Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

Kwenzeka ntoni xa iindwendwe zirhoxisa okanye zitshintsha ukubhukisha?

Nazi izinto omele uzilindele ngemali oza kuyibhatalwa xa kutshintsha uhambo obelucetyiwe.
Ngu-Airbnb nge-19 Jul 2021
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-24 Aga 2022

Izinto eziphambili

  • Ukuba undwendwe luyakurhoxisa ukubhukisha kuza kusebenza ipolisi yakho yokurhoxa

  • Ukuba uyavuma kutshintshwe into ethile ekubhukisheni kondwendwe, uza kubhatalwa kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha elitsha lokubhalisa xa lufika

  • Khetha ukuba yeyiphi ipolisi yokurhoxa ekusebenzelayo

Awunakuqiniseka ngento eza kwenzeka, kwaye ngamanye amaxesha iindwendwe kufuneka zirhoxise okanye zitshintshe ukubhukisha kwazo. Usenokubhatalwa—okanye into esiyibiza ngokuba yimali oyibhatalwayo—nokuba undwendwe luyarhoxa, kuxhomekeka kwipolisi yakho yokurhoxa nokuba iindwendwe zirhoxa kwangaphambili kangakanani.

Nantsi eyona nto onokuyilindela ukuba iindwendwe zakho zirhoxisa okanye zitshintshe ukubhukisha kwazo, okanye ukuba zicela ukubuyiselwa inxalenye ethile yemali.

Xa undwendwe lurhoxisa ukubhukisha kwalo

Ukuba undwendwe luyakurhoxisa ukubhukisha kwalo, kuza kusebenza ipolisi yakho yokurhoxa . Ukuba kusekho imali ekufuneka uyibhatalwe, loo mali ngokuqhelekileyo iza kuthunyelwa kuwe emva kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha lokubhalisela ukufika londwendwe lwakho.

Ngokomzekelo, ukuba unendlela yokurhoxisa engekho ngqongqo kakhulu, luze undwendwe lwakho lurhoxe kwiintsuku ezingaphantsi kwezisixhenxe ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, uza kuyibhatalwa yonke imali elilixabiso lakho losuku lazo zonke iintsuku, ngaphandle kweerhafu nezinye iimali ezimele zibhatalwe. Siza kuyithumela kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha lokubhalisela ukufika londwendwe lwakho. Awuzukuyifumana imali yokucoca, yesilwanyana sasekhaya, okanye imali yondwendwe olongezelelekileyo ukuba undwendwe lwakho alufikanga.

Uza kusoloko ukwazi ukufumana ingxelo yazo naziphi na iimali ozibhatelweyo okanye ezitshintshiweyo kwingxelo yakho yemali engenileyo nephumileyo.

Funda okungakumbi ngendlela obhatalwa ngayo

Xa undwendwe lutshintsha ukubhukisha kwalo

Ukuba undwendwe luyakutshintsha ukubhukisha kwalo, ngokuqhelekileyo siza kuyithumela imali kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha elitsha lalo lokubhalisa xa lufika. Ukuba ubuka iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide, uza kubhatalwa imali yenyanga ngoko kubhukisha.

Ngokomzekelo, ukuba wamkela isicelo sokutshintsha ukuze undwendwe luze iintsuku eziyi-10 ngoAgasti endaweni yeentsuku eziyi-10 ngoJuni, ibe lutshintsha kusekho ixesha elaneleyo lokuba ipolisi yakho yokurhoxa ingasebenzi, siza kukubhatala kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha elitsha lokubhalisela ukufika londwendwe lwakho.

Ukuba undwendwe lutshintsha ukubhukisha kwalo ngoxa lusendaweni yakho, imali oza kuyibhatalwa kwixesha elizayo isenokuchaphazeleka.

Ngokomzekelo, ukuba undwendwe lufika kwindawo yakho lubhukishe iintsuku eziyi-20, siza kukubhatala kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha lokubhalisa xa lufika. Kodwa ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba lurhoxe luze luhambe ngosuku lwe-10, ube unendlela yokurhoxa ebhetyebhetye, uza kuba nelungelo lokubhatalelwa usuku ngalunye oluluhlalayo, nosuku olunye olongezelelekileyo.

Kule meko, ekubeni uza kuba sele uyifumene yonke imali oyibhatalwayo, imali oza kuyibhatalwa kwixesha elizayo iza kutshintshwa ukuze kubhatalelwe inxalenye yemali ebuyiswayo.

Xa undwendwe lucela ukubuyiselwa imali

Ukuba undwendwe lufika kwindawo yakho lulindele into enokusetyenziswa, kodwa ayikho okanye yaphukile, lusenokucela ukubuyiselwa inxalenye ethile yemali. Ngokomzekelo, ukuba ibhafu yakho enamanzi ashushu yaphuke kungalindelekanga, ibe iyeyona nto iphambili kwindlu yakho enendawo yokuphola, undwendwe lwakho lunokuqhakamshelana nawe lucele ukubuyiselwa inxalenye ethile yemali.

Kwakulo mzekelo, ukuba uyavuma ukuba ibuyiswe inxalenye ethile yemali, imali oza kuyibhatalwa kwixesha elizayo iza kutshintshwa ukuze kubhatalelwe inxalenye yemali eza kuyibuyiswa, ekubeni uza kube sele uyifumene yonke imali oyibhatalwayo ngoku. Unako nokuzibuyisela imali iindwendwe Kwiziko Lezemali. Ukuba ubhatala ngaloo ndlela, imali oza kuyibhatalwa kwixesha elizayo ayizukuchaphazeleka.

Ukuzikhusela ekurhoxeni

Kakade ke, awukwazi ukuyilawula into yokuba undwendwe kufuneke lurhoxise okanye lutshintshe ukubhukisha kwalo. Kodwa ungaqiniseka ukuba awunangxaki neesetingi zakho ngokufunda okungakumbi ngeepolisi zethu zokurhoxa zeendwendwe nokukhetha ekulungeleyo.

Kuhle nokuba umane uyilungisa indawo yakho uze uncokole neendwendwe ngamaxesha abalulekileyo, ukuze uqiniseke ukuba indawo yakho iza kulungela ukuba kwamkelwe iindwendwe kuyo—kwaye uza kukwazi ukunceda ukuba kukho into engahambi kakuhle.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Izinto eziphambili

  • Ukuba undwendwe luyakurhoxisa ukubhukisha kuza kusebenza ipolisi yakho yokurhoxa

  • Ukuba uyavuma kutshintshwe into ethile ekubhukisheni kondwendwe, uza kubhatalwa kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha elitsha lokubhalisa xa lufika

  • Khetha ukuba yeyiphi ipolisi yokurhoxa ekusebenzelayo

Airbnb
19 Jul 2021
Ngaba oku bekuluncedo?