Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ukuqonda umlinganiselo wokuphendula kunye nezinga lokwamkela

  Funda indlela le milinganiselo esebenza ngayo, isizathu sokuba ibalulekile, uze ufumane indlela onokuphucula ngayo eyakho.
  Ngu-Airbnb nge-20 Jul 2018
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-21 Epr 2021

  Kuninzi lwenu, ukubuka iindwendwe kubalulekile, kodwa ke nikwanazo neentsapho, ibe nikwaxakeke nazizinto zenu. Ngoko ke, ukujonga indlela okhawuleza ukuphendula ngayo imibuzo yeendwendwe nokubeka elisweni ipesenti yezicelo zokubhukisha ozamkelayo xa zithelekiswa nongazamkeliyo, kusenokwenzeka ukuba asiyonto ozixakekisa ngayo. Abanye benu baye babuza ngeenkcukacha zala manani, isizathu sokubaluleka kwawo, nendlela eninokuwaphucula ngayo ngaphandle kokusokola—ibe siyayivuyela loo mibuzo! Siqokelele iimpendulo kubantu abenza ezi zixhobo, ngoko makhe siqalise sibone ukuba bathini.

  Yintoni umahluko phakathi kwezinga lam lokuphendula nelokwamkela?

  • Izinga lakho lokuphendula lilinganisa indlela oyiphendula ngayo imiyalezo nezicelo zokubhukisha zingekapheli iiyure eziyi-24. Ungalifumana izinga lakho leentsuku eziyi-365 ezigqithileyo ngokucofa kwithebhu Yokusebenza kwakho uze emva koko ucofe Izinto Ezifunekayo Ezisisiseko.
  • Izinga lakho lokwamkela lilinganisa ukuba uzamkele okanye awuzamkelanga kangaphi izicelo zokubhukisha. Imibuzo yeendwendwe ayiqukwa xa kubalwa izinga lakho lokwamkela. Ungalibona izinga lakho lokwamkela leentsuku eziyi-365 ezigqithileyo ngokucofa kwithebhu Yokusebenza kwakho uze emva koko ucofe Izinto Ezifunekayo Ezisisiseko.

  Ngokuphathelele izinga lam lokuphendula, ngaba ngumyalezo/ngumbuzo wokuqala kuphela ojongwayo okanye neminye imiyalezo elandelayo kwezo ncoko iyajongwa?
  Sijonga kuphela iimpendulo ezithunyelwe kwiiyure eziyi-24 undwendwe luthumele umyalezo okanye umbuzo wokuqala. Imiyalezo elandelayo kulo ncoko ayilichaphazeli izinga lakho lokuphendula.

  Kwenzeka ntoni kwizinga lam lokwamkela ukuba ndiphendula umbuzo endaweni yokuba ndamkele, ndivale okwexeshana iintsuku okanye ndingasamkeli isicelo sokubhukisha?
  Impendulo emfutshane yile: Ukuba undwendwe lukuthumelela isicelo sokubhukisha uze wena uphendule umbuzo kuphela, kodwa ungasivumi okanye ungasamkeli ngaphambi kwexesha lokuba siphelelwe, loo nto ibalwa njengokungamkeli.

  Makhe singene nzulu kancinci. Kubalulekile ukuba uqaphele umahluko phakathi kombuzo nesicelo sokubhukisha. Umyalezo obuzayo, ngumyalezo nje—mhlawumbi ufuna ingcaciso ngezinto ezinokusetyenziswa, iintsuku, okanye Imithetho Yekhaya. Kusenokwenzeka ukuba undwendwe lunomdla wokuhlala nawe kwaye lusenokude lubuze luthi: “Ndifuna ukubhukisha indawo yakho; ndivumelekile ukuba ndize nenja yam?” Esi ayisosicelo sokubhukisha. Ngumbuzo. Ungawuphendula umbuzo ngempendulo, ngokuvala okwexeshana iintsuku okanye ngokwala. Ukuba awuwamkeli umbuzo loo nto ixelela undwendwe ukuba indawo yakho ayilulungeli ibe kulukhuthaza ukuba lucele enye indlu. Kodwa akukho nanye kwezi zinto echaphazela ngqo izinga lakho lokwamkelwa. Ukuba uyasivuma isicelo sokuvala okwexeshana iintsuku zize iindwendwe zibhukishe indawo yakho, loo nto ibalwa njengokwamkela. Ukuba uyasivuma isicelo sokuvala okwexeshana iintsuku zize iindwendwe zingabhukishi, loo nto ayilichaphazeli kwaphela izinga lakho lokwamkela. Ukuba akuwamkeli umbuzo, izinga lakho lokwamkela alichaphazeleki.

  Isicelo sokubhukisha sithetha ukuba undwendwe lucela ngokusemthethweni ukubhukisha indawo yakho ibe lulinde ukuba usamkele okanye ungasamkeli. Malunga nezinga lakho lokwamkela izicelo, sijonga kuphela ukuba kwenzeka ntoni kwisicelo sokubhukisha, ibe zintathu kuphela izinto onokuzenza: kukwamkela, kukungamkeli okanye kukusiyeka side siphelelwe isicelo. Ukuba uyasiyeka isicelo siphelelwe lixesha—nokuba uyayiphendula imibuzo kodwa ungasivumi okanye usale isicelo zingekapheli iiyure eziyi-24—loo nto siyathatha ngokuba usalile.

  Andichaphazela njani la mazinga njengombuki zindwendwe?
  Ngumbuzo omhle lowo. Impendulo engqalileyo kukuba amazinga aphantsi okuphendula anokuchaphazela ukufanelekela kwakho ukuba kwinkqubo yeeSuperhost , kwaye amazinga okwamkela iindwendwe anokuchaphazela ukufaneleka kwakho ukuba ube ngumbuki zindwendwe wePlus. Ababuki zindwendwe abanamazinga aphantsi kakhulu basenokohlwaywa, kwaye zisenokumiswa izindlu zabo. Kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isihlandlo nje esinye sokungaphenduli okanye sokwala isicelo sokubhukisha, amaxesha amaninzi asiye siphumele ekubeni kubekho okuthile okwenziwayo. Siye sixhalebe kakhulu xa siqaphela ukuba kukhona umkhwa okhoyo wokungaphenduli okanye wokwala izicelo.

  Ungakwazi ukubhala amacebiso ababuki zindwendwe endlela yokugcina izinga lokuphendula nelokwamkela iindwendwe liphezulu?
  Sicinga ukuba ababuki zindwendwe zincutshe xa kufikwa kulo mba, ngoko siza kuwafaka apha nawakho amacebiso, kodwa malunga nezinga lokuphendula, eyona ndlela yokuhoya imiyalezo xa usendleleni kukusebenzisa i-app ka-Airbnb efowunini yakho. Usenokucinga nangokukhe uyenze ingasebenzi indlu yakho ithutyana ukuba uyazi ukuba awuzukwazi ukuyiphendula imiyalezo kangangexesha elithile. Ukuba useholideyini, ukwinkomfa yexesha elide, okanye usadinga ukukhe ubethwe ngumoya okwethutyana, ungayenza loo nto ungenaxhala lokuba usamelwe kukuphendula imibuzo okanye imiyalezo iyafumba kwimiyalezo yakho.

  Ukuze uyenze ingasebenzi ixeshana indlu yakho ibe uyenze ingaveli kwiziphumo xa kukhangelwa:

  1. Yiya Kwizindlu zakho uze ukhethe indlu
  2. Cofa indawo ethi Iinkcukacha Zendlu
  3. Ecaleni kwendawo ethi Imeko yendlu, cofa indawo ethi Lungisa
  4. Ngaphantsi kwendawo ethi Imeko yendlu, khetha Imisiwe okwexeshana kwimenyu evelayo
  5. Faka usuku lokuqala nelokugqibela, uze ucofe indawo ethi Gcina

  Indlu yakho iza kuvela isebenze ngokuzenzekelayo xa ixesha olimiseleyo liphela. Kusuku lwangaphambi kokuba indlu yakho isebenze kwakhona, uza kufumana i-imeyile eza kukukhumbuza.

  Nanga amanye amacebiso anikezelwe ngababuki zindwendwe Kwiziko Lentsapho okugcina izinga lokuphendula liphezulu:

  • Bekela bucala yonke imihla ixesha lokuphendula izicelo nemibuzo
  • Cela umntu okuncedisa ekubukeni iindwendwe okanye umhlobo akuphendulele ukuba awufumaneki ibe awufuni ukuba indlu yakho imiswe okwethutyana
  • Yonga ixesha ngokubhala kwangaphambili iimpendulo zemibuzo ebuzwa qho. Khangela indawo ethi "Sebenzisa Umyalezo Ogciniweyo" kuyo nayiphi na imiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo esekhoyo phakathi kwakho nondwendwe. Unokwenza, usebenzise, uze uphinde usebenzise iimpendulo ezilapho.
  • Ukuba uxakeke kakhulu okanye ishishini lakho lokubuka iindwendwe liqhuba kakuhle kakhulu, cinga ngokuba nomntu oza kukuncedisa esebenzela endaweni yakhe

  Ngokuphathelele izinga lakho lokwamkela, qinisekisa ukuba ikhalenda yakho, izinto ozithandayo xa kubhukishwa neesetingi zichanile ibe zisexesheni. Ngokomzekelo, ukuba awukwazi ukwamkela izicelo zendawo yokuhlala ngolo suku, lungisa indlu yakho ukuze ibonise ixesha olidingayo ngaphambi kokuba kubhukishwe. Ababuki zindwendwe basixelela ukuba bakufumanisa kuluncedo ukugcina Imithetho Yekhaya yabo isexesheni ukuze iindwendwe ziqonde ukuba zeziphi izinto ezifanelekileyo ibe zeziphi ezingafanelekanga ngaphambi kokuba zithumele isicelo sokubhukisha. Awuzukufane ufumane izicelo ongenakukwazi ukuzamkela ukuba uzenze zacaca gca izinto ozilindeleyo.

  Yintoni eyenziwa nguAirbnb ukuze lingabiphantsi izinga lababuki zindwendwe lokwamkela xa bengazamkeli izicelo ezingafanelekanga okanye zomgunyathi?
  Siyaqonda ukuba ngamanye amaxesha unokufumana izicelo eziyaphula ngokucacileyo Imithetho Yekhaya lakho, okanye enyanisweni intengiso ezibonakala ngathi zizicelo zokubhukisha. Ezo zicelo zisenokukubeka kwindawo ongayithandiyo yokuba sesichengeni sokumosha izinga lakho lokwamkela xa kungekho nto engcono onokuyenza. Ukuze siyilungise loo nto, into yokuqala esimele siyenze kukunceda ukwazi ukusichazela xa kukho ingxaki. Sisajonga ukuba ngeyiphi eyona ndlela ingcono yokuyenza loo nto, kwaye nangona kungekho nto yayo siza kunixelela ngayo okwangoku, siyazi kakuhle le nto ikuhluphayo.

  Sifuna ukuqinisekisa ukuba uyakwazi ukuzenzela isigqibo sokuba ngubani omawumamkele kwindawo yakho kwaye ukhululekile ukuhlala nezo ndwendwe. Siyaqonda ukuba ufuna ukuphenduliswa ngezicelo zokubhukisha zokwenyani kuphela, ibe sifuna ukuqinisekisa ukuba loo nto iyenzeka.

  Amanani ayinxalenye nje yebali
  Nangona kukuhle ukungalilibali izinga lokuphendula nelokwamkela, eyona nto ibalulekileyo ayingomanani—enyanisweni, zizinto nje ezisixelela ngeyona ndlela ozibuka ngayo iindwendwe zakho noqhakamshelwano oba nalo kunye nazo xa zikubhalela. Uba negalelo kwindlela ezivakalelwa ngayo iindwendwe zakho zisuka nje ngomzuzu ezinxibelelana ngawo nawe, okanye zicela ukubhukisha kwaye intsapho yababuki zindwendwe ifanele ukuzidla ngokwenza iindwendwe zizive zamkelekile ibe abantu abafikela kwakho bazive besekhaya kwizindlu zakho. Ngoko ke, qinisekisa ukuba uqhakamshelana neendwendwe kwangethuba uze uzenze zikwazi ukuphumelela xa zikhangela indawo ezifaneleyo; kodwa ke yazi ukuba amanani yindlela nje enye yokubalisa ngendlela ozibuka ngayo iindwendwe.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  20 Jul 2018
  Ngaba oku bekuluncedo?