Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukubuka iindwendwe ngendlela engakhethiyo nokulwa nomkhethe

  Iingcali zichaza amacebiso aluncedo zize zinike Ababuki Zindwendwe izikhokelo.
  Ngu-Airbnb nge-26 Dis 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-10
  Ihlaziywe nge-14 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  • Umkhethe udla ngokubakho ungaqondanga

  • Sebenzisa iindlela ezifanelekileyo zokujonga abantu abanokuba ziindwendwe

  • Thatha inyathelo ngokuthetha phandle nangokusebenzisa imilinganiselo efanayo kumntu wonke

  UAirbnb ukholelwa ukuba ukuhamba kunokunceda ekukhuliseni unxibelelwano luze lubumbe ihlabathi elingenamkhethe. Ucalucalulo ngowona mqobo kolo nxibelelwano, yiloo nto kubaluleke kangaka ukuba lulungiswe.

  Ukuze ancede ababuki zindwendwe neendwendwe ziluqonde ucalucalulo nomkhethe ongunobangela ucalucalulo, uAirbnb usebenze noogqirha bengqondo nabezentlalo abadumileyo uGqr. Robert W. Livingston weyunivesithi yaseHarvard kunye noGqr. Peter Glick weyunivesithi yaseLawrence. Izikhokelo kunye nezona zinto ezinokwenziwa ezikweli nqaku ziphenjelelwe luphando nolwazi lwabo.

  Umkhethe nocalucalulo: Yintoni umahluko?

  "Ukukhetha" kubhekisela kwiimvakalelo okanye ukucingela umntu ngokusekelwe kwiimpawu ezinjengebala lakhe, inkolo, ubuzwe, uhlanga, ukuba nesiphene, isini, isini azibona esiso, uhlobo lwesini aluqheliselayo, okanye ubudala bakhe. “Ukucalula” kuxa uphatha omnye umntu ngendlela eyahlukileyo ngokusekelwe kwiimpawu zakhe. Umkhethe awusoloko ukhokelela kucalucalulo, kodwa kulapho ucalucalulo ludla ngokuqala khona.

  Yintoni umkhethe ongaqondakaliyo?

  Umkhethe udla ngokubakho ungaqondanga ibe udla ngokubizwa ngokuba "ngumkhethe ongaqondakaliyo." Umkhethe ongaqondakaliyo unokuyichaphazela indlela esibaphatha ngayo abantu, usenze sicalule—singakhange siyiqonde ngamanye amaxesha.

  Umkhethe ongokwesini nakubantu abakwiLGBTQ

  Imibandela yesini ihoywe kakhulu ekuhlaleni—enoba siyayiqonda loo nto okanye asiyiqondi—uninzi lwethu sisebenzisa yona ukuze senze izigqibo ngendlela esicinga ukuba abantu bamele benze ngayo. Iinkolelo ngesini zibangela iingxaki ezinkulu kubantu abakwiLGBTQ (abafazi abalala nabafazi, amadoda alala namadoda, abantu abalala nabafazi kunye namadoda, abantu abazitshintshe isini, abangaqinisekanga ngesini sabo, abaneenkanuko zesini ezingaqhelekanga) kuba indlela abayiyo iyaphikisana nemithetho yasekuhlaleni.

  Enoba ukweliphi icala kwimiba yesini neyabantu abakwiLGBTQ, kubalulekile ukukhumbula ukuba ukubonisa ububele kwabanye abantu akudingi ukuba wamkele iimbono zabo okanye indlela abaphila ngayo.

  Indima yeenkolelo

  Enye yeendlela umkhethe oziveza ngawo ziinkolelo. Inkolelo ngumfanekiso obaxiweyo okanye imbono ethile ngomnye umntu edume kakhulu. Wonke umntu usebenzisa iinkolelo ukufika kumkhamo othile—ngamanye amaxesha iqondwa loo nto, ngamanye amaxesha ingaqondwa. Ukuba neenkolelo ngamaqela athile abantu kudla ngokukholela kwimpatho ecalucalulayo, ukususela ekubathukeni ungazimiselanga ukuya kutsho kwimpatho embi kakhulu.

  Indlela yokuthatha inyathelo

  Ucalucalulo aluhambisani nemimiselo yakwa-Airbnb ibe aluvumelekanga kwiwebhusayithi yethu. Luyalawuleka kwaye lunokuphepheka, nokuba lubangelwa kukukhetha okungaqondakaliyo.

  Nazi ezinye izinto ezinokwenziwa ngabo bonke Ababuki Zindwendwe ukuze balwe nomkhethe baze bancedise ekwenzeni intsapho engenamkhethe:

    • Thetha uvakale. Bhala umyalezo kwiprofayile yakho wokuba umnyango wakho uvulelekele wonke umntu. Le nto ayibonisi nje iindwendwe ukuba zamkelekile, kodwa isenokukhuthaza nabanye ababuki zindwendwe ukuba bamkele bonke abantu baze bangabi namkhethe.
    • Sebenzisa imithetho efanayo kumntu wonke. Zenzele izinto ozifunayo oza kuzisebenzisa qho xa uhlola enoba umntu angalundwendwe na. Ngokomzekelo, iyakulungela le mihla? Uza kukwazi ukwamkela wonke umntu ozayo ezokuhlala? Ukuba izinto ozifunayo zisoloko zitshintsha kwiimeko ezahlukeyo, usenokuzibhaqa sele unomkhethe xa usenza izigqibo.
    • Yenza izigqibo ezizizo. Ngaphambi kokwamkela okanye kokwala undwendwe, jonga ukuba kutheni wenze eso sigqibo uze uzityhalele ekubeni uphendule ngendlela ecacileyo ngokusekwele kwizinto ezifunekayo ozibekileyo. Zibuze ukuba bekunokuba lula na ukuxelela undwendwe isizathu sokuba ungamamkelanga ukuba benijongene.
    • Ziyeke iinkolelo. Enye yeendlela ezimbalwa eziqinisekisiweyo zokuyeka umkhethe ongaqondakaliyo kukukhangela amava nenkcazelo echasene neenkolelo. Yenza into ongaqhelanga ukuyenza, uze udibane nabantu abaneemvelaphi okanye beendawo ezohlukahlukeneyo. Yamkela iindwendwe zika-Airbnb ezivela kwiindawo ezohlukahlukeneyo. Ukuncokola kakuhle nokuba nobuhlobo nabantu kunganciphisa umkhethe.

    Fumana amacebiso okwenza iindwendwe zizive zamkelekile

    Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

    Izinto eziphambili

    • Umkhethe udla ngokubakho ungaqondanga

    • Sebenzisa iindlela ezifanelekileyo zokujonga abantu abanokuba ziindwendwe

    • Thatha inyathelo ngokuthetha phandle nangokusebenzisa imilinganiselo efanayo kumntu wonke

    Airbnb
    26 Dis 2019
    Ngaba oku bekuluncedo?