Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela ekusebenza ngayo ukukhangela kuAirbnb

  Fumana amacebiso okuphucula indawo ovela kuyo xa kukhangelwa.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-21 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  • Ixabiso lendlu yakho, umgangatho kunye nokuthandwa kwayo kuchaphazela indlela evela ngayo xa iindwendwe zikhangela

  • Zama ukuvula iintsuku ezingakumbi kwikhalenda yakho ukuze uhambiselane nemilinganiselo yokukhangela yeendwendwe ezingakumbi

  Uyenzile waza wayipapasha indlu yakho, ngoku ufuna abantu bayibuke. Bangayifumana njani? Nazi izinto ezimbalwa onokuzenza ukuze uphucule indawo ovela kuyo xa kukhangelwa.

  Qonda izinto ezibalulekileyo

  Isixhobo sokukhangela sika-Airbnb sisebenzisa izinto ezininzi ukuze sigqibe ngokulandelelana kwezindlu ezibonakala kwiziphumo zokukhangela. Izinto ezijongwayo azisetyenziswa ngokulinganayo. Ixabiso, umgangatho nokuthandwa kwendlu kuchaphazela kakhulu indlela indlu evela ngayo.

  Le algorithm ijonga kuqala ixabiso elipheleleyo lendlu ngaphambi kweerhafu (kuquka iimali ezimele zibhatalwe nezaphulelo), nomgangatho wendlu, xa kuthelekiswa nezindlu ezifana nayo kule ndawo. Iifoto zendlu, izimvo zeendwendwe nezinye izinto zinokukunceda ubone umgangatho wayo.

  Ukubeka ixabiso elikhuphisana kakuhle namanye nokugcina umgangatho ophezulu kunokunceda uphucule indawo ovela kuyo, kuba izindlu ezilifaneleyo ixabiso lazo nakweyiphi na ingingqi zidla ngokuhamba phambili kwiziphumo zokukhangela.

  Sebenzela ukuba uthandwe

  I-algorithm ka-Airbnb ihlola ukuthandwa kwendlu yakho isebenzisa iinkcukacha ezininzi. Oku kuquka ukuba iindwendwe ziyibhukishe kangaphi indlu yakho, ziye kangaphi kwiphepha lendlu yakho, ibe ziyifake kangaphi indlu yakho kwezizibawelayo.

  Izindlu ezithandwayo zidla ngokuhamba phambili kwiziphumo zokukhangela. Ukuze wenze iindwendwe zibe nomdla, sicebisa ukuba wenze ezi zinto:

  • Faka izinto ezinokusetyenziswa ezifunwa zindwendwe, njengewifi ekhawulezayo, ukwazi ukuzingenela, nendawo yokupaka yasimahla.
  • Cacisa izinto ezikhethekileyo ngendawo yakho ngokweenkcukacha ezithile ezichazela iindwendwe eyona nto zinokuyilindela.
  • Faka iifoto ezikumgangatho ophezulu ezenza abantu bafune ukuza. Iifoto ezikumgangatho ophezulu zinokuphucula ukugqwesa kwakho kudidi oluthile.

  Vula amanye amaxesha efumaneka ngawo

  Isixhobo sika-Airbnb sijonga ukuba ifumaneka nini indlu yakho, ixesha ophendula ngalo imibuzo nokuba ukwamkela kangakanani ukubhukishwa. Xa zisanda iintsuku ezifumanekayo kwikhalenda yakho, ayanda namathuba okuba indlu yakho iza kuzifikelela izinto ezifunwa zindwendwe ize ivele kwiziphumo zazo zokukhangela.

  Izinto onokuzenza ukuze uphucule indawo evela kuyo indlu yakho xa kukhangelwa:

  • Phendula izicelo zokubhukisha zingekapheli iiyure eziyi-24. Kuphephe ukungazamkeli izicelo zokubhukisha amaxesha amaninzi.
  • Sebenzisa Uvel'ubhukishe, ukuze iindwendwe zikwazi ukufumana indlu yakho xa zihluza iziphumo zokukhangela zaloo ndlela. Le nto ivumela iindwendwe ukuba zivele zibhukishe indawo yakho (ngaphandle kokuba kufuneke wamkele izicelo zazo), ikhawulezisa ixesha lakho lokuphendula.
  • Nciphisa inani lemiqathango, efana neentsuku ezimbalwa okanye ezininzi ezinokuhlalwa ozifakayo xa kubhukishwa.

  Buka iindwendwe ngendlela esemagqabini

  Ukukwazi kwakho ukubeka izinto emazilindelwe zindwendwe kwingcaciso yendlu yakho, uze uzifikelele okanye wenze ngaphaya kobekulindelwe kuwe njengoMbuki Zindwendwe, kudla ngokuphucula indawo ovela kuyo kwiziphumo zokukhangela ekuhambeni kwexesha.

  Ukunikezela ngeenkcukacha ezichanileyo ngendawo yakho nokunxibelelana ngokucacileyo neendwendwe kunokukhokelela kwimilinganiselo ephezulu nakwizimvo zazo ngokuhlala kwazo kwindawo yakho. Inokukunceda uphephe izikhalazo ngeenkonzo zabathengi, ezinokuchaphazela kakubi indawo evela kuyo indlu yakho.

  Le algorithm ikwajonga enoba uyiSuperhost na—igama esilisebenzisayo lokuba nguMbuki Zindwendwe onomlinganiselo ophezulu, uMbuki Zindwendwe onamava—okanye ukuba uyazifikelela ezinye okanye zonke izinto ezifunekayo ukuze ube yiyo. Izinto ezifunekayo ziquka izinto ezifana nokuphendula ngokukhawuleza imibuzo yokubhukisha yeendwendwe nokugcina ukurhoxiswa (okwenziwe nguwe) kumbalwa.

  Iindwendwe zingakwazi ukuhluza iziphumo xa zikhangela ukuze zifumane izindlu zeeSuperhost kuphela.

  Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu sokufaka indlu ephumelelayo

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ixabiso lendlu yakho, umgangatho kunye nokuthandwa kwayo kuchaphazela indlela evela ngayo xa iindwendwe zikhangela

  • Zama ukuvula iintsuku ezingakumbi kwikhalenda yakho ukuze uhambiselane nemilinganiselo yokukhangela yeendwendwe ezingakumbi

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?