Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Izinto ezisiseko kunxibelelwano neendwendwe

  Fumana amacebiso nezikhokelo zokunxibelelana nabahambi.
  Ngu-Airbnb nge-8 Jan 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-3 Mey 2023

  Ukuncokola kakuhle neendwendwe linyathelo lokuqala lokwenza kube mnandi kwiindwendwe. Njengombuki Zindwendwe, unceda iindwendwe zizive zikhululekile ibe unokukhuthaza ukuba ufumane izimvo ezintle ngokunxibelelana neendwendwe ngokucacileyo nangokukhawuleza ukususela xa zibonisa umdla kwindawo yakho zide zibe ziphumile.

  Amacebiso okuncokola kakuhle

  Sukufihla nto. UDaniel, Umbuki Zindwendwe eSan Francisco uthi, uthetha phandle ngendawo yakhe. Uthi "Into oyichazela iindwendwe zakho ukuba ziza kuyifumana nento eziyifumanayo xa zifika kwindlu yakho kufuneka ihambelane. “Kungcono ukungathetheli phezulu ngendawo yakho zize iindwendwe zifikele kwindawo entle kunaleyo beziyicingela kunokuba izinto zigqwetheke.”

  Yiba nomdla. Ungavula amathuba okungakhethi ngokubuza iindwendwe zakho uthi, Udinga ntoni ukuze wonwabe uze uzive wamkelekile kwindawo yam? Ukuba novelwano—nokungazigqibeli ngento ongayaziyo—kudlala indima enkulu.

  Fumaneka. UAnnette, iSuperhost eSan Francisco, uthanda ukuxelela iindwendwe athi: “Nceda ungazami ukulungisa izinto ngokwakho, nokuba yinto encinci kangakanani. Qhakamshelana nathi kwangoko ibe siza kuyihoya.” Xa kukho iingxaki eziqhelekileyo, Ababuki Zindwendwe abanamava basebenzisa iimpendulo ezikhawulezayo ukuze baqhakamshelane neendwendwe.

  Khathala. Izenzo ezincinci zokubonisa ububele zingenza ixesha ezilihleliyo iindwendwe zakho libe mnandi kuwe nakuzo. Xa kuye kwakho ingxaki, iindwendwe ziyathanda ukuthi eyona nto ibalulekileyo kuzo yindlela abayihoya ngayo Ababuki Zindwendwe bazo.

  Yenza ngobulumko. Ukunxibelelana neendwendwe kwi-app ka-Airbnb kuyakunceda kukukhusele, kuba zonke izinto enizithethileyo zigciniwe xa kunokwenzeka kufuneke uzisebenzise xa kuncedwa umthengi ukuba kuvela ingxaki. Yenza kube lula nokufumana inkcazelo yondwendwe kwindawo enye.

  Amaxesha abalulekileyo okunxibelelana neendwendwe

  Umbuzo ngokubhukisha: Iindwendwe ziyayixabisa impendulo ekhawulezileyo xa ziqhakamshelana nawe ukuze zibhukishe indawo yakho. Zama ukuphendula yonke imibuzo yeendwendwe zingekapheli iiyure eziyi-24.

  Ukuphendula akubalulekanga ekugcineni iindwendwe zonwabile nje qha, kuyenye yezinto ezifunekayo ukuze ube yiSuperhost. Ukusebenzisa imiyalezo ecwangciswe kwangaphambili kunokunceda uhlale ukulungele ukuthumela inkcazelo kwiindwendwe zakho.

  Ixesha lokubhukisha: Iindwendwe zidla ngokuwuxabisa umyalezo eziwuthunyelwa Ngababuki Zindwendwe othi “enkosi ngokubhukisha.”

  Usenokwenza umyalezo wakho wokwamkela ube ngowobuqu ngokufaka inkcazelo ekwiprofayile yondwendwe lwakho. Loo myalezo unokuquka imibuzo ngezinto olunomdla kuzo, indawo oluhlala kuyo nezinto oluthanda ukuzenza. Eli ikwalithuba lakho lokubuza imibuzo engakumbi njengenjongo yohambo lwazo nokuba ziza kube zihamba nabani.

  Ngaphambi kokuba kufikwe: Iinkcukacha ezicacileyo zendlela yokuya kwindawo yakho neenkcukacha zokubhalisa xa kufikwa zibalulekile ekuncedeni iindwendwe zakho zifike ngaphandle kokuba nengxaki.

  Phendula imibuzo edla ngokubuzwa ngokufaka inkcazelo kuzo zonke iindawo ezikhoyo kwindawo ethi Inkcazelo yeendwendwe kwithebhu Yezindlu zakho, kuquka nendlela yokuya kwindawo yakho, imiyalelo yokubhalisa xa kufikwa, nenkcazelo yewifi. Le nto iza kuthunyelelwa iindwendwe zakho Kwiithebhu Zohambo kwiiyure eziyi-48 ngaphambi kokuba zibhalise xa zifika.

  Ukubhalisa xa kufikwa: Iindwendwe—ingakumbi ezo zikumaqela anembali yokucalulwa—ziye zathi ukuzingenela kunokuzenza zizive zikhululekile nangakumbi. Ungenza nencwadi ezixelela ngendlu equka inkcazelo ngendlela yokusebenzisa iinkqubo ezahlukahlukeneyo nezinto zombane ezikwindawo yakho.

  Emva kosuku lokuqala: Ababuki Zindwendwe abaninzi bathi bayathanda ukumane bethetha neendwendwe ebudeni bohambo lwazo. Kuyanceda ukuba ibe nguwe oziqalayo uze ubuze ukuba zinjani izinto.

  Ngaphambi kokuba kuphunywe: Chaza into ekufuneka iindwendwe zakho ziyenze ngaphambi kokuba ziphume. Sithumela umyalezo okukhumbuza ngexesha lokuphuma nemiyalelo ngosuku olungaphambi kokuba ahambe.

  Emva kokuhamba: Kubhetele ukubhala uluvo ngeendwendwe zakho ngoko nangoko. Bonisa intlonipho, uze usebenzise imilinganiselo efanayo xa uhlola undwendwe ngalunye. Abanye Ababuki Zindwendwe bathanda nokuthumela umyalezo wokubulela iindwendwe ngokuhlala kwazo.

  Airbnb
  8 Jan 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?