Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukwenza indlu yakho idume kumajelo okuncokola

  Funda indlela ukubakho kumajelo okuncokola okunokwenza ubhukishwe ngakumbi ngayo.
  Ngu-Airbnb nge-22 Mey 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-7
  Ihlaziywe nge-14 Mey 2021

  Izinto eziphambili

  • Khetha igama elingenakulibaleka nelichuliweyo ukuze uphawule indawo yakho

  • Faka iifoto ezintle, ezikumgangatho ophezulu ukuze ukhuthaze abantu uze ubhengeze indlu yakho

  • Sebenzisana nabantu basekuhlaleni abanefuthe uze unikezele ngeendawo zokuhlala ezinezaphulelo ukuze ufumane izinto ezifakwayo

  • Yenza abantu bakulandele kwi-intanethi ngokuba ngunozakuzaku kwindawo yakho enoAirbnb Plus

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe

  Ukusebenzisa amajelo onxibelelwano kungakwenza uvakalelwe ingathi ulahleke ehlathini. Uqala ngaphi? Unokuzenza njani izinto onokuzifaka kumajelo onxibelelwano ezintle ngeyona ndlela? Ibe zinokukunceda njani ufumane ukubhukisha okungakumbi? UTom Feldma we-Tye Haus eSkykomish, eWashington, ubalisa ngendlela enza ngayo (nelandeleka lula) ukuze aphumelele ekubeni nabalandeli aze enze ikhaya lakho libe yindawo iindwendwe ekunyanzelekileyo ukuba ziyityelele.

  "Ibali lethu lokubuka iindwendwe laqala ngo-2012 xa sathenga indlu yethu emile oku kuka-A, iTye Haus. Sayilungisa, sayifaka kuAirbnb, saza savula iakhawunti ka-Instagram eneefoto zendawo yethu neefoto ezikumgangatho weemifanekiso yeemuvi zengingqi yethu—iifoto zaxa sinyuka iintaba, iindawo ezinika umdla zasekuhlaleni nezinto esizithandayo xa sihamba phantsi. Kungekudala emva koko, umfoti odumileyo UAlex Strohl waye wanxibelelana nathi ebuza ngokusebenzisana. Saye samamkela njengondwendwe, wahlala iinyanga ezimbini, kwindawo ethe cwaka yokuceba izinto, ibe yena wasinika iifoto zokuba sizifake kumajelo ethu onxibelelwano. Ngengoko sasiqalisa ukupapasha iifoto zika-Alex, kwaqala apho ke ukuduma kwethu. Yayikukusebenzisana kwethu kokuqala kokuninzi nokukhuphisana esasisaza kukwenza.

  “Ngoku usapho lwam nam, silawula izindlu zamaplanga ezimile oku kuka-A, ibe siyaqhubeka sibuka abantu abanefuthe abasuka emhlabeni wonke. Bona basinika izinto ezifakwa kumajelo onxibelelwano, size thina sibanike indawo yokuyibona, indawo yezinto ezonwabisayo neyokuphumla. Le iye yaba yenye yeendlela zethu zokuthengisa eziphambili. Izinga ezihlalwa ngalo lisuke ku-30% laphantse laya kufika ku-100% phakathi evekini nangexesha lonyaka elingaxakekanga kangako. Siphinde sakwazi ukuba nabantu abasilandelayo kwi-intanethi abaphantse bafike kwi-115 000. Nanga amacebiso ambalwa okwenza indawo yakho ibe kumajelo onxibelelwano.”

  1. Nika igama indawo yakho

  “Inyathelo lokuqala lokuthengisa indlu yakho lisenokubonakala lilincinci, kodwa libalulekile—elo nyathelo kukunika indlu yakho igama. Ufuna ukufumana igama elahlukileyo, elingalibalekiyo nelichuliweyo. Emva koko, unokufaka uphawu kwindawo yakho uze ubhalise igama olisebenzisayo ku-Instagram.

  "Nantsi imibuzo embalwa yokukunceda uze negama:

  • Unekhaya elinjani? Ngaba yindlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga, ephambi kolwandle? Ngaba likhaya elenziwe ngendlela yeTudor okanye liyiloft?
  • Ngaba unomxholo? Ngaba izinto zakho zangaphakathi zezesitayile esithile? Ngaba linesitayile se-pirates (akhona anaso!)?
  • Ngaba lihambelana nengingqi, isixeko, okanye nedolophu yakho? Ngaba lingafakwa kwigama lakho?
  • Ngaba linento yokwenza nembali? Igama elifanelekileyo kusenokwenzeka ukuba linokufumaneka kwizinto zakudala.

  “Yenza uphando kwi-intanethi uze ufumanise ukuba kwenziwa ntoni kwezinye izindlu, nokuba ngawaphi amagama afumanekayo kumajelo onxibelelwano. Thina siye sathiya indlu yethu yokuqala yamaplanga ngegama leminye yemifula ekufutshane, iTye River. Xa bekupelwa inxalenye yesibini, uHaus, ucinge ngedolophu ekufutshane ehonjiswe ngesitayile saseBavaria ebizwa ngokuba yiLeavenworth. Xa idibene, liye laba nguTye Haus ”.

  2. Qala ngeefoto ezintle

  “Xa sele unegama lakho neendawo ofumaneka kuyo kumajelo onxibelelwano, unokufuna ukuqalisa ngeefoto ezintle. Musa, ndiyaphinda, musa, ukuthi usaqala usebenzise iifoto ezingacacanga. Iifoto ezikumajelo akho onxibelelwano, yinto yokuqala abantu abaza kuyibona—ibe ufuna abantu bakhuthazeke! Zizo eziza kuthengisa indlu yakho. Iifoto zakho zimele:

  • Ukuhambelana: Qinisekisa ukuba indlela ebukeka ngayo iyahambelana ibe ithi ndijonge.
  • Umgangatho ophezulu: Faka iifoto ezicacileyo, eziqaqambileyo, nezikwizinga eliphezulu neevidiyo—sukuzisebenzisa iifoto ezimnyama okanye ezingacacanga.
  • Ukuchana: Iinkcukacha zimele ziyichaze kakuhle indawo yakho.

  “Zama ukubonisa oko ikhetheke ngayo indawo yakho. Ngaba ngumphakathi wayo, yindlela eyiyiyo okanye yindawo ekuyo? Fumanisa ukuba yintoni kanye kanye eyenza indawo yakho inikise umdla. Ukhumbule ukuba awubhengezi kuphela indawo yakho, ukwachaza nangamava abantu abanokuwafumana ukuba bayatyelela: ingingqi yakho, iindawo ezinokubukwa, nezinto ezinokwenziwa kwingingqi yakho. Ukuba awunabuchule bokufota, cinga ngokuqesha umntu oyingcali ekufoteni xa usaqalisa".

  3. Sebenzisana nabanye abantu ngobuchule

  "Enye indlela yokufumana izinto ezintle onokuzifaka kumajelo akho onxibelelwano kukusebenzisana nabantu abanefuthe (umz. abafoti, ababhali bee-blog, abantu abenza iividiyo) uze unikezele ngezaphulelo ebantwini abanokukunika izinto onokuzipapasha. Sicebisa ukuba ukhangele uze unxibelelane nabantu basekuhlaleni abafotayo, ababhala ii-blog, abenza iividiyo nabenza izinto ezifakwa kumajelo onxibelelwano kwingingqi yakho.

  “Eli cebo lelinye lezinto ezenza abantu abaninzi batsaleleke kwiphepha lakho. Njengoko abantu abanefuthe bepapasha iifoto zabo zendawo yakho, abantu abatsha baza kuzibona baze bayibone indawo yakho.

  "Xa unxibelelana nabantu abanefuthe ukuze wenze isicelo kubalulekile ukuba:

  • Yiba yingcali. Qalisa ulungiselele kwaye unolwazi. Buza imibuzo efanelekileyo eza kunceda ukusebenzisana kuhambele phambili.
  • Cacisa. Inokuba yinto elula njengokuthi: ‘Molo, ndiyawuthanda umsebenzi wakho. Ndisaqala kwa-Airbnb. Ngaba ungathanda ukusebenzisana nam kwizinto eziyilwayo: ndikunike indawo yokuhlala, uze wena undinike iifoto ezintle okanye undibhalele?'
  • Chaza izinto ozilindeleyo. Bhala phantsi izinto enivumelana ngazo ukuze icace into ngamnye wenu ayilindeleyo noko uza kukufumana. Ezo zinto zimele ziquke iinkcukacha zokuba izinto ziza kufumaneka nini, amalungelo eefoto, ukuthegwa, inani leefoto/leevidiyo neentlobo zeefayile, njl njl.
  • Manincedakale nobabini. Lijonge njengethuba lokusebenzisana uze usebenzele ekubeni oku kusebenzisana kunincede nobabini.

  Elinye icebiso elinxulumene noko kukuba ungaze ube nendawo yokugcina izinto ekhal'umoya. Ukuba ngomzuzu wokugqibela uneentsuku ezivulekileyo, lisebenzise kakuhle elo xesha lokungaxakeki uze ulisebenzisele ukumaketha. Mema umntu onefuthe azokuhlala kwindawo yakho uze ulisebenzise elo xesha ukuze wenze izinto oza kuzifaka kumajelo akho onxibelelwano.

  4. Yenza abantu bakulandele

  Wakuba uzifakile kwi-intanethi waza waba neefoto ezininzi ezintle, lixesha lokuba uzipapashe. Le nto inokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo ezininzi:

  • Yiba ngunozakuzaku kwi-intanethi kwindawo yakho eneAirbnb Plus. Fumana ezona ndawo zikufaneleyo kwi-intanethi uze ubonakale kuzo. Ngoko ke, ukwenzela iTye Haus, siye sithande ukuhlala sisazi izinto zakutshanje ezikumajelo okuncokola zamashishini asekuhlaleni noludwe olunezinto ezidityaniswe ngamaqela olungqonge ingingqi yasekuhlaleni. Siye silandele izinto ezifakwa yindawo yeholide ekufutshane yokutyibiliza kwikhephu. Ngokomzekelo, siyakwazi ukuphendula imibuzo abanye abantu abayibhalayo, okanye sibhale umyalezo sithi, "Molo, xa uze kule dolophu kwixesha elizayo, yizokuhlala nathi."
  • Sebenzisana nezinye iibrendi uze wenze ukhuphiswano ibe unikezele ngamabhaso. Nathi siza kwenza ukhuphiswano nezaphulelo ezifumaneka kube kanye ukuze sinyuse inani labalandeli bethu. Cinga ngapha kwento oyibonayo ukuze ufumane iinkampani onokusebenzisana nazo ezihambiselana kakuhle "nebrendi" yakho. Sisebenzisana nenkampani ethengisa iingubo, amashiti kunye namacephe ukuze sithengise amashishini ethu kubathengi bethu. Siye sabathumelela umyalezo saza sathi kubo, "Molo, siza kufuna abantu abanefuthe ukuze bathethe ngezinto ozithengisayo, ngaba unomdla wokuba sisebenzisane? Ndingakunika nendawo yokuhlala yasimahla." La ikwangamathuba amahle kakhulu okwenza indawo yokugcina iidilesi zeimeyile.

  5. Nyaniseka

  Ngokuqhelekileyo, abantu abamthandi umntu ozibhengezayo, enoba kukwi-intanethi okanye ukwenza ubuqu oko—ngoko kubalulekile ukuba ube nguwe kubo bonke abantu othetha nabo. Sukuphendula kuyo yonke imiyalezo yabantu abanefuthe ngomyalezo ofanayo ukuze nje ubonwe—okanye uqalise ukuthumela umyalezo kuzo zonke idilesi zeimeyile odibana nazo. Awufuni kudika, ibe abantu bayakwazi ukubona xa ubanyanzela ngezinto ofuna bazithenge. Nyaniseka kwizinto ozithethayo ibe uza kutsala abantu abafanelekileyo.

  Umthetho wam endiwusebenzisayo kukuba, ndiye ndizame ukungazisebenzisi ngokugqithe emgceni ii-hashtags. Siye sishiye uphawu lwe-tag kwizinto ezithile ezibhaliweyo ngefoto enika umdla size sifake ii-hashtags eziyi-5 ukuya kweziyi-10 kwifoto nganye. Abanye abantu baye basebenzise uthotho lwee-tags zefoto nee-hashtags ukuze babonwe, kodwa mna ndiye ndikhethe ukwenza ngobunono, ndingabaxi.

  Khumbula ukuba ukwenza abantu bakulandele kuthatha ixesha ibe ngokuqinisekileyo akwenzeki ngobusuku obunye. Ndiyakukhuthaza ukuba uwasebenzise la macebiso, usebenzise ubuchule bakho ibe ngokuqinisekileyo uza kuzibona sele unentsapho ekumajelo okuncokola eyandayo—ibe izinga ehlalwa ngalo indlu yakho liza kukubulela.

  Ukonwabele ukubuka iindwendwe!
  UTom

  Izinto eziphambili

  • Khetha igama elingenakulibaleka nelichuliweyo ukuze uphawule indawo yakho

  • Faka iifoto ezintle, ezikumgangatho ophezulu ukuze ukhuthaze abantu uze ubhengeze indlu yakho

  • Sebenzisana nabantu basekuhlaleni abanefuthe uze unikezele ngeendawo zokuhlala ezinezaphulelo ukuze ufumane izinto ezifakwayo

  • Yenza abantu bakulandele kwi-intanethi ngokuba ngunozakuzaku kwindawo yakho enoAirbnb Plus

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe
  Airbnb
  22 Mey 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?