Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela esiqinisekisa ngayo ukuba iindwendwe ziyawubhatalela umonakalo

  Sizivile izimvo zenu ibe siphucula izinto zethu zokukhusela.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-11 Mey 2022

  Izinto eziphambili

  • Kusenokutsalwa imali kwindlela yokubhatala yondwendwe esinayo ukuba lwenze umonakalo kwindlu

  • Ezi zinto zitshintshiweyo zikhuthazwe zizinto ezithethwe ngaBabuki Zindwendwe

  Intsapho yethu isekelwe ekuthembaneni ibe sisoloko sisebenzela kwiindlela zokuqinisa eso siseko. Ukuba kunokwenzeka indawo okanye izinto zakho zonakaliswe lundwendwe, umntu olummemileyo okanye isilwanyana sasekhaya ngoxa luhleli kwindawo ka-Airbnb, sifuna ukuthatha amanyathelo okuphendulisa iindwendwe—siyayazi ukuba ibalulekile loo nto kuwe.

  Ukuze siyincede nangakumbi intsapho yethu Yababuki Zindwendwe, ukuqala ekupheleni kukaMeyi iindwendwe ziza kukwaziswa ukuba kusenokutsalwa imali kwindlela yazo yokubhatala esinayo ukuba zenza umonakalo kwindawo okanye izinto zakho.* Njengenxalenye yezi zinto zitshintshiweyo, iidiphozithi ziza kususwa kwiphepha leesetingi zendlu. Ukuba ubuyifakile idiphozithi, le nto ayizukuphinda ibekhona kwiakhawunti yakho yokubuka iindwendwe.

  Kuphuculwa ukukhuselwa Kwababuki Zindwendwe

  Ukuze ube noxolo lwengqondo, sikunceda ukwazi ukufikelela kuncedo ngokukhawuleza ukuba kukho ingxaki ngexesha lokuhlala kwakho. Ngaphambili, bekufuneka ulinde iiyure eziyi-72 ukuze ufumane impendulo yondwendwe ngazo naziphi na izicelo zokubuyiselwa imali. Ngoku, ukuba kudlula iiyure eziyi-24 lungekaphenduli undwendwe, ungaqhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho ukuze uncedwe kudluliselwe isicelo sakho kundwendwe.

  Nantsi indlela yokubuyiselwa imali ukuba kubakho umonakalo ngexesha lokuhlala kondwendwe:

  1. Qokelela ubungqina obubonisa umonakalo (iifoto, iividiyo, ikowuteyshini yokulungisa umonakalo okanye yokucoca kunye/okanye iirisithi).
  2. Zingaphelanga iintsuku eziyi-14 emva kokuphuma kondwendwe, faka isicelo seAirCover Yababuki Zindwendwe Kwiziko lethu Lezemali.
  3. Emva kokufaka isicelo sakho seAirCover Yababuki Zindwendwe, undwendwe lwakho luza kuba neeyure eziyi-24 zokubhatala. Ukuba aluvumi ukubhatala yonke imali okanye aluphenduli, ungacela iAirbnb Support ingenelele. Ukuze kubhatalwe umonakalo, imali iza kutsalwa kwindlela yokubhatala yondwendwe lwakho.
  4. Ungalibali ukuba xa ucela iAirbnb Support ukuba ingenelele kwisicelo sakho seAirCover Yababuki Zindwendwe, kufuneka uyenze loo nto zingekapheli iintsuku eziyi-30 emva kokuba kwenzeke umonakalo okanye ukulahlekelwa.

  Ukufumana uncedo kwiAirCover Yababuki Zindwendwe

  NgoNovemba odlulileyo, siqalise iAirCover Yababuki Zindwendwe—ukukhuselwa ngokupheleleyo, okusimahla kuMbuki Zindwendwe ngamnye, kuphela kuAirbnb—equka i$1 miliyoni yeinshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe.**Kwiminyaka edlulileyo, sivile kuBabuki Zindwendwe ukuba ukuphenduliswa kweendwendwe kubaluleke kakhulu, yiloo nto siqhubeka siphucula indlela esiziphendulisa ngayo iindwendwe.

  Ukususela kwixesha esazise ngalo ngeAirCover Yababuki Zindwendwe , izimvo ezivela kuBabuki Zindwendwe ziye zantle kakhulu. UJanet waseBoston oyiSuperhost uthi: “Ndiyithandile indlela ekuphendulwe ngayo kusetyenziswa iAirCover [Yababuki Zindwendwe].” Nangona wayengxaki nezinye iindwendwe, wafumana impendulo yesicelo sakhe sokubuyiselwa imali kwiAirCover Yababuki Zindwendwe “kwangoko.”

  ULuz oyiSuperhost yaseSaskatchewan, eKhanada uthi: “Ndandinondwendwe olophula umqheba womatshini wokomisa impahla ibe ndalwazisa kwangoko undwendwe ndaza ndaluchazela ukuba ndiza kufaka isicelo [sokubuyiselwa imali] kwiAirCover [Yababuki Zindwendwe].” Nangona undwendwe lungazange luvume ukubhatala umonakalo, wakwazi ukukhawuleza abuyiselwe imali ngeAirCover Yababuki Zindwendwe. Uthi: “Kwimizuzu embalwa kamva," isicelo sakhe samkelwa ibe imali ayibhatelweyo yayisendleleni.”

  Siyavuya kakhulu kuba iAirCover Yababuki Zindwendwe ibancedile Ababuki Zindwendwe abafana nawe ibe ngoku siphucule izinto ukuze iindwendwe zibhatalele umonakalo ukuba kwenzekile zonakalise indlu yakho ebudeni bokuhlala kwazo. Siyiphucule le nkqubo ukuze ikhawuleze inkqubo yokubuyiselwa nokubhatalwa kwakho imali.

  Njengoko siqhubeka sitshintsha iipolisi zethu nezikhuselayo, sisoloko sikhumbula ukuba beniye nathini. Sizimisele nokuqhubeka nomsebenzi wethu wokuphucula iinkqubo zethu zokukhusela intsapho, ngoko hlala ujonge ezinye izinto—uze uqhubeke usichazela ukuba ucinga ntoni. Simamele.

  *Oku akusebenzi kwiindawo zokuhlala eziseTshayina, eJapan okanye eIndiya.

  **I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayiyo ipolisi yeinshorensi. Ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikuAirbnb Travel LLC okanye Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikwimimandla yaseTshayina okanye abaseJapan. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba yonke imida yokukhuselwa ichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho eminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingaqukwanga.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Kusenokutsalwa imali kwindlela yokubhatala yondwendwe esinayo ukuba lwenze umonakalo kwindlu

  • Ezi zinto zitshintshiweyo zikhuthazwe zizinto ezithethwe ngaBabuki Zindwendwe

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?