Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokunceda ekuphepheni iingxaki zokubuka iindwendwe

  I-Superhost uDiana uchaza amacebiso akhe okumelana namaxesha anzima njengoMbuki Zindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-11 Dis 2019
  Ividiyo yemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-25 Aga 2022

  Izinto eziphambili

  • Yiba nenkcazelo yokuqhakamshelana nomntu osebenza ngemibhobho yamanzi, umbane Nomntu Okuncedisayo ukuze ifumaneke lula kuze kube lula ukulungisa iingxaki

  • Ukusoloko ulungisa izinto kunceda ukugcina indawo yakho intle

  • Ukuncokola ngokukhululekileyo novelwano kunokukunceda uphephe uze ulawule iingxaki

  Nokuba uzame kangakanani na, ngamanye amaxesha iingxaki zibakhona. Mhlawumbi undwendwe alusifumani isitshixo osishiyele lona okanye imibhobho yamanzi iyonakala. Nangona kunqabile ukudibana nengxaki enkulu, Ababuki Zindwendwe abaphumeleleyo balungiselela neemeko ezingalindelwanga.

  Nantsi indlela uDiana, iSuperhost yaseOakland, eCalifornia, acebisa ukuba umelane ngayo neengxaki ezivelayo xa ubuka iindwendwe.

  1. Yiba neqela lokunceda

  Ukubuka iindwendwe kunento yokwenza intsapho ibe loo ntsapho iquka abantu abancedisa ekwenzeni ishishini lakho lokubuka iindwendwe lihambe kakuhle.

  UDiana uthi, “Sinamagama neenombolo zomntu osebenza ngemibhobho yamanzi, umbane nococayo, ezihlala zilungile.” Kwaye xa engekho yena uDiana, udadewabo ukhona ibe uyancedisa Ekubukeni Iindwendwe xa efuneka. “Asikhe singakwazi ukuyilungisa ingxaki xa ivela.”

  Sinamagama neenombolo zomntu osebenza ngemibhobho yamanzi, umbane nococayo, ezihlala zilungile.
  Diana,
  EOakland, eCalifornia

  2. Ukulungisa izinto ezifuna ukusoloko zilungiswa

  Yintoni ebhetele kunokuzilungiselela ukukhawuleza ulungise umbhobho ovuzayo okanye i-heater eyonakeleyo? Kukuphepha ukuba ingxaki yenzeke kwasekuqaleni.

  UDiana uthi: “Ndinoludwe lwezinto ezifuna ukulungiswa endiluhlola nyaka ngamnye. Ezinye zezi zinto zifuna ukwenziwa ndizenza ngokwam, ezinye ndiziqeshela iingcali. Indawo nganye yahlukile, kodwa kubalulekile ukuyazi kakuhle into ekufuneka yenziwe ukuze eyakho ihlale ilungele iindwendwe.”

  Uludwe lwezinto ezimele zilungiswe lukaDiana luquka:

  • Ukususa amagqabi nobunye ubumdaka kwimisele
  • Ukuhlola ukuba zonke izixhobo zokufudumeza, ukungenisa umoya nezikhupha umoya obandayo okanye oshushu ziyasebenza
  • Ukuhlamba izibane eziseluphahleni ekunzima ukufikelela kuzo ukuze indawo yakhe ihlale ikhanya kakuhle

  3. Yenza ukuncokola kube yinto ebalulekileyo

  Ukuncokola kakuhle neendwendwe kufuna ukuthetha inyani nokulindela izinto ezivakalayo.

  UDiana uthi, “Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba ungathembisi kakhulu kodwa endaweni yoko usoloko ugqithisa inkcazelo eninzi.” “Nokuba andiyazi ukuba ndiza kuyilungisa njani ingxaki, ndiye ndizazise iindwendwe ukuba ndenza ntoni.”

  Ngoko xa kwagqabhuka umbhobho wamanzi ngaphambi kokufika kondwendwe, uDiana wafowuna kwangoko.

  UDiana uthi, “Ndafowunela undwendwe ndaza ndalwazisa ukuba siyayilungisa ingxaki ibe sabuza ukuba singalibhekelisa na ixesha lalo lokufika.” “Ndaye ndavumela ukuphuma emva kwexesha elibekiweyo, ibe wayithanda loo nto ndaza ndalubekela ibhotile yewayini nomyalezo wokubulela. Kwiindwendwe ezininzi, ukuncokola ngokukhululekileyo nezinto ezincinci zokubulela—nokuba yiwayini okanye ikhadi lesipho levenkile yekofu—zenza umahluko omkhulu.”

  Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba ungathembisi kakhulu kodwa endaweni yoko usoloko ugqithisa inkcazelo eninzi.
  Diana,
  EOakland, eCalifornia

  4. Mamela uze ube novelwano

  UDiana uthi, “Sinamacango asokolisayo iindwendwe ezidla ngokungakwazi ukuwavula, nangona ndiyifakile imiyalelo kwincwadi yethu ezixelela ngendlu nakwimiyalelo yokubhalisa xa kufikwa. Xa kusenzeka loo nto, ndiyazimamela izinto ezizicaphukisayo ndize ndibachazele ngomonde indlela yokuyenza ngefowuni okanye ndiye ubuqu.”

  Izinto ezimbalwa uDiana azifundileyo ngokumamela iindwendwe zakhe kule minyaka idlulileyo:

  • Yiba nendlela yokungena engafuni sitshixo ukuze ukubhalisa xa kufikwa kube lula
  • Yiba nezibane zaphandle ezininzi ukuze iindwendwe zifike zikhuselekile nasebumnyameni
  • Buza ngenkcazelo yohambo kwangaphambili uze uphinde uchaze amaxesha okubhalisa xa kufikwa nawokuphuma
  Andiyazi ndingayibethelela kangakanani into yokuba kubalulekile ukumamela, ube novelwano uze nje ube ngumntu.
  Diana,
  EOakland, eCalifornia

  5. Lindela izinto ezidla ngokuba zingxaki

  Ukufika kweendwendwe ngaphambi kwexesha, ukuphuma kwazo emva kwexesha neengxaki zococeko, zonke ezi zinto zinokubangela iingxaki. Nanga amacebiso okuphepha izinto ezisenokubangela iingxaki:

  • Chaza amaxesha okubhalisa xa kufikwa nawokuphuma acacileyo nesizathu sakho sokubeka wona (“Nceda ungabhaliseli ukufika ngaphambi ko-3:00 emva kwemini ukuze abantu abacocayo bakwazi ukuba nexesha lokulungisa igumbi lakho”)
  • Seta izinto ozithandyo zokubhukisha ukuze ube nexesha elingakumbi lokucoca
  • Cinga ngokunika iindwendwe indawo yokubeka iibhegi zazo ukuba uyayazi ukuba ziza kufika ngaphambi kwexesha
  • Quka iinkcukacha ezibalulekileyo—indlela yokungena kwindawo yakho, indlela ebonakala ngayo indawo yakho, njl.—kwingcaciso yendlu yakho nakwimiyalelo yokubhalisa xa kufikwa ukuze zazi into emaziyilindele
  • Yiba nencwadi ezixelela ngendlu enemiyalelo yokungena kwi-wifi nokusebenzisa izixhobo ekusenokuba nzima ukuzisebenzisa

  Ngokuzilungiselela iingxaki zingekabikho, usondela ngakumbi ekwenzeni iindwendwe zibe nexesha elimnandi.

  Ibe ukuba usenemibuzo okanye naziphi na iingxaki, ungaqhakamshelana nathi ukuze sikuncede.

  UDiana akangomsebénzi wakwa-Airbnb ibe akasebenzi phantsi kwemiyalelo ka-Airbnb. NjengoMenzi waBabuki Zindwendwe, uye wasebenzisana noAirbnb ukuze abhale izinto azicingayo aze enze le vidiyo. Naziphi na izimvo, inkcazelo engakumbi nezinto ezithethiweyo zokungqina ezenziweyo ziyinyani, zezakhe ibe aziyonkcazelo egunyaziswe nguAirbnb.

  Izinto eziphambili

  • Yiba nenkcazelo yokuqhakamshelana nomntu osebenza ngemibhobho yamanzi, umbane Nomntu Okuncedisayo ukuze ifumaneke lula kuze kube lula ukulungisa iingxaki

  • Ukusoloko ulungisa izinto kunceda ukugcina indawo yakho intle

  • Ukuncokola ngokukhululekileyo novelwano kunokukunceda uphephe uze ulawule iingxaki

  Airbnb
  11 Dis 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?