Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  IAirCover entsha nephuculiweyo Yababuki Zindwendwe

  Ukukhuselwa ngokupheleleyo. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela kuAirbnb.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-17 Nov 2022

  IAirCover Yababuki Zindwendwe ikukhusela ngokupheleleyo qho xa usebenzisa uAirbnb kwindawo yakho. Ngoku iquka ukukhuselwa ngakumbi, ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe, ukuhlolwa kokubhukisha, ukukhuselwa komonakalo kwe$3 miliyoni yeedola zaseMerika, ukukhuselwa kwezinto zakho zexabiso, nokukhuselwa kweemoto ezipakiweyo nezikhephe kwindlu yakho.

  Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe

  Ukuthembana kwentsapho yethu kusekelwe ekwazini ukuba Ababuki Zindwendwe neendwendwe bangaba bantu bathi bangabo. Sandisa ukuqinisekiswa kwesazisi kuzo zonke iindwendwe ezibhukisha uhambo oluya kumazwe aphezulu ayi-35 nakwimimandla ka-Airbnb—nani elo elimela i-90% yazo zonke iindawo ezibhukishwayo. Siza kwandisa ukuqinisekiswa kwesazisi emhlabeni wonke ekuqaleni kuka-2023, sifikelele kwi-100% yazo zonke iindawo zethu ezibhukishwayo.

  Siza kuqhubeka sizihlola iirekhodi zazo zonke iindwendwe eziseMerika ngaphambi kokuba zihlale okokuqala, size sihlole ukuba zonke iindwendwe ezibhukishayo zikuludwe oluthile labantu ekufuneka beqatshelwe okanye lwabanezithintelo.

  Njengenxalenye yokuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe okwandisiweyo, sitshintshe izinto ezithile kwizinto ezifunekayo Kuvel'ubhukishe. Funda okungakumbi

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngokuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe

  Iteknoloji yokuhlola ukubhukisha

  Siqalisa iteknoloji yethu yokuhlola ukubhukishwa kwendawo, enceda ekunciphiseni amathuba okubakho kweepati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu, eMerika naseKhanada. Siye savavanya ukuhlolwa kokubhukisha eOstreliya saza safumanisa ukuba iipati ezingavumelekanga zehle malunga ne-35% ebudeni bolu vavanyo.

  Iteknoloji yethu yokuhlola, ihlola izinto ezimalunga ne-100 ngokubhukisha ize ivale ukubhukisha okuthile ukuze kuncitshiswe amathuba okubakho kweepati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu. Siceba ukuba le nto ibekho kuwo wonke amazwe xa kubhukishwa ekuqaleni kuka-2023.

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngeteknoloji yokuhlola ukubhukisha

  Ukukhuselwa okungakumbi kumonakalo

  Kangangeminyaka engaphezu kweshumi, uAirbnb uye wanezinto eziphambili kweli shishini zokukhusela Ababuki Zindwendwe bethu kumonakalo. Namhlanje, songeza ezi zinto zikhuselayo kwiAirCover Yababuki Zindwendwe:

  • I-inshorensi yomonakalo ye$3 miliyoni yeedola zaseMerika: Siyiphindaphinda kathathu imali yeinshorensi yomonakalo ukusuka kwi$1 miliyoni yeedola zaseMerika ukuya kwi$3 miliyoni yeedola zaseMerika, ukukhusela ikhaya lakho nezinto ezikulo.
  • Ukukhuselwa kwezobugcisa nezinto ezixabisekileyo:
  • Sikhusela izinto zobugcisa ezingakumbi, izacholo, nezinto eziqokelelweyo, ezinokulungiswa okanye zitshintshwe ngokwexabiso lazo xa zonakele.
  • Ukukhuselwa kweemoto nezikhephe: Siyazikhusela iimoto, izikhephe nezinye izithuthi ezihamba emanzini ozipakayo okanye ozigcina endlini yakho.

  Ezi ndlela zokukhusela zintsha zongeza kwezi zinto sele ziqukiwe kwiAirCover Yababuki Zindwendwe:

  • Inombolo yoncedo esebenza oko: Ukuba nanini na uziva ungakhuselekanga, kukho indawo oyicofa kube kanye kwiapp yethu ukuze ufumane abantu abaqeqeshelwe ukhuseleko ngokukhethekileyo, imini nobusuku.
  • Ukukhuselwa kumonakalo owenziwa sisilwanyana sasekhaya: Siyawubhatalela umonakalo owenziwe sisilwanyana sasekhaya.
  • Ukubuyiselwa imali yokugutyula: Siyayibuyisa imali yokucocelwa okongezelelekileyo okufunekayo emva kokuphuma kondwendwe, njengokucocelwa ikhaphethi ngabantu abazicocayo.
  • Ukukhuselwa ekulahlekelweni yingeniso: Siyakubuyisela imali elahlekileyo kuba urhoxise ukubhukisha okuqinisekisiweyo kuka-Airbnb ngenxa yomonakalo obangelwe lundwendwe
  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngeinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe

  Inkqubo elula yokubuyiselwa imali

  Usixelele ukuba inkqubo yokubuyiselwa imali ibinzima kakhulu. Ngokusekelwe kwizimvo zakho, siyenze yalula inkqubo yethu yokubuyiselwa imali.

  Ukuba undwendwe lonakalisa indawo okanye izinto zakho, ungaya Kwiziko lethu Lezemali ukuze ufake isicelo sokubuyiselwa imali ngamanyathelo nje ambalwa, emva koko uyilandelele lula de ubhatalwe. Isicelo sakho siza kuthunyelwa kundwendwe kuqala. Ukuba undwendwe aluphenduli okanye lubhatale zingekapheli iiyure eziyi-24, uza kukwazi ukucela uncedo lwabathengi ukuze ulungise le ngxaki.

  Siza kukubuyisela imali ngokukhawuleza ngomonakalo owenziwe lundwendwe, ngokuqhelekileyo zingekapheli iiveki ezimbini. IiSuperhost ziye zihoywe kuqala zize zibuyiselwe imali ngokukhawuleza nangakumbi.

  I$1 miliyoni yeedola zaseMerika eyi-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile

  I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, eyinxalenye yeAirCover Yababuki Zindwendwe, ikukhusela kwimeko engaqhelekanga yokuba undwendwe lonzakale okanye konakale izinto zalo okanye zibiwe ngoxa luhleli kwindawo yakho. Abantu abakuncedisa ubuke iindwendwe, Njengababuki Zindwendwe Abancedisayo nabantu abacocayo, nabo baqukiwe.

  I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile iyakukhusela ukuba uye wafunyaniswa unetyala lezi zinto:

  • Ukwenzakala kondwendwe (okanye kwabanye)
  • Umonakalo okanye ukubiwa kwezinto zondwendwe (okanye ezabanye)
  • Umonakalo owenziwe lundwendwe (okanye ngabanye abantu) kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke, njengeendawo zokwamkela iindwendwe nezindlu eziselumelwaneni

  Ukuba ufuna ukufaka ibango, sebenzisa nje ifomu yethu yokufaka ibango lomonakalo. Siza kuthumela inkcazelo osinike yona kwinkampani yeinshorensi esiyithembileyo ibe iza kubeka umntu oza kujongana nebango lakho. Uza kusombulula ibango lakho esebenzisa imimiselo yepolisi yeinshorensi.

  Ukuba Ungumbuki Zindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa, ukhuselwa yi-Inshorensi yomonakalo yomntu Okwizinto Ezinokonwatyelwa.

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngeInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile

  Ukuphuculwa kweAirCover Yababuki Zindwendwe kukhuthazwe yinto osichazele yona ibe siyakukhuthaza ukuba uqhubeke usichazela izimvo zakho.

  Fumana iinkcukacha Ngezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022

  KwiAirCover Yababuki Zindwendwe i-Inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, i-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azisebenzi Kubabuki Zindwendwe abaneendwawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatywelwa eJapan, apho kusebenza i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe yaseJapankunye neInshorensi Yezinto Zokuzonwabisa yaseJapan, okanye Kubabuki Zindwendwe abasebenzisa uAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa kwimimandla yaseTshayina, kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba kukho eminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingabhatalelwayo.

  Ukuba ubuka iindwendwe eU.K., ipolisi yeInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile iqinisekiswe yiZurich Insurance PLC, ibe ilungiswe yaza yenziwa yasebenza ngaphandle kokuba babhataliswe imali eyongezelelekileyo Ababuki Zindwendwe baseUK nguAirbnb U.K. Services Limited, ummeli omiselweyo weAon U.K. Limited, ogunyaziswe nolawulwa yiFinancial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa yeFCA ka-Aon ngu-310451. Ungayijonga le nto ngokuya kwiFinancial Services Register okanye ngokuqhakamshelana neFCA kule nombolo +44 0800-111-6768. Iimveliso zeinshorensi ezilungiselelwe yiAirbnb U.K. Services Limited ziphantsi kwemithetho ethile. FPAPC374TP

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?