Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukubeka izinto ozimisele ukuzenza ukuze uphucule indlela eqhuba ngayo indlu yakho

  Zama ezi zixhobo zika-Airbnb namacebiso eeSuperhost ukuze uphucule indlela owenza ngayo.
  Ngu-Airbnb nge-25 Feb 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-25 Feb 2022

  Izinto eziphambili

  • Ukuhlola indlela oqhube ngayo ngaphambili, izimvo zeendwendwe nezinto ezenzeka ekuhlaleni kunokukunceda ucebe ngendlela eza kuphumelela

  • Ungajonga indlela eqhuba ngayo indlu yakho kwiakhawunti yakho yokubuka iindwendwe

  • Emva kokubeka izinto ezintsha ofuna ukuzenza, lungisa indlu yakho ukuze uzifikelele

  UJanuwari ayikuphela kwenyanga onokuzimisela ngayo ukukhulisa ishishini lakho. Ukumane uhlola ukuba uqhuba njani—nokutshintsha indlela owenza ngayo izinto xa kufuneka—yindlela yokuphumelela unyaka wonke.

  Izixhobo zakho nezinto zokukunceda zokubuka iindwendwe zenza kube lula ukuhlola ukuba iqhuba njani indlu yakho, ufunde ukuba zintoni ezibasebenzelayo abanye Ababuki Zindwendwe uze ubeke izinto ofuna ukuzenza ukuze ufumane imiphumo oyifunayo.

  Hlola ukuba iqhuba njani indlu yakho

  Kunzima ukwazi ukuba yintoni ekusebenzelayo ungakhange uhlole ukuba uqhuba njani. Ukuze ufumane inkcazelo, sebenzisa ideshibhodi yakho yokubuka iindwendwe ukuze:

  • Ucinge ngokubhukishwa nangengeniso yakho
  • Ufunde ukuba bekunjani kwizimvo zeendwendwe
  • Ufunde ngezinto ezenzekayo ngoku ngokuhamba ekuhlaleni

  Icandelo Lenkcazelo kwideshibhodi yakho yokubuka iindwendwe likunika amanani asisiseko aquka ingeniso yakho yenyanga, iintsuku ezibhukishiweyo, izimvo zeendwendwe nomlinganiselo xa uwonke. Ifumaneka apho nendawo Yamathuba, echaza izinto ezenzekayo kuhambo kwingingqi yendlu yakho njengokuba zindawo ezinjani nezinto ezinokusetyenziswa ezikhangelwa kakhulu zindwendwe.

  Njengoko ucinga ngala manani, cinga ngokuba indlela yakho yokubeka ixabiso nokufumaneka kwikhalenda kusebenzisa kakuhle na izinto ezenzekayo ngoku kuhambo namaxesha okuxakeka kwingingqi yakho. Ungasebenzisa nezimvo ezivela kwiindwendwe zakho.

  “Zimamele iindwendwe,” ucebisa njalo uElaine oyiSuperhost yaseBalearic Islands, eSpeyini. “Zinokukuchazela kakhulu ngokuba yintoni engasebenziyo. Ukuphucula izinto kuza kuphumela ekubeni ukwazi ukubiza ixabiso elingakumbi.”

  Ukuze uyihlole ngakumbi inkcazelo yakho, zama ukuvula izixhobo zethu zamashishini okubuka iindwendwe ukuze ungene kwideshibhodi ekuchazela ukuba uqhuba njani. (Ungaphinde uyitshintshe nanini na kwiisetingi zeakhawunti yakho.)

  Ezi zixhobo zamashishini zikuvumela uhlole ukuba uqhuba njani—izinga ehlalwa ngalo, umyinge wexabiso losuku, ukubukwa zindwendwe nokunye—kwizindlu ezininzi kunyaka odlulileyo. Ungathelekisa inkcazelo yakho neyezinye izindlu ezifanayo ukuze uqonde ukuba zeziphi izinto ozenzayo ekubukeni iindwendwe ezisebenza kakhulu.

  Ngelishwa, ukugcina kwam iingxelo zemali akukuhlanga njengokuhoya kwam indlu! Eyona nto ndizimisele ukuyenza kulo nyaka kukuba ukugcina kwam iingxelo zemali kundisebenzele.
  Superhost John,
  EMunnsville, eNew York

  Funda ukuba zintoni ezibasebenzelayo abanye Ababuki Zindwendwe

  Xa sele uzazi izinto ezinokukunceda uphucule indlela eqhuba ngayo indlu yakho, usenokuzibuza ukuba ungenza njani ukuze utshintshe izinto ezithile. Kunokuba uqalele phantsi, ungasebenzisa amava abanye Ababuki Zindwendwe abaphumeleleyo.

  Apha Kwiziko Lolwazi, ungafumana amacebiso eeSuperhost kwizihloko ezifana nokwenza icebo leshishini nokufaka izinto ezinokusetyenziswa kwindlela oceba ukuyisebenzisa ngayo imali. Okanye funda isikhokelo sethu esipheleleyo sokunyusa umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe.

  Ungafunda nakwabanye Ababuki ZIndwendwe ngokukhangela amanqaku athetha ngezinto ozidingayo Kwiziko Lentsapho. Ngokomzekelo, masithi ukhangela iindlela ezahlukeneyo zokulawula imali yakho. ISuperhost uAnn waseNew York City uchaza indlela yena enza ngayo kwinqaku lentsapho.

  UAnn ubhala athi: “Okokuqala ndizimisela ukwenza umyinge wengeniso engakumbi kuneendleko suku ngalunye. Ndine-spreadsheet esinazo zonke iindleko nengeniso. Kule minyaka mibini idlulileyo bendisoloko ndinemali eshiyekileyo, ngoko ndifuna ukuqhubeka ndisenza loo nto.”

  Beka izinto ozimisele ukuzenza eziza kuphumelela

  Inyathelo elilandelayo kukusebenzisa yonke le nkcazelo uyifumeneyo ukuze ubeke izinto ozimisele ukuzenza kunyaka ozayo. Cinga ngezona zinto zifuna ukuhoywa kakhulu nezinto onokuzenza ukuze uqalise indlela yakho eya kwimpumelelo.

  Ngokomzekelo, nazi ezinye izinto eziqhelekileyo onokuzimisela ukuzenza neendlela zokuzifikelela:

  1. Nyusa ukubhukishwa nengeniso yakho
  Ukuchana indlela yakho yokubeka amaxabiso kunokufuna umane uzama. Ukuze ufikelele ingeniso ozimisele ukuyenza ngoxa utsala iindwendwe, cinga ngokufaka imali yesilwanyana sasekhaya okanye ukuba nesaphulelo xa kuza kuhlalwa ixesha elide.

  Ukugcina indlu yakho isexesheni kunokwenza umahluko omkhulu ekuphumeleleni kwakho njengombuki zindwendwe. Xa sele uziqonda izinto eziye zenzeke ekuhlaleni ngamaxesha onyaka axakeke kakhulu, angaxakekanga kangako nangaxakekanga, ceba ukufumaneka kwakho kwikhalenda.

  Ngoxa uzama ukujonga ukuba zintoni ezikusebenzela kakuhle, iSuperhost uAndrew waseBerlin ucebisa ukuba nomonde nokujonga kakhulu ukwanelisa iindwendwe: “Ezinye izindlu zika-Airbnb zisoloko zibhukishiwe unyaka wonke, kodwa kudla ngokuthatha unyaka wonke ukuqonda ukuba uqhuba njani nokwakha ukuthenjwa ngezimvo zeendwendwe.”

  2. Fumana izimvo zeendwendwe ezingcono
  Hlaziya ingcaciso yendlu yakho ukuze wenze kucace ukuba kunokulindelwa ntoni uze wenze zibe phambili izinto ezinokusetyenziswa ezifunwa zindwendwe, njenge-wifi enesantya esiphezulu nekhitshi elinento yonke. Qinisekisa ukuba uquka iifoto ezikumgangatho ophezulu eziyibonisa kakuhle indawo yakho.

  UAndrew uthi: “Iifoto eziphambili zezona zidlala indima enkulu ekuthengiseni indlu. Zibalulekile iifoto ezicacileyo ezinemibala ebangela umdla zaza zamiswa ngendlela eyenza le nto ifotwayo icace kwindawo encinci.”

  Iindwendwe ziyihoye kakhulu nento yococeko: Indawo ecoceke kakhulu inokuphumela kwizimvo ezintle. Zenze zingabinaxhala iindwendwe ngokuzichazela ngezinto ozenzayo ukuze ucoce uze unciphise iintsholongwane kwindawo yakho.

  3. Yenza indlela yakho yokubuka iindwendwe ibe lula
  Ukufumana iindlela ezisebenzayo zokuhoya imisebenzi eqhelekileyo kunokwenza kube lula ukubuka iindwendwe nokufikelela izinto ozimisele ukuzenza. Zama ukusebenzisa iimpendulo ezikhawulezayo nemiyalezo ebekelwe ixesha ukuze uncokole neendwendwe zakho ngokuzenzekelayo.

  Ezinye iindlela zokonga ixesha ziquka ukuyenza ibe lula inkqubo yokubhalisa xa kufikwa, ukwenza ibe lula indlela yakho yokucoca, nokucacisa imithetho yakho yekhaya. ISuperhost uJ Renato waseRio de Janeiro uthi: “Imithetho yekhaya akufunekanga ivakale ngathi zinkcukacha zomthetho ezingavakaliyo. Ukuba kunjalo, akukho mntu uza kuyifunda.”

  Nokuba uzimisele ukwenza ntoni ekubukeni iindwendwe, sikhona ukuze sikuncede uzifikelele—uze wenze lo nyaka ibe ngunyaka wakho wempumelelo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ukuhlola indlela oqhube ngayo ngaphambili, izimvo zeendwendwe nezinto ezenzeka ekuhlaleni kunokukunceda ucebe ngendlela eza kuphumelela

  • Ungajonga indlela eqhuba ngayo indlu yakho kwiakhawunti yakho yokubuka iindwendwe

  • Emva kokubeka izinto ezintsha ofuna ukuzenza, lungisa indlu yakho ukuze uzifikelele

  Airbnb
  25 Feb 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?