Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ukubonisa ubulumko: Ukuncokola noChip Conley

  Ingcali yokubuka iindwendwe ibalisa ngencwadi yayo entsha nesizathu sokuba kubalulekile ukuba nobulumko xa ubuka iindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-21 Aga 2018
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-21 Epr 2021

  Siyakuvuyela ukwamkela uChip Conley ozokuthetha ngoko akucingayo ngendlela ubulumko nomsebenzi ezidibana ngayo, nendlela intsapho yababuki zindwendwe ka-Airbnb eye yamnceda ngayo kumsebenzi wakhe. Usomashishini obuka iindwendwe nosele enethuba esenza loo msebenzi, umcebisi wezoshishino ka-Airbnb, umbhali, nentshatsheli yombuki zindwendwe, ukutyala izimali kukaChip kule ntsapho yokubuka iindwendwe kunembali ende nelifa elihlala lihleli. Incwadi yakhe entsha ethi, Wisdom@Work: The Making of a Modern Elder, ithembisa ukuphuhlisa ukuba mdala njengethuba lokunika abanye ulwazi nokuphinda ube ngumfundi.

  Umbuzo: Uye wazinikela ekubukeni iindwendwe nakwintsapho ka-Airbnb yokubuka iindwendwe iminyaka emininzi. Loo msebenzi ubukhulise njani ubulumko oxelela abanye ngabo kwincwadi yakho entsha?
  UChip Conley:
  “Okokuqala, ndiyayikhumbula intsapho yethu yokubuka iindwendwe. Ebudeni beminyaka emine ndikwisikhundla sokulawula kule nkampani, ndandikuthanda ukuya kwamanye amazwe ngoxa ndifunda kubabuki zindwendwe bethu. Kukho intetho yakudala ethi, 'Ulwazi luyathetha, kodwa ubulumko buyamamela,' kwaye ndaye ndafumanisa ukuba intsapho yethu yababuki zindwendwe iyamamelisisa kwangaxeshanye inegalelo elimangalisayo kwintsapho yonke. 'Ubulumko babantu abaninzi' (intsapho yethu yababuki zindwendwe emhlabeni wonke) bundifundise into eninzi, ibe ndiyathemba ukuba abo bantu baza kubona ezinye zeembono zabo kwincwadi yam entsha, echaza ukuba kutheni abantu kufuneka babuxabise ubulumko emhlabeni olawulwa kakhulu yitekhnoloji.”

  Umbuzo: Yintoni enokufundwa ngababuki zindwendwe ngendlela obusebenzisa ngayo ubulumko njengoko beqalisa ukubuka iindwendwe?
  UConley:
  “Kunika umdla kakhulu ukuwuphinda kabini umyinge weminyaka yabantu abasebenzela uAirbnb ebudeni beminyaka emihlani nehafu ndikule nkampani (unyaka onesiqingatha ophelileyo ndingumcebisi). Ndenze konke okusemandleni am ukuyimela intsapho yethu yokubuka iindwendwe ngokukhethekileyo abo badadlana. UBrian nabanye abaseki beshishini lakhe bayivuyela kakhulu into yokuba ababuki zindwendwe abaneminyaka eyi-50 nangaphezulu befumana awona manqaku aphezulu okwamkela iindwendwe kwa-Airbnb kunabo nabaphi na abanye abantu abakweminye iminyaka. Kusenokuba kukhona izizathu ezimbalwa zokuba kube njalo: banexesha elingakumbi lokuhoya ubuchule babo bokubuka iindwendwe, ukukhula kobuchule bokukwazi ukulawula iimvakalelo (enye into ebalulekileyo kubabuki zindwendwe abaqhuba kakuhle) njengoko bekhula, ibe ukuzinikela ixesha elide ekubukeni iindwendwe ngenjongo yokwenza imali yomhlala-phantsi. Andiqondi ukuba kukhona abantu abaneminyaka ethile ekuthiwa ngabo bodwa abanobulumko, kodwa luphawu umntu anokuzama ukuba nalo aze aluphucule njengoko ixesha lihamba.”

  Umbuzo: Yeyiphi indlela okutshintshe okanye okungatshintshanga ngayo ukubuka iindwendwe kuwe ukususela xa wawuneminyaka eyi-20, 30, 40, nangaphezulu?
  UConley:
  “Ukuqala kwam uJoie de Vivre Hospitality ndiphaya kwiminyaka eyi-25 (1987), le nkampani yayiyenye yeehotele zokuqala eMerika. Sasibonisa ukuba abahambi abaninzi bafuna ukuphathwa ngendlela eyahlukileyo neyasekuhlaleni. Okunika umdla kukuba, saye sasitshintsha isibizo ababizwa ngaso abantu abamkela iindwendwe kwidesika engaphambili, saza sayeka ukuthi 'oomabhalani' sathi 'ababuki zindwendwe,' ngoko ukubuka iindwendwe bekusoloko kusegazini lam iminyaka eyi-32. Kwiminyaka eyi-24 ndiligosa eliphetheyo kwinkampani yam, siye senza iihotele eziyi-52, ibe kwaye kwacaca ukuba iinkampani ezinkulu emhlabeni zazifuna ukufana neehotele (zihoya indlela eziyilwe ngayo, zifuna ukuba neendawo zokutyela neebhari ezingcono, zihoya izinto ezenziwa ekuhlaleni, njl.njl.). Xa ndajoyina uAirbnb Njengentloko Yesebe Lokubuka Iindwendwe Nelecebo, ndabona ukuba lo moya wokuhlala neendwendwe kwikhaya lakho, kukuhambela phambili kweehotele, njengoko itekhnoloji yenza ukuba uAirbnb athathe ukubuka iindwendwe ngendlela yasekuhlaleni akwenze kudume emhlabeni wonke. Xa uBrian Chesky wandicela ukuba ndijoyine le nkampani kwiminyaka emihlanu enesiqingatha edlulileyo, wandibuza wathi, ‘Ungathanda ukwenza wonke umntu akwazi ukubuka iindwendwe?’ Ndicinga ukuba yiloo nto kanye eyenziwe nguAirbnb nentsapho yethu yokubuka iindwendwe emangalisayo.”

  Umbuzo: Leliphi elona cebiso linye onokulinika umbuki zindwendwe osaqalayo?
  UConley:
  Olona phawu luxhaphakileyo kwabona kubabuki zindwendwe bethu abaphambili emhlabeni wonke, kukulungelelana ngeyona ndlela, ukuba nobubele nokuba novelwano. Ezi zimpawu ezahlukileyo, ibe abanye ababuki zindwendwe basenokuqhuba kakuhle kolunye kunakolunye, kodwa abo bakwaziyo ukuzibonakalisa kakuhle zombini—ngamanye amaxesha zizibini ezikwaziyo ukuba nazo zombini—baza kuphumelela ngeyona ndlela.”

  Umbuzo: Singalindela ntoni kuwe Chip? Ufuna likuphathele ntoni eli xesha lonyaka lizayo?
  UConley:
  “Ndiyaqhubeka nokuba ngumcebisi wezoshishino kaBrian neqela lakhe eliphezulu. Inkqubo yam yokubhala incwadi ethi Wisdom@Work indincede ndabona indela abaninzi ngayo abantu abakwiminyaka ephaya koo-50 nangaphezulu abakunqwenela ngayo ukutshintsha ubomi nemisebenzi yabo nendlela ezimbalwa ngayo izinto esinazo zokuxhasa abo bafuna ukutshintsha ubomi babo. Ngoko ke ndiye ndenza isikolo sokuqala emhlabeni wonke sabantu abakubudala obupha koo-50 abafuna ubulumko , iModern Elder Academy, ezinikele ekwenzeni indawo nezixhobo zokuqalisa ukutshintsha ubomi babafundi ngonaphakade. Sisikolo esingaselunxwemeni, esiyiyure ukusuka kumantla weCabo San Lucas emazantsi eBaja, eMexico, ngoko ndibuyele kwishishini lokubuk 'iindwendwe kwakhona. Sinabantu abazokusijoyina abevela emhlabeni wonke.”

  Ukuze ufunde ngakumbi ngencwadi kaChip nangeModern Elder Academy, yiya kwiwebhusayithi yakhe.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  21 Aga 2018
  Ngaba oku bekuluncedo?