kwakhona. Ibimnandi kakhulu loo nto.

  Ukwamkela abantu beyile nto bayiyo

  Umfazi wam uvela eBotswana ibe ndachitha iminyaka esibhozo apho ndilivolontiya lePeace Corps nosomashishini. Kukho into edla ngokuthethwa ngolwimi lwakhe ethi, “batho ke batho.” Ithetha ukuba “abantu ngabantu,” ungangulo mntu unguye kuba ungumntu.

  Kum, into azimisele kuyo uAirbnb yokuba wonke umntu abe ngowalapha kukwamkela abantu beyile nto bayiyo—kuquka abantu abahlukileyo kuwe. Ngokuzipha ithuba lokubazi, uye ufumanise ukuba anahlukanga kangako.

  Ukungakhululeki eBotswana yaba yintsikelelo—ukungena ekhayeni lo mntu ongamaziyo, kumhlaba womntu ongamaziyo ukunye nabantu ongabaziyo abathetha ulwimi ongaluqhelanga. Ukuqhelana nezinto ezikwenza ungakhululeki kunokukunceda wandise ukuqonda kwakho ukuba ngowalapha.

  Ukwakha ubuhlobo ngovelwano

  Izinto eziye zenzeka kuthi kwixesha elidlulileyo zisinceda sikwazi ukuba novelwano. Esinye sezizathu sokuba singabi nalo uvelwano ayikukuba asikhathali, kungenxa yokuba asinawo amava.

  Ukuba novelwano iye yayinto exabisekileyo nebalulekileyo kum ubomi bam bonke. Kwaye xa ndibavela abanye abantu, nabo baye bandivele.

  Ukunika iindwendwe ixesha elizenza zizive ngathi zingabahlobo kwenziwa nguwe, indlela oyilungisa ngayo indawo yakho kunye nokuba nobubele. Kum, inxalenye yokuba Ngumbuki Zindwendwe onobubele kukucinga ngokuba yintoni enokwenza undwendwe lonwabe ngakumbi ndize ndiyenze.

  NgeCawa ndiyakuthanda ukwenza isuphu ibe undwendwe ngalunye lungayifumana. Umntu angakunika njani uluvo olubi—yisuphu eyenziwe ngothando.

  Ukunceda abanye ngokuqala ishishini

  Emva kokufumana iMBA yam, ndajoyina iPeace Corps ndaza kamva ndaqalisa ishishini. Lakhula, emva koko latshona ndaza ndashiyeka ndingenayo nesenti.

  Ndabuyela eMerika ndivela eBotswana, ndatshintsha into endiyenzayo ndaza ndafundisa abantu. Bendisoloko ndinembali yokushishina, ngoko ngoku ndizibiza usomashishini ofundisayo.

  Eyona nto ibalulekileyo endiyenza ecaleni kukunceda abantu basekuhlaleni. Ngenxa kabhubhane nokubuka iindwendwe ngeli xesha lokungazinzi ngenxa yocalulo, ndiye ndajonga kakhulu ukulingana ngokohlanga kwicala lezoqoqosho lokunceda abantu. NgoAirbnb, ndiye ndanceda Ababuki Zindwendwe kwingingqi yam bafumane uncedo lwezemali ngexesha leCOVID, njengokufumana imali kwiSmall Business Administration.

  Ndiye ndenza nenkqubo ekuthiwa yiSide Hustle Accelerator ukuze ndincede abafundi bamabanga aphakamileyo noosomashishini abasaqalayo baqalise amashishini. Ndisikelelekile ibe ndifuna ukugqithisa ezo ntsikelelo.

  Funda okungakumbi ngezinto ebezisenziwa Liqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe kutshanje, uze uhlale ukhangele phambili kwinkcazelo entsha namacebiso avela kumalungu ebhodi nyanga nganye.
  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  17 Jun 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?