Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukumelana nengxaki yaseUkraine ngokunceda kwangoko

  Izigidi zabantu zibaleke imfazwe. Amawaka Ababuki Zindwendwe baka-Airbnb.org zabamkela.
  Ngu-Airbnb nge-19 Aga 2022
  Ividiyo yemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-25 Aga 2023

  Izinto eziphambili

  • Kwiinyanga zasemva kohlaselo lwango-2022, abantu abayi-6 miliyoni babaleka eUkraine bekhangela indawo ekhuselekileyo

  • Ababuki zindwendwe baye bavula amakhaya abo ukuze bancede uAirbnb.org afikelele into azibophelele kuyo yokufumanela indawo yokuhlala yokwexeshana abantu abayi-100 000

  Kwiveki emva kokuba iRashiya ihlasele eUkraine, imvumi enguMbuki Zindwendwe uRafał wayeliva ifuthe layo kwidolophu yakhe yaseWroclaw, kumzantsi-ntshona wePoland. Iibhokisi zezinto zokunceda ekunikelwe ngazo zazigcwele ngaphandle kweziko lenkcubeko yaseUkraine kwingingqi yakhe. Weva kuthethwa isiUkraine estratweni nasezivenkileni.

  Kungekudala iintsapho ezintathu zaseUkraine zabhukishela ukuba nganye ihlale inyanga, zilandelelana, kwindlu ayifake kuAirbnb. Kuba ekhathazwa kukubhatalisa abantu ababaleke imfazwe, uRafal waqhakamshelana noncedo lwabathengi lakwa-Airbnb, wafumanisa ukuba uAirbnb.org angamncedisa kwiinzame azenzayo waza wabhalisa.

  Ngokutsho kweBhunga Lamalungelo Oluntu Lezizwe Ezimanyeneyo, baphantse babeyi-7 miliyoni abantu ababaleke eUkraine kwiinyanga ezintandathu emva kohlaselo lwangoFebruwari 2022. Kwizixeko ezikuyo yonke iYurophu iintsapho ezininzi zafika ziphethe nje iibhegi ezimbalwa zibe zingazazi nokuba zingagoduka nini.

  Ukuze amelane nale ngxaki, uAirbnb.org wahlaba ikhwelo eliya kwimibutho asebenzisana nayo engenzi nzuzo nentsapho yaBabuki Zindwendwe yasemhlabeni wonke: Ningasinceda sinikezele ngeendawo zokuhlala zokwexeshana kubantu abaya kutsho kwi-100 000 ababaleke eUkraine?

  Ukususela ngoko, uAirbnb.org uyifikelele into ebezimisele ukuyifikelela, ngenxa yenkxaso enkulu evela Kubabuki Zindwendwe emhlabeni wonke, abantu abanikelayo kuAirbnb.org nemibutho enceda abantu ekuhlaleni.

  Abanye abantu abaye basabela kwikhwelo, njengoRafal, kudala baba Ngababuki Zindwendwe baka-Airbnb abanikezela ngeendawo ngesaphulelo besebenzisa uAirbnb.org ngeli xesha lengxaki. Abanye, njengoMary, usosayensi osebenza ngenkcazelo waseMerika ohlala eBerlin, baba phakathi Kwababuki Zindwendwe abatsha abayi-40 000 abakhetha ukunikezela ngendawo yokuhlala simahla okanye ngesaphulelo ngoAirbnb.org kwiindwendwe ezizimbacu.

  UAirbnb.org wandinika indlela eqinisekileyo yokunceda.
  Host Mary of Berlin

  Ukufumana indlela yokunceda kwangoko

  URafał, imvumi noMbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb, wabhalisa kuAirbnb.org kanye nje emva kokuqala kwemfazwe.

  URafał uthi ukuhlaselwa kweUkraine kothusa wonke umntu amaziyo ePoland kodwa wamangaliswa yindlela abakhawuleza basabela ngayo abahlobo nabammelwane bakhe xa kwafika abantu abaninzi bebaleka imfazwe. Abantu banikela ngokutya kwisikhululo sikaloliwe saseWroclaw baza baqokelela izinto zokunceda eziza kusiwa kumda waseUkraine.

  Waqalisa ukulungiselela ikonsathi yomculo yokwenza imali nabantu asebenza nabo kodwa wayefuna indlela yokunceda kwaoko ngakumbi. Uthi: “Yenye yezona zinto zimbi kakhulu ukungabi nendawo yokuhlala, indawo yokulala, indawo onokugodukela kuyo.”


  URafał usaqhubeka efaka indlu yakhe kuAirbnb.org ukuze amkele iindwendwe ezifuduke ngenxa yeengxaki. Wancedisa nasekutolikeleni iiklasi ezikwi-intanethi zika-Airbnb.org kwisiPolish.

  Ukunikezela ngendawo ekhuselekileyo

  Ebudeni beenyanga ezimbini ngo-2022, uMary wamkela abantu abane ababaleke eUkraine.

  EseBerlin, malunga neemayile eziyi-215 (iikhilomitha eziyi-350) kwimpuma-ntshona yaseWroclaw, uMary wayelandela iindaba zokuhlaselwa kweUkraine. Xa wabona ikhwelo lika-Airbnb.org kwi-intanethi, wafaka iflethi yakhe simahla.

  Umntu osebenza eOrganization for Refuge, Asylum, and Migration (iORAM), omnye wemibutho esebenzisana noAirbnb.org waqhakamshelana naye. Njengoko kuchaziwe kumajelo eendaba amaninzi, ukungafunwa kwabantu abakwiLGBTQ+ eUkraine nakumanye amazwe ayijikelezileyo kubangele basengxakini ngakumbi abantu beLGBTQ+ abafuduke ngeli xesha lokulwa. Umntu omele iORAM wabuza uMary ukuba abantu ababini abatshintsha isini banokuhlala na kwindawo yakhe.

  UMary wayekuvuyela ukubuka iindwendwe ezikwiLGBTQ+. Uthi: “Ndandiyazi ukuba iflethi yam yayiyindawo ekhuseleke kakhulu kubo.”

  Ukukhuthaza ubuhlobo

  Kungekudala emva kokuba iindwendwe zikaMary zokuqala ziphumile, uDima wafika eza kuhlala iiveki ezimbini. Indoda ethanda amanye amadoda eneminyaka ephakathi kweyi-20 neyi-30 enguDima yayihlala eKyiv xa amaRashiya aqalisa ukuqhushumbisa isixeko. Umbutho wasekuhlaleni ekuthiwa yiSafebow yanceda uDima nekati yakhe, uPeach, bahamba ukusuka ePoland ukuya eBerlin. Apho, iORAM yamnceda wafumana indawo yokuhlala waza wabhalisela iinkonzo zokunceda uluntu.

  Emva kohambo olwaluneengxaki ezininzi, kwatsho kwathi qabu kuDima xa efika kwindawo kaMary. Uthi: “Zazininzi iimvakalelo endandinazo ngeza ntsuku zokuqala. Andazi nokuba yeyiphi eyona nto eyayibalulekile kum: ukuba kwindawo ekhuselekileyo okanye ukuqonda indlela endincedwa ngayo.”

  UMary wayengekho kwiveki yokuqala awayefike ngayo uDima eze kuhlala kwakhe. Ukubuyela kwakhe eBerlin, bavana bobabini. Bachitha iiyure behleli etafileni yakhe ekhitshini, besitya kunye besela neebhiya. Baqhubeka bemane bencokola emva kokuba waya kuhlala kwenye iflethi.

  UDima uthi: “Kwenza umahluko omkhulu ekuqaleni ubomi bam balapha.”

  Ukwenza umahluko

  UMary umane ecinga ngendlela ekwaba lula ngayo ukubuka iindwendwe. UMary utsho eqinisekile ukuba: “Akukho nto ingakho ndiyenzileyo. Ndathatha ithuba. Mhlawumbi ndaphazamiseka nje kancinci.”

  Uthelekisa loo nto namabali awabaliselwe zindwendwe zakhe: “Ndiye ndicinge ngokwenza [izinto] kwindawo endingayazi tu, endingazikhethelanga ukuya kuyo, ndahlukaniswe nentsapho yam. Loo nto iyamangalisa. Inzima loo nto.”

  UMary wayengalindelanga ukuba uza kwakha ubuhlobo neendwendwe zakhe kodwa wakuvuyela ukuziva eyinxalenye yentsapho eyaqalayo.

  Uthi: “Amaxesha amaninzi, xa sisebenza nzima entweni, sisenokungayiboni imiphumo. Kodwa ngokwenza le nto, ndandinokwenza umahluko ubuncinane ebomini bomntu omnye.”

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Kwiinyanga zasemva kohlaselo lwango-2022, abantu abayi-6 miliyoni babaleka eUkraine bekhangela indawo ekhuselekileyo

  • Ababuki zindwendwe baye bavula amakhaya abo ukuze bancede uAirbnb.org afikelele into azibophelele kuyo yokufumanela indawo yokuhlala yokwexeshana abantu abayi-100 000

  Airbnb
  19 Aga 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?