Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Buka iindwendwe uzithembile ngeepolisi zethu nezinto zokuzikhusela

  Ukususela kwimilinganiselo yeendwendwe ukuya kwi-AirCover Yababuki Zindwendwe, sikhona ukuze sikuncede.
  Ngu-Airbnb nge-20 Okt 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-21 Jul 2023

  Izinto eziphambili

  Abaninzi kuni basichazele indlela abakuthanda ngayo ukuhlalisa iindwendwe kwiindawo zabo nokwakha ubuhlobo nabantu abavela emhlabeni wonke. Kakade ke, bekunokuba nzima ukuziva ngolo hlobo ukuba beningancedwa ngoxa nibuka iindwendwe.

  Siyaqonda ukuba ufuna uAirbnb akuncede kwiimeko ezinqabileyo kodwa ezibuhlungu zaxa izinto zingahambi ngendlela ebekucetywe ngayo. Ukuze sikuncede ubuke iindwendwe uzithembile, nazi ezinye zezixhobo, iipolisi nezinto esizenzileyo.

  Ukukhuselwa ngokupheleleyo Kwababuki Zindwendwe

  Kwa-Airbnb, izinto zethu zokukhusela Ababuki Zindwendwe ezininzi zisenza sahluke ibe zinceda ukugcina intsapho yethu ikhuselekile.

  • IAirCover Yababuki Zindwendwe: Siquka ukukhuseleka ngokupheleleyo kwabo bonke Ababuki Zindwendwe kuAirbnb. IAirCover Yababuki Zindwendwe inamanyathelo okhuseleko angaphambi kohambo anceda ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ezibhukishayo zingaba bantu zithi zingabo ngokuthi kuqinisekiswe ukuba zingoobani, ibe inceda ekunciphiseni amathuba okubakho kweepati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu ngoncedo lweteknoloji yokuhlola ukubhukisha. Ikwaquka i$1 miliyoni yeedola zaseMerika yeInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile ne$3 miliyoni yeedola zaseMerika yeinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, equka ezobugcisa, izinto zexabiso, iimoto ezipakiweyo, izikhephe nezinye izithuthi.
  • Imithetho ebekiweyo: Imithetho ebekelwe iindwendwe yimiqathango ekunyanzelekileyo ukuba zonke iindwendwe ziyilandele. Imithetho ebekiweyo inyanzela iindwendwe ukuba ziyihloniphe indawo yakho, zithobele imithetho yekhaya lakho, zithethe ngokukhawuleza xa kuvela iingxaki, zize zingashiyi indawo yakho idinga ukugutyulwa.
  • Ukurhoxa Kombuki Zindwendwe: Unalo ilungelo lokufunda izimvo zeendwendwe nemiyalezo ethunyelweyo,uze urhoxise ukubhukisha xa unesizathu esivakalayo sokucinga ukuba kungenziwa ipati. Uza kucelwa ukuba uthumele ubungqina Kwiqela Elinceda Intsapho. Konke ukurhoxiswa kokubhukisha kufuneka kuhambisane nepolisi yethu yokungacaluli.

  Izixhobo zokukunceda ulawule izinto ngakumbi

  Inxalenye yokubuka iindwendwe kukuchaza izinto ezilindelekileyo ukuze uphephe iingxaki zingekenzeki. Nazi izinto ezimbalwa esizenzileyo ukuze sikuncede utsale iindwendwe eziza kulungela indawo yakho:

  • Iisetingi zekhalenda nezokubhukisha: Ukususela kwinani labantu abanokuhlala kwindawo yakho, uchazela iindwendwe ukuba yintoni eza kukulungela. Khetha inani leentsuku undwendwe olunokuzihlala, ukuba zingabhukisha ixesha elingakanani kwangaphambili nokuba udinga ixesha elingakanani emva kokuphuma kweendwendwe. Funda okungakumbi ngokukhetha iisetingi zakho zokubhukisha
  • Iipolisi zokurhoxa: Ipolisi yokurhoxa oyikhethayo iza kuchaza ngokucacileyo ukuba iindwendwe zakho kufuneka zichaze nini ukuba zifuna ukurhoxisa ukubhukisha kwazo zize zibuyiselwe yonke imali. Funda okungakumbi ngokukhetha ipolisi yokurhoxa
  • Imithetho yekhaya: Imithetho yakho yekhaya—enjengokuba akuvumelekanga ukutshaya, okanye izilwanyana zasekhaya—unokuyenza ilungele wena uze uncede iindwendwe ziqonde ukuba ulindele ntoni kuzo ukuze zigqibe enoba indawo yakho izilungele na. Imithetho yekhaya lakho ivela kwiindawo ezine: kwiphepha lendlu yakho, kwisikrini sokuqinisekisa njengoko iindwendwe zibhukisha indawo yakho, nakwi-imeyile ethi Pakisha, Nakwikhokelo Sokufika esifunyanwa zindwendwe ngaphambi kohambo lwazo. Ngenxa yemithetho ebekelwe iindwendwe, nantoni na oyifaka kwimithetho yakho yekhaya inokunyanzeliswa.
  • Izixhobo zokuphendula: Ukuba awukhululekanga ngesicelo sohambo, ungakhetha ukungasamkeli ukuba nje wenza ngokuvumelana nepolisi yethu yokungacaluli.

  Iqela elinceda intsapho Lababuki Zindwendwe

  Nangona kukho le migangatho neesetingi, zibakhona iimeko ezingaqhelekanga zokuba izinto zingahambi ngale ndlela ibilindelekile. Kwezo meko, kukho iindlela eziliqela zokufumana uncedo kuAirbnb:

  • Umyalezo uthumeleka ngoko nangoko: Uncedo luka-Airbnb olukwi-intanethi yeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana uncedo xa uludinga kwiingxaki ezingangxamisekanga njengokulungisa ikhalenda yakho okanye ukutshintsha amaxabiso akho.
  • Uncedo lweeSuperhost Olukhethekileyo: Ukuba uyiSuperhost, uza kudibana lula nomntu oyingcali yokunceda abathengi nanini na ucela uncedo.
  • Inombolo enokufowunelwa kwimeko yongxamiseko yasekuhlaleni: Siyayazi ukuba iindwendwe ezikuhambo kumazwe ezingawaqhelanga zisenokungayazi ukuba ifowunelwa njani inkonzo yemeko yongxamiseko yasekuhlaleni, ngoko senze iqhosha elikwi-app lemeko yongxamiseko. Eli qhosha likusa ngqo kwifowuni yabezomthetho basekuhlaleni nenkonzo yemeko yongxamiseko ebudeni bokubhukisha okuqhubekayo.
  • Ifowuni yoncedo olungxamisekileyo: Ukuba useMerika kwaye unengxaki engxamisekileyo enento yokwenza nokukhuseleka kwakho ebudeni bokubhukisha okuqhubekayo, ungakhawuleza udibane nengcali yokunceda kwi-app yethu.

  Kubalulekile ukuba sakhe ukuthembana ukuze intsapho ka-Airbnb iphumelele—kwaye siyathemba ezi zinto zokukhusela ziyasinceda siyenze loo nto. Njengesiqhelo, enkosi ngokuba Ngumbuki Zindwendwe.

  IAirCover Yababuki Zindwendwe i-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, i-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azisebenzi Kubabuki Zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala okanye ngezinto ezinokonwatywelwa eJapan, apho kusebenza i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe YaseJapanneInshorensi Yezinto Ezinokonwatyelwa yaseJapan, okanye Kubabuki Zindwendwe abasebenzisa uAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa kwimimandla yaseTshayina, kusebenza I-inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. Ungalibali ukuba yonke imida yemali yokukhusela iboniswa ngeedola zaseMerika.

  I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile Neinshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa zibhatalelwa yenye inkampani yeinshorensi. Ukuba ubuka iindwendwe eUK, i-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile Nepolisi yeinshorensi yomonakalo yomntu okwinto enokonwatyelwa ibhatalelwa yiZurich Insurance Company Ltd. ibe ilungiswe yaza yenziwa yasebenza ngaphandle kokuba babhataliswe imali eyongezelelekileyo Ababuki Zindwendwe baseUK nguAirbnb UK Services Limited, ummeli omiselweyo weAon UK Limited, ogunyaziswe nolawulwa yiFinancial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa yeFCA kaAon ngu-310451. Ungayibona le nto ngokuya kwiFinancial Services Register okanye ngokuqhakamshelana neFCA ku-0800 111 6768. Ipolisi yomonakalo kumntu obebhukishile Neyezinto Ezinokonwatyelwa ekwiAircover Yababuki Zindwendwe ilawulwa yiFinancial Conduct Authority. Iimveliso neenkonzo ezishiyekileyo azizizo iimveliso ezilungiselelwe yiAirbnb UK Services Limited. FPAFF407LC

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayiyoinshorensi ibe ayinanto yakwenza ne-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Phantsi kweInshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, uza kubuyiselwa imali ngomonakalo othile owenziwe zindwendwe kwindlu yakho nakwizinto zakho ukuba undwendwe aluwubhataleli loo monakalo. Kwizindlu eziseWashington State, izinto ezifuneka kuAirbnb phantsi kweinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe zibhatalelwa yipolisi yeinshorensi ethengwe nguAirbnb. I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe isebenza phantsi kwemimiselo, kwemiqathango, nezinto engazibhataleliyo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  20 Okt 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?