Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Izinto ezimele zenziwe zokungakhethi zokunceda zonke iindwendwe zizive zamkelekile

  Fumana izikhokelo Kubabuki Zindwendwe abanamava—ukususela ekulungiseni indlu yakho ukuya ekufakeni izimvo ngeendwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-27 Jun 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-15 Jul 2022

  Izinto eziphambili

  • Zama ukwenza ezi zinto zifanele zenziwe ukuze uqinisekise ukuba iindwendwe ziziva zikhuselekile kwaye zamkelwe

  • Fumana iithempleyithi kwabanye Ababuki Zindwendwe ukuze uzikope uze uzifake kwindlu yakho nakwimiyalezo

  Ukubuka Iindwendwe kuAirbnb kuthetha ukuba wamkela abantu kwindawo yakho abavela emhlabeni wonke ibe ukungakhethi yeyona nto ibalulekileyo ekubukeni iindwendwe.

  Eyona nto yenza uphumelele Njengombuki Zindwendwe kukuqonda indlela yokunceda abantu bazo zonke iimvelaphi bazive bekhululekile kwaye besekhaya. Njengentsapho, sizibophelele ekwamkeleni undwendwe ngalunye ngembeko, nangaphandle kokugweba okanye ukuthatha icala—kungakhathaliseki uhlanga, inkolo, imvelaphi, isiphene anaso, isini, isini azibona esiso, uhlobo lwesini aluqheliselayo, okanye ubudala.

  Ukungakhethi xa ubuka iindwendwe kubalulekile ukuze ube Ngumbuki Zindwendwe ophumelelayo. Le nto ithetha oku:

  • Ukwamkela iindwendwe zazo zonke iimvelaphi

  • Ukwenza iindwendwe zibe nexesha elimnandi elifanayo nokunika iindwendwe izinto ezizidingayo

  • Ukwenza ubuhlobo kwizinto eningafani nenifana ngazo

  • Ukucinga ngendlela ephangaleleyo nokukulungela ukubuza imibuzo ukuze ufunde ukuba iindwendwe zidinga ntoni xa zihleli

  UAirbnb udibanise inkcazelo Yababuki Zindwendwe, iindwendwe neengcali ukuze ukwazi ukwenza izinto ezibonisa ukuba awukhethi kwindlela obuka ngayo iindwendwe uze uzamkele ngobubele zonke iindwendwe. Ukususela ekwenzeni indlu yakho ukuya ekushiyeni uluvo, ukwenza ezi zinto zicetyiswayo kunokunceda unciphise ukukhetha okungaqondakaliyo uze wakhe ubuhlobo.

  Ngaphambi kokubhukisha: Ukwenza indlu engakhethiyo

  Ngokwenza kucace ukuba wamkela abantu bazo zonke iimvelaphi, unganceda iindwendwe ezikumaqela anembali yokucalulwa zizive zikhululekile zize zikhuthazeke ukuba zibhukishe indawo yakho. Sifundile ngokuthetha neendwendwe ukuba abantu abakula maqela ngokukhethekileyo bakhangela izinto ezibonisa ukungakhethi kwizindlu ngaphambi kokubhukisha.

  Nazi izinto onokuzenza ukuze uphawule ukuba Ungumbuki Zindwendwe ongakhethiyo:

  • Yenza kucace kwakwizivakalisi zokuqala zengcaciso yendlu yakho ukuba wamkela zonke iintlobo zabantu (imizekelo ingezantsi).

  • Zicacise ngokuchanileyo izinto zendlu yakho eziyenza ilungele wonke umntu uze ulungise iifoto zakho.

  • Faka indlela ofuna ukubizwa ngayo (imizekelo: intombi/intombazana, indoda/umfana, bona/abaya) kwiprofayile yakho. Yindlela yokubonisa ukuba ungathanda ukubizwa njani ibe iyaphawula ukuba uyikhathalele indlela iindwendwe zakho ezifuna ukubizwa ngayo nazo.

  • Vula Uvel' Ubhukishe ukuze uvumele iindwendwe zibhukishe indawo yakho ngaphandle kokuvala iintsuku okwexeshana. Le nto ibonisa ukuba ukulungele ukwamkela nabani na ozifikelelayo izinto ozifunayo xa kubhukishwa.

  • Vuma ukuvala iintsuku okwexeshana uze ukhuthaze iindwendwe eziqhakamshelana nawe ngaphambi kokubhukisha. Sifunde ukuba iindwendwe ngamanye amaxesha ziqhakamshelana Nombuki Zindwendwe ngaphambi kokubhukisha ukuze zijonge ukuba ziza kwamkelwa.

  • Ngaphambi kokwala isicelo sokubhukisha sondwendwe, sicingisise isizathu sakho. Ungaziva ukhululekile ukusicacisa ubuso ngobuso kundwendwe lwakho?

  Icebiso: Chaza okungakumbi ngawe nezinto ozithandayo kwiprofayile yakho nakwingcaciso yendlu ukuze unike iindwendwe zakho ithuba lokwakha ubuhlobo.

  Ungazama ukusebenzisa isigama esingakhethiyo esisetyenziswa nangabanye Ababuki Zindwendwe kwizindlu zabo. Sithethe namalungu eQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe ukuze sifumane le mizekelo:

  1. UPeter waseSan Francisco ubhala athi: “Indawo yam yindawo ekhuselekileyo yabantu abakuwo onke amaqela amancinci nacalulwayo. Ndamkela iindwendwe zazo zonke iintlanga, iinkolo, isini nesini esiqheliselwayo.”

  2. UShinya waseOsaka, eJapan uthi, “Ifoto yesibini kwindlu yam ibonisa umbhalo othi, ‘Ungowalapha.’” UShinya uquka nefoto ethi. “Ndiyakuhlonipha ukwamkela abantu bonke nokungakhethi,” njengendlela yokuchaza into endizimisele kuyo. Ungabhala le nto nakumagama okucacisa ifoto.

  Ngaphambi kokufika: Ukwenza undwendwe ngalunye luzive lwamkelekile

  Yakubhukishwa indawo yakho, thumela umyalezo omnandi nowokwamkela iindwendwe zakho. Ukuba novelwano—nokungazicingeli—kudlala indima enkulu.

  • Wenze ufanele undwendwe ngalunye umyalezo wokwamkela usebenzisa inkcazelo ebhalwe kwiprofayile yondwendwe. Loo nto inokuquka imibuzo ngezinto olunomdla kuzo, indawo oluhlala kuyo nezinto oluthanda ukuzenza.

  • Sebenzisa isigama esingabhekisi kwisini esithile xa uthetha ngeendwendwe zakho. Kubhetele ukuphepha ukumcingela umntu ukuba usesiphi isini okanye ukuba uthandana nabani.

  • Ukuba undwendwe lubuza ngezinto ezinceda indawo ilungele wonke umntu, qinisekisa ukuba uyayiphendula imibuzo yalo uze ubuze ukuba yintoni enye oluyidingayo.

  Icebiso: Zama ukuthumela umyalezo ubuza kwiindwendwe zakho, “Yintoni endinokuyenza ukuze ndiqinisekise ukuba uza kuhlala kamnandi?"

  Ukuba ufuna ukukhuthazwa, fumana amacebiso kwimiyalezo yabanye Ababuki Zindwendwe eya kwiindwendwe. Nantsi imizekelo emibini:

  1. UMichael waseFalcarragh, eIreland, uthi usebenzela ekwakheni ubuhlobo zisuka nje. Uthi: “Ndisoloko ndizibulela iindwendwe ngokucela ukuhlala kwindlu yethu.” “Ndize ndizichazele ukuba ndiza kuqhakamshelana nazo xa sele ziza kuza, ndizinqwenelele usuku oluhle kwaye [ndizichazele] ukuba kukho into eziyidingayo ngaphambi koko, zincede ziqhakamshelane nam.”

  2. USusan waseDenver ubhala athi: “Ikhaya lethu likhaya lakho. Khululeka. Zive usekhaya. Ukuba unezinto ocinga ukuba singazenza ukuze siphucule ukuhlala kweendwendwe, nceda usazise.”

  Emva kokubhalisa xa kufikwa: Ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zonwabile

  Iindwendwe—ingakumbi ezo zikumaqela anembali yokucalulwa—ziye zathi ezi zinto zinokuzenza zizive zamkeleke ngakumbi:

  • Vumela ukuzingenela xa unako kodwa buza iindwendwe zakho ukuba zikhetha ukwamkelwa ngumntu na xa zifika.
  • Ungayi kwiindwendwe xa kungekho mfuneko. Endaweni yaloo nto, ziyeke zizihlalele uze wenze kucace ukuba uyafumaneka (ubuqu okanye efowunini) ukuba ziyakudinga.

  Icebiso: Quka nayiphi na inkcazelo ebalulekileyo ngendawo yakho kwimithetho yendlu yakho ukuze iindwendwe zikwazi ukuyifikelela ngefowuni.

  Emva kokuphuma: Ukubhala uluvo oluyinyani ngeendwendwe

  Izimvo zisisiseko sentsapho enokuthenjwa ka-Airbnb. Ukushiya uluvo londwendwe lwakho lithuba lokubonisa umbulelo wakho uze ubhale izimvo ezinokunceda.

  • Sebenzisa imilinganiselo efanayo ukuze uhlole undwendwe ngalunye.

  • Yamkela iindwendwe ezifikayo kuAirbnb xa unako uze ushiye uluvo lwakho emva kokuhlala kwazo. Uluvo ludlala indima ebalulekileyo ekuncedeni iindwendwe xa zibhukisha kwixesha elizayo.

  • Khuthaza iindwendwe ukuba zibhale izimvo. Sifunde ukuba abahambi abakumaqela anembali yokucalulwa badla ngokufunda izimvo ngaphambi kokubhukisha ukuze bazi ukuba iindwendwe ezifana nabo zizive zamkelekile na.

  Qinisekisa ukuba ulandela ezi zinto zokungakhethi, ingakumbi ukuba usaqala ukubuka iindwendwe. Ungalibali ukuba ezona zinto zibalulekileyo xa usamkela zonke iindwendwe kukubuza imibuzo ngezinto ezidingwa zindwendwe zakho nokusoloko uncokola nazo.

  Ungaqalisa ukubonisa ukuba awukhethi ngokubuza nje imibuzo kwiindwendwe zakho uthi, Yintoni oyidingayo ukuze uzive ukhululekile kwaye wamkelekile kwindawo yam? Kwaye, siyathemba ukuba, xa usenza loo nto, uza kwenza kube lula ngakumbi ukuba iindwendwe zakho zivule ucango lakwakho manyhani zize zonwabele ukuhlala kwindawo yakho.

  Izinto eziphambili

  • Zama ukwenza ezi zinto zifanele zenziwe ukuze uqinisekise ukuba iindwendwe ziziva zikhuselekile kwaye zamkelwe

  • Fumana iithempleyithi kwabanye Ababuki Zindwendwe ukuze uzikope uze uzifake kwindlu yakho nakwimiyalezo

  Airbnb
  27 Jun 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?