Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela ukuhlala ixesha elide okunolinceda ngayo ishishini lakho lokubuka iindwendwe

  Iindwendwe ezimbalwa ezibhukisha iintsuku ezingakumbi zingenza kube lula ukubuka iindwendwe uze ube nengeniso eqinisekileyo.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-11 Mey 2022

  Izinto eziphambili

  • Ukuhlala ixesha elide kunokunciphisa umsebenzi uze ube nengeniso enokuthenjwa ngakumbi kunaxa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane

  • Ungagcwalisa ikhalenda yakho ngezihlandlo ezimbalwa ngakumbi zokubhukishwa nezokulungiselela iindwendwe ezilandelayo

  Ukubuka iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide kunokuba yindlela entle yokubuka iindwendwe. Izindlu ezivumela ukubhukisha kweentsuku eziyi-28 nangaphezulu zinokwenza ingeniso engakumbi kunezo zingakuvumeliyo.*

  Ukuhlala ixesha elide kunokugcwalisa nekhalenda yakho ngokukhawuleza, awusebenzi kakhulu ulungiselela iindwendwe ezilandelayo ibe unokuba bhetyebhetye ngakumbi xa ubuka iindwendwe kunaxa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane.

  Nazi iindlela ezi zinto ziphambili xa ubuka iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide ezinokunceda ngayo indlela obuka ngayo iindwendwe.

  Ukugcwalisa ikhalenda yakho

  Ukubuka iindwendwe eziza kuhala iintsuku eziyi-28 nangaphezulu kunogcwalisa ikhalenda yakho ngokukhawuleza ube ubhukishwe kambalwa kunaxa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane. Kunokunciphisa neentsuku ezivulekileyo ezingabhukishwanga obungathanda zibhukishwe kuba uza kuba neendwendwe ezimbalwa ezimane ziphuma zingena.

  Ikhalenda egcwele kukuhlala ixesha elide kunokwenza ube nengeniso emane isibakho neqiniseke ngakumbi. Ubhatalwa ngezavenge qho emva kweentsuku ezimalunga neziyi-30.

  Enye indlela yokukhuthaza olu hlobo lokubhukisha kukufakaizaphulelo zenyanga. Ungakhetha ixabiso elingatshintshiyo xa kuza kuhlalwa iintsuku eziyi-28 nangaphezulu okanye ungaseta ixabiso elikhethekileyo elahlukileyo kwinyanga nganye kwikhalenda.

  Enye indlela kukwenza ingingqi yakho yazi ukuba uvumela ukuhlala ixesha elide. Abanye Ababuki Zindwendwe bathumela iilinki zezindlu zabo kwiinkampani zasekuhlaleni okanye iiyunivesithi ezinabasebenzi, abantu abasebenza okwexeshana okanye abafundi ekusenokwenzeka bakhangela iindawo zokuhlala ixeshana.

  Ndinomdla wokuba kuhlalwe ixesha elide kuphela. Ndifuna ukuba ibe yindawo yabasebenzi abakuhambo abaza kusebenza inyanga enye ukuya kwezintathu.
  Superhost Patricia,
  EAustin, Texas

  Ukunciphisa umsebenzi ekufuneka uwenze

  Ukuhlala ixesha elide kunokwenza kube lula ukubuka iindwendwe. Ukuba neendwendwe ezimbalwa ngokuqhelekileyo kuthetha ukuba zimbalwa izihlandlo zokuzilungiselela iindwendwe ezilandelayo nomsebenzi onciphileyo wokulawula ukubhukisha, ingakumbi xa kuthethwa ngokuthumelelana imiyalezo neendwendwe zakho nokucoca indawo yakho.

  Cinga ngokuba mingaphi imiyalezo oqhele ukuyithumela ukuze wamkele iindwendwe ezininzi nyanga nganye uze uthelekise loo nto nokwamkela undwendwe olunye oluhlala iintsuku eziyi-28. Ukuhlala ixesha elide kunowunciphisa kakhulu umsebenzi ofunekayo ukuze uncokole kwangethuba nangedlela encedayo.

  Ukulungiselela iindwendwe ezilandelayo izihlandlo ezimbalwa ngakumbi kuthetha ukuba akufuneki ucoce indawo yakho qho ukuze ulungiselele iindwendwe ezifikayo. Ukuze baqoqoshe xa kuza kuhlalwa ixesha elide, abanye Ababuki Zindwendwe bafaka izinto zokucoca iindwendwe ezinokuzisebenzisa ngokwazo baze abanye bacoce ngokwabo qho.

  ISuperhost uOmar waseMexico City uthi “Kuhlalwa ixesha elide ngakumbi kwiindawo zam ezimbini—ukuya kutsho kwiiveki ezintandathu—ukususela kubantu abasebenzela ekhaya, iintsapho nabantu abahamba besebenza kwiindawo ezahlukeneyo ukususela ekuqaleni kobhubhane. Ndicoca simahla veki nganye, ndifake izinto zebhedi ezicocekileyo nezinto ezifunekayo ukuze ndiqinisekise ukuba yonke into ihamba kakuhle.”

  Ukuba bhetyebhetye ekubukeni iindwendwe

  Ukubhukisha kweentsuku eziyi-28 nangaphezulu kunokuba kuhle nakwiingingqi ezinemiqathango yokuqeshisa ngendawo ixesha elifutshane. Qinisekisa ukuba ezona ntsuku zimbalwa nezona zininzi zinokuhlalwa uzisete ngendlela eza kulandela imithetho nemiqathango yasekuhlaleni.

  Ukuba ukwingingqi evumela ukubhukisha ixesha elifutshane nelide, cinga ngokumane ulungisa iisetingi zakho ukuze zihambiselane nezinto ozifunayo. Le nto inokunceda wenze ukufunwa kweendawo ngokwexesha lonyaka kwingingqi yakho kukusebenzele uze utsale neendwendwe ukuba zibhukishe naziphi na iintsuku okanye iiveki ezifumanekayo ezingabhukishelwanga ukuhala ixesha elingangenyanga.

  Ukuqeshisa ngendlu yakho ngoxa ukuhambo yenye indlela onokuyikhetha. UMaggie oncedisa ekubukeni iindwendwe waseNorthampton, eMassachusetts, uncede abazali bakhe babuka iindwendwe ngoxa bechitha ubusika ePuerto Rico. Ngaphambi koko, uthi, le ndawo ibihlala ingenamntu iinyanga ezininzi.

  Besingenangeniso, sasebenzisa uAirbnb saza senza ingeniso ye$3 500 ngenyanga.
  Co-Host Maggie,
  ENorthampton, Massachusetts

  Nokuba ukuhlala ixesha elide yinxalenye—okanye kuphela—kwendlela obuka ngayo iindwendwe, kunokuba yindlela echuliweyo yokugcina indawo yakho ibhukishiwe ize imizamo yakho yokubuka iindwendwe ikusebenzele kangangoko kunokwenzeka.

  *Ngokwenkcazelo ka-Airbnb, izindlu ebezivumela ukuhlala ixesha elifutshane nelide ziye zanengeniso engumyinge engaphezulwana (11/2020-11/2021) kunezo bezivumela kuphela ukuhlala ixesha elifutshane kuzo zonke iingingqi ngaphandle kwaseAsia.

  Izinto eziphambili

  • Ukuhlala ixesha elide kunokunciphisa umsebenzi uze ube nengeniso enokuthenjwa ngakumbi kunaxa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane

  • Ungagcwalisa ikhalenda yakho ngezihlandlo ezimbalwa ngakumbi zokubhukishwa nezokulungiselela iindwendwe ezilandelayo

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?