Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Phucula iifoto zendlu yakho

  Abantu ababini abakwaziyo ukufota bachaza iindlela ezintlanu zokwenza indlu yakho yakwa-Airbnb iphume phambili.
  Ngu-Airbnb nge-26 Jul 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-26 Jul 2022

  Izinto eziphambili

  • Khetha ifoto yephepha lokuqala eyiveza kakuhle ukuba injani indawo yakho

  • Qoqosha, fota kumgangatho wamehlo uze ucinge kakuhle ngendlela ozimise ngayo izinto

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokunyusa umgangatho wakho wokubuka iindwendwe

   Ubusazi ukuba iifoto yenye yezinto ziphambili esetyenziselwa ukwenza isigqibo zindwendwe xa zikhetha indawo yokuhlala? Umgangatho weefoto zakho unokuchaphazela ukuba abantu abanokuba zindwendwe bayifumana kangakanani indlu yakho kwiziphumo zokukhangela—okuthetha ukuba iifoto ezikumgangatho ophezulu zibalulekile kwishishini lakho lokubuka iindwendwe.

   UJeff noCandida ngabafoti neeSuperhost abasebenzisa ubuchule babo ukuze batsale iindwendwe ezingakumbi ezinokubhukisha kwindawo yabo esentlango, iEl Rancho, eJoshua Tree, eCalifornia. Imfihlo yabo kukwenza indawo yabo ibonakale intle efotweni njengoko injalo nangobuqu.

   Apha, esi sibini sichaza amacebiso aso okuphucula iifoto zendlu yakho.

   1. Qoqosha

   Xa ufota indawo yakho, qiniseka ukuba uyiqoqoshile. UJeff uthi: “Ngamanye amaxesha siyothuka xa sibona inani labantu abalibala ukuqoqoqsha iindawo zabo ngaphambi kokuzifota.” “Siye sizama ukugcina iindawo esihlala kuzo ziqoqoshiwe, ukuze ukufota ifoto esiyifunayo—ngaphandle kwezinto eziphazamisayo—kube lula ngakumbi”

   Kodwa ke, loo nto ayithethi ukuba indawo yakho akufuneki ibe nanto kwaphela. UCandida uthi: “Faka izinto zobuqu kwifoto,” njengengubo okanye iincwadi ezimbalwa. “Loo nto yenza indawo ibe ntle ngakumbi.”

   2. Faka phakathi ifoto yakho yephepha lokuqala

   Ifoto yephepha lokuqala yendlu yakho yinto yokuqala abahambi abayifumanayo kwiziphumo zokukhangela nakwiphepha lendlu yakho ngoko zama ukuqiniseka ukuba iyawenza umahluko.

   “Cinga ngento eyenza indlu yakho yahluke kwezinye. Yintoni eyenza ikhetheke? Ucinga ukuba abantu baza kwazi ukuzibona belapha? Buka ezinye izindlu zika-Airbnb ukuze zikukhuthaze uze ufumane into eza kukusebenzela,” ucebisa njalo uCandida.

   Qinisekisa ukuba ufota naziphi na iindawo ezikhethekileyo ezinokutsala abantu abanokuba zindwendwe, njengefoto eyiveze yonke indawo engaphandle yendlu yakho.

   3. Fumana ukukhanya okukufaneleyo

   UCandida uthi: “Imfihlelo yokufota indlu kakuhle yindlela ekukhanya ngayo.” Nanga amacebiso ambalwa okufota indawo yakho ekhanya kakuhle:

   • Jonga indlela ekukhanya ngayo. Zama uze ubone indlela ilanga elikhanyisa ngayo phakathi nangaphandle kwendawo yakho ebudeni bemini.
   • Fota iifoto ekuseni nangokuhlwa. Xa ufota phandle, fota iifoto emva nje kokuphuma kwelanga okanye ngaphambi kokuba litshone—amaxesha amahle. Akukhanyi kakhulu ibe aliphandli kwaye liza kwenza indlu yakho ivele kakuhle.
   • Sebenzisa indalo. Ukuba ufota ngaphakathi endlini, khetha ixesha lasebudeni bemini ekungena ngalo ukukhanya kwendalo. Iindlela zokukhanyisa ezenziweyo kufuneka zibe yinto yokugqibela, kuba zidla ngokubonakala zigqame kakhulu ezifotweni.
   • Cima ifleshi. Njengakwezinye iindlela zokukhanyisa ezenziweyo, ukusebenzisa ifleshi kunokwenza ifoto igqame kakhulu. Ukuba indawo oyifotayo ayinako ukukhanya kwendalo, layita isibane ukuze ivele kakuhle.

   4. Lungisa ubume bayo

   Xa kuthethwa ngomgangatho wefoto, indlela eme ngayo—izinto ezifana necala eze ngalo, ubukhulu, indlela ezidityaniswe ngayo izinto—ibalulekile njengokuba kunjalo ngento oyifotayo. Nanga amanye amacebiso onokucinga ngawo xa ucinga ngendlela oza kuyimisa ngayo:

   • Fota esiphakathini. Ungalibali ukuba uAirbnb uyazisika iifoto ukuze zingene kwindlu yakho nakwiziphumo zokukhangela. Beka eyona nto uyifotayo esiphakathini ukuze kungasikeki nto ibalulekileyo. UJeff uthi: “Ukuba unezinto ezikhethekileyo ozithandayo kwindlu yakho, zama ukuzibeka esiphakathini kwifoto ukuze zibe phambili.”
   • Fota kumgangatho wamehlo. Fota ifoto yakho kumgangatho oqhelekileyo—kungabikho nto iphazamisayo okanye ekekelele phezulu okanye ezantsi—kunceda ukuqinisekisa ukuba ifoto ivele kakuhle ibe ivumela iindwendwe ziyibone kakuhle indawo ngolu hlobo bekuza kuba ngayo xa beye ubuqu.
   • Sebenzisa umthetho wokwahlula izinto kathathu. UJeff uthi: “Ukuba wahlula ifoto yakho kathathu, ungasebenzisa loo nto ukuze umise izinto ezivelileyo.”
   • Quka iifoto ezahlukeneyo. Iifoto eziveze indawo enkulu zezona zincedayo ekwenzeni abantu baqonde ubukhulu begumbi ngoxa iifoto ezisondele kancinci zezona zilungayo ukuze kuvezwe izinto ezithile njengeTV okanye ibhayisekile yokujima. Ezisondele kakhulu ziyekele izinto zobuqu eziveza ubuntu bakho kwindawo yakho.
   • Zenze zidibane. Igalari yakho yijonge njengohambo lokubuka, uze ubonise abantu abanokuba zindwendwe indlela amagumbi adibana ngayo ezifotweni.

   5. Bonisa ngendawo yakho

   Njengoko ukhetha izinto oza kuzifota—nezinto ongazukuzifota—zama ukucinga njengondwendwe.

   UCandida uthi: “Kubalulekile ukubeka nokukhetha iifoto ezilichaza kakuhle ibali lakho.” “Yintoni eza kuthandwa zindwendwe zakho ngendawo yakho? Zintoni izinto ezinokubothusa ekusenokufuneka bezazile? Ungaziveza njani iinkcukacha ngoxa uyibonisa ngokupheleleyo indlela elibukeka ngayo igumbi?”

   Ungalibali ukuba ixalenye yokubalisa ibali lakho kukubhekela xa ufota uze ubonise indawo eyijikelezileyo. UJeff uphawula athi: “Akunyanzelekanga ukuba ifoto nganye ibe yeyendlu.” Ngokomzekelo, usenokuquka iifoto zendawo yokunyuka intaba ekufuphi okanye ivenkile yekofu entle ekufuphi.

   Ngaphezu koko, njengoko ubonisa ngendawo nengingqi yakho, sebenzisa iifoto ezikumgangatho ophezulu ukuze uncede abantu abanokuba zindwendwe babe nombono wokuba baza kuhlala njani—ibe ukuba kunokwenzeka banokubhukisha indawo yakho baze bangaze bayilibale.

   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.


   Izinto eziphambili

   • Khetha ifoto yephepha lokuqala eyiveza kakuhle ukuba injani indawo yakho

   • Qoqosha, fota kumgangatho wamehlo uze ucinge kakuhle ngendlela ozimise ngayo izinto

   • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokunyusa umgangatho wakho wokubuka iindwendwe

    Airbnb
    26 Jul 2022
    Ngaba oku bekuluncedo?