Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Izinto ezintsha ekuhlolweni kweeSuperhost

  Sibuyele kwizinto eziyi-4 eziqhelekileyo ezifunekayo ukuze ube yiSuperhost.
  Ngu-Airbnb nge-20 Aga 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-27 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  • Kukho into esiyitshintshileyo okwexeshana kwizihlandlo zokuhlolwa kweeSuperhost ukuze sincede intsapho Yababuki Zindwendwe ebudeni bobhubane weCOVID-19

  • Ukususela nge-1 ka-Aprili 2022, kuza kufuneka uzifikelele zoyi-4 izinto ezifunekayo eziqhelekileyo kwakhona ukuze ube yiSuperhost

  Ubhubhane weCOVID-19 uliphazamisile ishishini lokuhamba nezinto eziqhele ukwenziwa ngaBabuki Zindwendwe emhlabeni wonke. Ukuze sincede kumelwane neli xesha linzima, sitshintshe izinto okwexeshana kwizinto ezifunekayo xa kuhlolwa iiSuperhost.

  Ukususela ngoAprili 2020, iiSuperhost bezikwazi ukuqhubeka zizizo nokuba azizifikelelanga zoyi-4 izinto ezifunekayo eziqhelekileyo. Ngoku, njengoko kusiya kuphindwa kuhanjwa, sibuyela kwinkqubo yethu yokuhlola yokuqala.

  Ukususela nge-1 ka-Aprili, 2022, naxa kuhlolwa kwixesha elizayo, Ababuki Zindwendwe kufuneka bafikelele zonke izinto eziyi-4 ezifunekayo ukuze babe ziSuperhost.

  Izinto ezifunekayo eziyi-4 zezi:

  • Ukugcina umlinganiselo xa uwonke ongu-4, 8
  • Ukugcina izinga lokuphendula elingu-90% nangaphezulu
  • Ukwamkela iindwendwe izihlandlo eziyi-10 kunyaka odlulileyo (okanye iintsuku eziyi-100 kwizihlandlo ubuncinane eziyi-3 ezibhukishiweyo)
  • Ukuqhubeka unezinga lokurhoxa elingaphantsi kwe-1%
  Xa usiba yiSuperhost, uyavuzwa ngebheji ekhethekileyo kwiprofayile yakho nakwindlu yakho. Izihlandlo zokuhlolwa kweeSuperhostzibayi-4 ngonyaka—ngoJanuwari, ngoAprili, ngoJulayi nango-Oktobha—ibe sihlandlo ngasinye kuhlolwa indlela oqhube ngayo kwiintsuku eziyi-365 ezidlulileyo.

   Saqalisa ukwandisa ixesha lokuba yiSuperhost ngoAprili 2020, isihlandlo sokuqala sokuhlolwa kweeSuperhost ngexesha leCOVID-19. Kodwa ke, njengoko ukuhamba kuqaliswa kwakhona, bonke Ababuki Zindwendwe kuza kufuneka bafikelele zonke izinto ezifunekayo xa kuhlolwa ngoAprili 2022 ukuze babe ziSuperhost.

   Izinto ezifunekayo eziyi-4 zezi zilandelayo:

   • Ukugcina umlinganiselo xa uwonke ongu-4, 8
   • Ukugcina izinga lokuphendula elingu-90% nangaphezulu
   • Ukwamkela iindwendwe kayi-10 kunyaka odlulileyo (okanye iintsuku eziyi-100 kube kuhlalwe kathathu ubuncinane kuBabuki Zindwendwe ababuka iindwendwe ezihlala ixesha elide)
   • Ukuqhubeka unezinga lokurhoxa elingu-1% nangaphantsi
   Isihlandlo sokuhlolwa sika-Aprili siza kujonga indlela oqhube ngayo kwiintsuku eziyi-365 ezidlulileyo—ngoko, ngoku lixesha lokuba ulungise naziphi na izinto eziza kunceda ekuqinisekiseni ukuba ukulungele ukuba yiSuperhost ngoAprili.

   Kuba xa kuhlolwa iiSuperhost kusetyenziswa inkcazelo yokuba ziqhube njani kunyaka odlulileyo, ukuba, ngokomzekelo, ukurhoxisa ukubhukisha kweendwendwe kakhulu ngoku ngezizathu ezingenanto yakwenza neCOVID-19 kunokuchaphazela ukuba yiSuperhost kwakho kwixesha elizayo. Hlola ukuba uqhuba njani ngokuba yiSuperhost apha

   Nceda uphawule ukuba ngazo naziphi na iinyanga ezintathu apho iSuperhost ingafikeleli nayiphi na into efunekayo kweziyi-4—kuquka izihlandlo ekuhlalwe ngazo nezinga lokurhoxa—azizukubalwa kwiinyanga ezintathu eziyi-4 ezilandelelanayo ezifunekayo ukuze ufumane ikuphoni ye$100 yeedola zaseMerika yokuhamba Nezinto Ezinokonwatyelwa. IiSuperhost ezizifikelelayo zonke izinto eziyi-4 eziqhelekileyo ezifunekayo ziza kuqhubeka zibalwa ezi nyanga zintathu ukuze zifumane ikuphoni.

   Nceda uphawule nale nto: Nangona besikwandisile okwexeshana ukuba ziSuperhost kwezo bezifikelela ubuncinane eziyi-2 kwizinto ezifunekayo eziyi-4, iiSuperhost kusafuneka zizifikelele zonke izinto eziyi-4 ezifunekayo zeenyanga ezintathu izihlandlo eziyi-4 ezilandelelanayo ukuze zifumane ikuphoni ye$100 yeedola zaseMerika yakwa-Airbnb. Ngokomzekelo, ukuba ubuqhubeke uyiSuperhost ngoJanuwari 2022 kodwa ubungazifikelelanga zoyi-4 izinto ezifunekayo kwada kwangoAprili 2022, uza kufanelekela ukufumana ikuphoni ngoAprili 2023—ukuba uqhubeka uyiSuperhost ngoJulayi 2022, ngo-Oktobha 2022 nangoJanuwari 2023.

   Izinto eziphambili

   • Kukho into esiyitshintshileyo okwexeshana kwizihlandlo zokuhlolwa kweeSuperhost ukuze sincede intsapho Yababuki Zindwendwe ebudeni bobhubane weCOVID-19

   • Ukususela nge-1 ka-Aprili 2022, kuza kufuneka uzifikelele zoyi-4 izinto ezifunekayo eziqhelekileyo kwakhona ukuze ube yiSuperhost

   Airbnb
   20 Aga 2020
   Ngaba oku bekuluncedo?