Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Izinto ezisiseko kunxibelelwano neendwendwe

  Fumana amacebiso nesikhokelo sokunxibelelana nabahambi.
  Ngu-Airbnb nge-8 Jan 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-6 Okt 2022

  Izinto eziphambili

  Ukuncokola kakuhle neendwendwe linyathelo lokuqala lokwenza kube mnandi kwiindwendwe. Njengombuki Zindwendwe, unokuzinceda iindwendwe zizive zikhululekile uze ufumane izimvo ezintle ngokunxibelelana neendwendwe ngokucacileyo nangokukhawuleza ukususela xa iindwendwe zibonisa umdla kwindawo yakho zide zibe ziphumile.

  Amacebiso okuncokola kakuhle

  Yiba ngongafihlisiyo. UDaniel, Umbuki Zindwendwe eSan Francisco, uthi akukho nto ayifihlayo ngendawo yakhe. Uthi "Into oyichazela iindwendwe zakho ukuba ziza kuyifumana nento eziyifumanayo xa zifika kwindlu yakho kufuneka ihambelane. Kungcono ukungathetheli phezulu ngendawo yakho zize iindwendwe zifikele kwindawo entle kunaleyo beziyicingela kunokuba izinto zigqwetheke."

  Yiba nomdla. Ungavula amathuba okungakhethi ngokubuza iindwendwe zakho uthi, Udinga ntoni ukuze wonwabe uze uzive wamkelekile kwindawo yam? Ukuba novelwano—nokungazicingeli—kudlala indima enkulu.

  Fumaneka. UAnnette, iSuperhost eSan Francisco, uthanda ukuxelela iindwendwe athi: “Nceda ungazami ukulungisa izinto ngokwakho, nokuba yinto encinci kangakanani. Qhakamshelana nathi kwangoko ibe siza kuyihoya.” Xa kukho iingxaki eziqhelekileyo, Ababuki ZIndwendwe abanamava basebenzisa iimpendulo ezikhawulezayo ukuze bancokole neendwendwe.

  Khathala. Izenzo ezincinci zokubonisa ububele zingenza ixesha ezilihleliyo iindwendwe zakho libe mnandi kuwe nakuzo. Xa kuye kwakho ingxaki, iindwendwe ziyathanda ukuthi eyona nto ibalulekileyo kuzo yindlela abayihoya ngayo Ababuki Zindwendwe bazo.

  Yenza ngobulumko. Ukunxibelelana neendwendwe kwi-app ka-Airbnb kuyakunceda kukukhusele, kuba zonke izinto enizithethileyo zigciniwe xa kunokwenzeka kufuneke uzisebenzise xa kuncedwa umthengi ukuba kuvela ingxaki. Yenza kube lula nokufumana inkcazelo yondwendwe kwindawo enye.

  Amaxesha abalulekileyo okunxibelelana neendwendwe

  Umbuzo ngokubhukisha: Xa undwendwe luqalisa ukuqhakamshelana nawe ukuze lubhukishe indawo yakho, kusoloko kuxatyiswa ukuphendula ngokukhawuleza. Ukuphendula akubalulekanga ekugcineni iindwendwe zonwabile nje qha—kuyenye yezinto ezifunekayo ukuze ube yiSuperhost.

  Unganikezela ngenkonzo efanelwe ziinkwenkwezi ezintlanu zisuka nje ngokuphendula yonke imibuzo yondwendwe zingaphelanga iiyure eziyi-24. Ukusebenzisa imiyalezo ecwangciswe kwangaphambili kunokunceda uhlale uphambili ekunikeni inkcazelo kwiindwendwe zakho.

  Ixesha lokubhukisha: Iindwendwe ziyawuxabisa umyalezo eziwuthunyelwa Ngababuki Zindwendwe othi “enkosi ngokubhukisha.” Usenokwenza umyalezo wakho wokwamkela ube ngowobuqu ngokufaka inkcazelo ekwiprofayile yondwendwe lwakho.

  Oku kunokuquka imibuzo ngezinto olunomdla kuzo, indawo oluhlala kuyo nezinto oluthanda ukuzenza. Eli ikwalithuba lokubuza imibuzo engakumbi njengenjongo yohambo lwazo nokuba ziza kube zihamba nabani.

  Ngaphambi kokufika kwalo: Eyona nto inzima kuhambo kukufika kwindawo oya kuyo, ngoko ke iinkcukacha ezicacileyo zendlela yokuya kwindawo yakho neenkcukacha zokubhalisa xa ufika zibalulekile ekuncedeni iindwendwe zakho zifike ngaphandle kokuba nengxaki.

  Ungaphendula imibuzo eqhelekileyo ngokugcwalisa zonke izinto ezikhoyo kwindawo ethi Inkcazelo yeendwendwe kwithebhu Yezindlu zakho, kuquka nendlela yokuya kwindawo yakho, imiyalelo yokubhalisa xa ufika nenkcazelo ye-wifi. Le nto iza kuthunyelelwa iindwendwe zakho Kwiithebhu Zohambo kwiiyure eziyi-48 ngaphambi kokuba zibhalise xa zifika.

  Ukubhalisa xa ufika: Iindwendwe—ingakumbi ezo zikumaqela anembali yokucalulwa—ziye zathi ukuzingenela kunokuzenza zizive zikhululekile nangakumbi. Kodwa ukuba nawe ukufutshane, ungabuza iindwendwe zakho ukuba zingakhetha ukwamkelwa ngumntu na xa zifika. Ungenza nencwadi ezixelela ngendlu equka inkcazelo ngendla yokusebenzisa iinkqubo ezahlukahlukeneyo nezinto zombane ezikwindawo yakho.

  Emva kosuku lokuqala: Ababuki Zindwendwe abaninzi bathi bayathanda ukumane bethetha neendwendwe ebudeni bohambo lwazo. Kuyanceda ukuba ibe nguwe oziqalayo uze ubuze ukuba zinjani izinto.

  Ngaphambi kwexesha lokuphuma: Kuyanceda ukukhumbuza iindwendwe ukuba leliphi ixesha ezimele ziphume ngalo, ukuba zisishiye phi isitshixo nangayo nayiphi na into ekufuneka ziyenze ngaphambi kokuba zihambe, njengokukhupha inkunkuma.

  Emva kokuba zihambile: Abanye Ababuki Zindwendwe bathanda ukuthumela umyalezo wokubulela iindwendwe ngokuhlala kwazo. Oku kuzinceda zibhale izimvo ngoxa zingekalibaleki iinkcukacha zezinto ezenze kwamnandi ukuhlala kwindawo yakho. Kububulumko ukubhala uluvo ngeendwendwe zakho ngoko nangoko. Thetha inyani ubonise intlonelo, uze usebenzise imilinganiselo efanayo xa uhlola undwendwe ngalunye.

  Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu seendlela zokonwabisa iindwendwe zakho zokuqala

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  8 Jan 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?