Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela onganceda ngayo kwiindawo zokuhlala zamaxesha ongxamiseko ngamaxesha obunzima

  Funda ngoAirbnb.org uze ufake isandla ngokwamkela iindwendwe okanye ngokunikela.
  Ngu-Airbnb nge-6 Jul 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-6 Jul 2023

  Xa iintlekele zemvelo okanye iingxabano ezinkulu zinyanzela abantu ukuba bafuduke kumakhaya abo, enye yezona zinto bazifunayo ngokungxamisekileyo kukufumana indawo yokuhlala. Izindlu zokuhlala ixesha elifutshane zibanika indawo yokuhoya ezinye izinto eziphambili nokwenza amacebo exesha elide. Unokufaka isandla ngokubuka iindwendwe kwiindawo zokuhlala zexesha longxamiseko okanye ngokunikela kuAirbnb.org.

  Yintoni uAirbnb.org?

  UAirbnb.org ngumbutho ongenzi nzuzo waseMerika wecandelo le-501(c) (3) osebenza ngokuzimeleyo kuAirbnb. Lo msebenzi waqala ngo-2012, xa uShell, Umbuki Zindwendwe eBrooklyn, eNew York, wanika abantu ababaleke Inkanyamba uSandy indawo yakhe simahla. UAirbnb ucele uncedo kwabanye abantu kwintsapho, yaye Ababuki Zindwendwe basekuhlaleni abangaphezu kwe-1 000 baye bavula amakhaya bewavulela abantu abachaphazelwe yinkanyamba.

  Ekhuthazwa zizinto ezenziwe nguShell, uAirbnb wenze inkqubo eyenza Ababuki Zindwendwe emhlabeni wonke bakwazi ukunikezela ngeendawo zabo ngamaxesha obunzima. Ngonyaka ka-2020, le nkqubo yaba ngumbutho ongenzi nzuzo enguAirbnb.org, yaba nezinto eyayizimisele ukuzenza nebhodi yayo yabantu abayilawulayo.

  Namhlanje, uAirbnb.org usebenzisana noorhulumente, neeNGO, nemibutho enceda abantu emhlabeni wonke ukuze ifumanele abantu iindawo zokuhlala zokwexeshana. Ixhaswa ngabantu abanikelayo, isebenzisa iteknoloji yebhusayithi ka-Airbnb nentsapho Yababuki Zindwendwe yomhlaba wonke ukuze incede kwiintlekele zemvelo, kwiimfazwe, nakwezinye iingxaki zongxamiseko.

  Ukususela ngo-2012, uAirbnb noAirbnb.org baye bafumanela abantu abaphantse babe yi-300 000 iindawo zokuhlala ngexesha longxamiseko, kuquka iimbacu ezivela eUkraine nabantu abafuduswe zinyikima eTürkiye naseSiriya. Kule minyaka mithathu idlulileyo, Ngababuki Zindwendwe abangaphezu kwe-91 000 kumazwe ayi-189 ababhalisele ukwamkela iindwendwe. Ukufuneka koncedo kuqhubeka kukhula.

  Ndinganikela njani kuAirbnb.org?

  Unokunikela kube kanye, enoba unayo okanye awunayo indawo yokubuka iindwendwe. Ukuba usoloko ubuka iindwendwe kuAirbnb, ungachaza ipesenti ethile emakunikelwe ngayo qho xa ubhatalwa. Nokuba ukhetha ukwenza ntoni, yonke imali onikela ngayo ibhatalela iindawo zokuhlala ngexesha longxamiseko (kungekhona iindleko zokusebenzisa uAirbnb.org).

  Ndingaba nguye njani Umbuki Zindwendwe ka-Airbnb.org?

  Ukuba Ungumbuki Zindwendwe ka-Airbnb, ungasebenzisa indlu ekhoyo ngoku okanye ufake entsha kwindawo eyahlukileyo. Unokukhetha ukunikela ngendawo yakho simahla okanye ngesaphulelo ngoAirbnb.org.

  Unokubhalisela ukwamkela iindwendwe ngoAirbnb.org kuphela, nto leyo ethetha ukuba uza kwamkela iindwendwe ezifuna iindawo zokuhlala zexesha elingxamisekileyo kuphela. Kule meko unganikezela ngendawo yakho simahla.

  Iindwendwe zika-Airbnb.org zihlala ngaphandle kokubhatala. Ukubhukisha kuxhaswa ngeminikelo. Ngokunikela ngendawo yakho simahla okanye ngesaphulelo, unganceda iminikelo yenze okungakumbi uze unike abantu abangakumbi iindawo zokuhlala ngexesha longxamiseko.

  UAirbnb akazitsali iimali ezimele zibhatalwe kwiindawo zika-Airbnb.org. Ukubhukisha kukhuselwa yiAirCover Yababuki Zindwendwe.

  Ngoobani iindwendwe zika-Airbnb.org?

  Iindwendwe zika-Airbnb.org zidla ngokuthunyelwa okanye zixhaswe yimibutho ejongene ngokukhethekileyo nokunceda xa kukho iingxaki nokufunyanelwa indawo yokuhlala kweembacu. Iindwendwe azikwazi ukufaka isicelo sendawo yokuhlala yemeko yongxamiseko kuAirbnb.org ngokungqalileyo.

  Iindwendwe ezikufanelekelayo ukufumana iindawo zongxamiseko ziquka:

  • Abantu abachatshazelwe zintlekele ezinkulu, nabantu abanceda ngexesha lentlekele abathunyelwe kwezo ntlekele ngokusemthethweni.

  • Iimbacu, okanye abantu abakwinkqubo yokufuna ukhuseleko kwelinye ilizwe, abantu abaneeVisa Zokufuduka Ezikhethekileyo, okanye imeko yokufuduka enenjongo efanayo nokunceda abantu.

  Iindwendwe ezifanelekayo zisenokufumana imali ezingayisebenzisa kuAirbnb.org ukuze zibhukishe indawo yokuhlala yongxamiseko, okanye umbutho esisebenzisana nawo ongenzi ngeniso usenokubhukisha egameni leendwendwe ize ibe yiyo enxibelelana Nombuki Zindwendwe.

  Indawo yakho inokuthuthuzela abantu ngamaxesha obunzima. UDima, undwendwe luka-Airbnb.org eBerlin, waphuma eUkraine ngo-2022. UDima uthi, Ndandichukumiseke kakhulu ngeentsuku zokuqala.” “Andazi nokuba yeyiphi into eyayibalulekile kum: ukuba kwindawo ekhuselekileyo okanye ukuqonda indlela endincedwa ngayo.”

  Ngaba iindwendwe ziza kwazi ukuba ndixhasa uAirbnb.org?

  Ewe. Ukubhalisela ukunikela ngeendawo zokuhlala ngexesha longxamiseko simahla okanye ngesaphulelo, okanye ukwenza iminikelo eqhubekayo xa ubhatalwa, kwenza ubenebheji yokuxhasa uAirbnb.org kwiprofayile yakho Yombuki Zindwendwe.

  Izigidi zabantu kwihlabathi jikelele ziyafuduka kwiindawo zazo ngenxa yezidubedube neentlekele. Unokwenza umahluko omkhulu kubomi beembacu, ebantwini abafudukileyo nasebantwini abancedayo ngokuvula ikhaya lakho, okanye ngokunikela, ukuze uncede kufumaneke iindawo zokuhlala zexesha longxamiseko.

  Airbnb
  6 Jul 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?