Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Intsapho encedanayo: Inkqubo ka-Airbnb.org yokunceda iimbacu zaseAfghanistan

  Iindawo zika-Airbnb.org zinika iimbacu zaseAfghanistan indawo yokuphumla nokuphila.
  Ngu-Airbnb nge-2 Dis 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-2 Dis 2021

  Izinto eziphambili

  Ekhuthazwa bububele bakho, uAirbnb.org uzibophelele ekunikeleni ngeendawo zokuhlala zokwexeshana kwiimbacu zaseAfghanistan eziyi-20 000 esabela kwingxaki eseAfghanistan. Ezi nzame zixhaswa ngemali nguAirbnb, uBrian Chesky nabanye abantu abanikelayo—kuquka Ababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb.

  Abaninzi kuni bavule namakhaya enu kwiimbacu simahla okanye ngesaphulelo, nisamkela iimbacu njengoko beziqala ubomi kwiindawo ezintsha emhlabeni wonke. Kutshanje siye sathetha noMbuki Zindwendwe ka-Airbnb.org nondwendwe ngamava abo nento ethethwa yile nkqubo kubo.

  (Amanye amagama atshintshiwe ukuze bakhuselwe.)

  Ubuchule nokuphila kwilizwe elitsha

  UShaheen ushiye iAfghanistan kutshanje ibe uqalisa ubomi obutsha eMerika. Ukushiya ikhaya—kuquka umfazi nabantwana bakhe abathathu—kuye kwanzima kakhulu, kodwa uthi kuyamthuthuzela ukuphuma phandle, ukucinga nokwenza izinto zobugcisa. Uye ahamba-hambe kwipaki ekufuphi kwikhaya lakhe elitsha, ahlale ezibukweni aze afote iintaba, imithi neentyatyambo. Kamva, usebenzisa iifoto ukuze zimkhuthaze kwizinto azizobayo.

  “Ndiziphumza kwizinto zosuku ngokuzoba nangokubhala ngendlela ehonjisiweyo,” utsho njalo uShaheen. Ukwenza ezi zinto kumnceda azinze aze azive esondele kwikhaya lakhe eliseAfghanistan, ngoxa emelana nokwahlukaniswa nentsapho yakhe.

  “Ndilapha ngesiqu kodwa ingqondo yam ipha,” utsho njalo. UShaheen uthi ubomi bembacu buquka ukukhalela ixesha elidlulileyo, ukuziqhelanisa nexesha langoku elingaqhelekanga nokungaqiniseki ngekamva.

  “Eli ayilobali lam kuphela, libali lamawaka abantu,” utsho njalo. “Kunzima ukuwela le ndlela. Awuyazi ukuba kuthengwa njani, awuyazi ukuba kubhalwa njani. Yonke into yahlukile.”

  Ukufika kwakhe eMerika, uShaheen wayefuna ukuzinza nentsapho. NgeLutheran Social Services, wafumana imali, ukutya nendawo yokuhlala simahla ngoAirbnb.org ukuze zincede ukuqala phantsi kube lula.

  Ukuhlala kwakhe kwenza indlela uShaheen ajonga ngayo ikhaya nentsapho yaphangalala ngeendlela angazange azilindele.

  Ndiziva ngathi ndihleli kwam. Nangona ndingayazi le ngingqi, ndingabazi aba bantu, ndiziva ndikhuseleke ngokupheleleyo apha ibe ndonwabile apha.
  Shaheen,
  Imbacu yaseAfghanistan eMerika

  UShaheen uthi uyabuxabisa ubuhlobo anabo noMbuki Zindwendwe wakhe. UShaheen uyaqala ukuhlala kwiflethi, ngoko Umbuki Zindwendwe wakhe wambonisa indlela yokusebenzisa ibhokisi enesitshixo nokungena kwisakhiwo. Baceba ukutya isidlo sasemini kunye ngaphambi kokuba uShaheen aye kwindawo elandelayo.

  UShaheen usazama ukuzinza kubomi bakhe obutsha eMerika ngoxa eshiye ngasemva ubomi bakhe baseAfghanistan. Njengoko uShaheen enomnqweno wokuphinda adibane nentsapho yakhe, unethemba ngenxa yezinto ezithethwayo. “Ndifuna nje ukuthetha into esentliziyweni yam,”utsho njalo. “Ndifuna ukuba seluxolweni baze nabantu belizwe lam babeseluxolweni. Ndifuna ukunika abantwana bam ithemba, ndilapha. Ndifuna bayazi inkululeko.”

  Ikhaya eliyindawo yokuphumla nokufunda

  UMelissa waba nguMbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb ngoMatshi 2021. Esebenzisa uAirbnb.org, uye wamkela iindwendwe simahla eziyintsapho echaphazelwe yiNkanyamba uIda, ibe ngoku unikezela ngendawo yakhe kubantu abakhangela iindawo ngamanye amaxesha obunzima.

  Xa weva ngamawaka eembacu ezibaleka eAfghanistan, uMelissa wayefuna kakhulu ukunceda. Wasabela kwiYMCA yengingqi yakhe, esebenzisana noAirbnb.org, xa lo mbutho wahlaba ikhwelo ufuna umntu onokwamkela intsapho enabantu abasixhenxe.

  UMelissa wayesazi ukuba indawo yakhe yayinkulu ngokwaneleyo ukuba bangahlala kamnandi. Izinto zobuchule nezendalo ezikwindawo yakhe zaba yinto adibana ngayo neendwendwe zakhe aze azincede.

  UMelissa uthi: “Emva kokuba intombi yam yaya ekholeji, ikhaya lam yayingathi alinamntu. Inyani kukuba ukubuka iindwendwe kundincede kakhulu ndingabi lilolo. Kumnandi ukubona abantwana bedlala eyadini, iintsapho zipheka kwaye zidlala imidlalo yebhodi.”

  Abantwana babenomdla kakhulu ibe babeyivuyela indawo yokutyisa iintaka. “Ndinencwadi ethi Backyard Birds in Texas neebinocular. Ndabonisa abantwana nomama wabo iintlobo zeentaka onokuzibona apha,” utsho njalo uMelissa. Waye wasondelelana nabo ngenxa yee-cardinal nee-bluejay abaye bazibona ngoxa babehleli apha.

  UMelissa ubulela uncedo lwengingqi yakhe ngokwenza le ntsapho izive yamkeleke ngakumbi kwikhaya layo lokwexeshana.

  “I-YMCA yafika nefriji egcwele ukutya.” UMelissa utsho. “Nantoni na intsapho eyayinokufuna ukuyipheka, kuquka iziqholo ze-halal. Baza nayo nemigqomo emithathu egcwele izinto zosana, izinto zokuhlamba nezinto zesikolo.”

  UDario Lipovac, Umphathi weYMCA yaseHouston, uthi kuyo yonke iminikelo umbutho wakhe eyifumanayo, iindawo zokuhlala yeyona ibalulekileyo. “Ithetha into ngohlobo lwabantu abavumela abantu abangabaziyo bahlale kumakhaya abo nokunceda kwentsapho yababuki zindwendwe. Kuyabasondeza abantu xa ubeva besithi, ‘Yintoni esinokuyenza ukuze sincede?’”

  Funda ngendlela onganceda ngayo iimbacu ngoAirbnb.org

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  2 Dis 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?