Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukubhala imithetho yekhaya eluncedo

  Nceda ukhusele ikhaya lakho uze wenze iindwendwe zikonwabele ukuhlala kwazo.
  Ngu-Airbnb nge-2020 Dis 1
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-2021 Mey 13

  Izinto eziphambili

  • Imithetho yekhaya ikunceda ubalaselise izikhumbuzo zokhuseleko uze wenze iindwendwe zazi into ezimele ziyilindele

  • Lungisa imithetho yekhaya yakho
  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokufaka indlu eza kuphumelela

  Imithetho yekhaya lakho, ayiphelelanga ekuxeleni izinto emazenziwe nemazingenziwa. Yenza iindwendwe ziyazi into ezimele ziyilindele, ize izikrobise indwendwe kwindlela ozibuka ngayo iindwendwe. Ikwanceda iindwendwe zazi ukuba indawo yakho izilungile na ngaphambi kokuba ziyibhukishe, nto leyo enokuzenza zilonwabele ixesha lazo. Ekubeni imithetho yekhaya ibalulekile, senze ukuba iindwendwe zikwazi ukuyibona xa zibhukisha.

  Ngaba ufuna ukuncedwa kancinci ubhale eyakho? Landela la macebiso avela kubabuki zindwendwe abafana nawe.

  Yigcine ilula

  Sebenzisa ulwimi olucacileyo, noluqondakala lula. “Imithetho yekhaya akufuneki ivakale ngathi zinkcukacha zomthetho ezingavakaliyo. Ukuba zivakala ngolo hlobo, akukho mntu uza kuyifunda okanye iindwendwe zinokuya kwenye indawo engenamithetho ekunzima ukuyiqonda,” utsho uJenata, umbuki zindwendwe eRio de Janeiro.

  Eyona ndlela yokugcina izinto zilula? Cinga ukuba ungathanda ukuba undwendwe luziphathe njani endaweni yakho, nendlela obunokuyicacisa ngayo loo nto ukuba ubuthetha nalo ubuso ngobuso—emva koko yibhale ngolo hlobo.

  Awufuni nokuba uzixhinxe iindwendwe ngemithetho yekhaya emininzi. Thetha kakhulu ngemithetho ekunyanzelekileyo ukuba ziyazi uze eminye ekunganyanzelekanga ukuba ziyazi uyifake kwenye indawo.

  “Andizifaki kwimithetho yekhaya lam izicelo nezikhokelo ezinganyanzelekanga, njengendwo emazibekwe kuyo iitawuli nento emayenziwe ngeempahla ezifuna ukuhlanjwa,” utsho uAnnette wasePrescott, eArizona. "Ezo zinto ndiye ndizichazele iindwendwe zam xa ndithetha nazo njengoko ndizibonisa iflethi okanye ndiye ndizishiyele umyalezo.” Enye into onokukhetha ukuyenza kukwenza incwadi ezixelela ngendlu ukuze ufake iinkcukacha eziluncedo ezinganyanzelekanga ukuba zibe kwimithetho yakho yekhaya.

  Imithetho yekhaya akufuneki ivakale ngathi zinkcukacha zomthetho; ukuba ivakala ngolo hlobo, akukho mntu uza kuyifunda.
  J Renata,
  ERio de Janeiro

  Izikhumbuzo zokhuseleko

  Sukucinga ukuba iindwendwe ziluxhalabele ukhuseleko njengawe. Yinto entle ukuba uyichaze inkcazelo enjalo kwimithetho yakho yekhaya. Nantsi indlela abanye ababuki zindwendwe abayenze ngayo le nto:

  • “Nceda uvale uze utshixe zonke iifestile namacango xa uphuma kule ndawo.” —UDave noDeb, e-Edmonton, eKhanada
  • “Awafuneki amakhandlela. Kwaphela. Endaweni yawo sikunika amakhandlela angabaswayo nasebenza ngebhetri ukuze usebenzise wona.” —UHeather, eIthaca, eNew York

  Kwakhona kubalulekile ukugxininisa izinto ezifunekayo zempilo nezokhuseleko ezinento yokwenza neCOVID-19. Sebenzisa imithetho yakho yekhaya ukuze ukhumbuze iindwendwe ngezinto ezinyanzelekileyo ngokuphathelele iimaski nokungasondelelani, uze ukhankanye naziphi na izikhokelo ezongezelelekileyo zezindlu ezisetyenziswa nangabanye abantu ukuba kuyimfuneko.

  Lisebenzise ithuba lokufundisa iindwendwe

  Ukuba iindwendwe zityelele zisuka kude, zisenokungazazi izinto ezithile ngengingqi yakho okanye ngamasiko akho. Imithetho yekhaya lakho isenokuba lithuba elihle lokuzinika inkcazelo ebalulekileyo. Nazi iindlela abanye ababuki zindwendwe abaye balusebenzisa ngayo ulwazi lwasekuhlaleni:

  • "Siyakucela ukuba ungenzi ngxolo kwaye kuthi cwaka, ingakumbi ebusuku okanye ngexesha lokungqengqa.” —UBeatriz Elena, eMedellin, eColombia
  • “Akungenwa ngezihlangu ngaphakathi. Le nto iqheleke kakhulu eThailand.” —UNutth, eChiang Mai, eThailand
  • “Ukudawunlowuda okungekhosemthethweni akuvumelekanga. Ukuba ufunyaniswe unetyala, isohlwayo sikarhulumente sinokuba malunga ne€1 700 ngemuvi nganye.” —UBranka noSilvia, eZagreb, eCroatia

  Bonisa ubuntu bakho

  Imithetho yakho iyenza icace indlela ozibuka ngayo iindwendwe. Yenye indlela iindwendwe ezinokwazi ngayo ukuba indawo yakho izilungele na, ngoko yiba nguwe.

  Ukuba indlela obuka ngayo iindwendwe ayikho ngqongqo ibe iyonwabisa, yiveze loo nto. Uthanda izinto ezinocwangco ngakumbi? Qinisekisa ukuba loo nto yenziwe yacaca.

  Umbuki zindwendwe uAmy waseNashville uyathanda ukufaka izinto ezihlekisayo kwimithetho yekhaya lakhe:

  “Ndilindele ukuba iindwendwe ziziphathe njengabantu abadala:
  • Ungayitshisi indlu
  • Ungayikhabi inja yam
  • Ungakutyeli etafileni ukutya okuchontsizayo
  • Kukho iimigqomo yenkunkuma emininzi endlini: ithobhi ayingomgqomo”

  Imithetho yekhaya iyakunceda ikukhusele

  Kwimeko enqabileyo apho kunokuvela ingxaki nondwendwe, imithetho yekhaya ingakunceda ukulungise ukungavani. Ukuba undwendwe lwaphula umthetho wekhaya, into yokuqala omele uyenze kukuthetha nondwendwe uze uzame ukuyilungisa ingxaki nalo ngqo. Ukuba awukwazi ukufikelela kwisisombululo, qhakamshelana necandelo lokuncedwa kwabathengi lika-Airbnb ukuze ucele uncedo.

  Qaphela: Yonke imithetho yekhaya kufuneka ihambiselane neepolisi nemimiselo ka-Airbnb—kuquka imimiselo yethu yeenkonzo nepolisi yokungacaluli. Funda okungakumbi

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Imithetho yekhaya ikunceda ubalaselise izikhumbuzo zokhuseleko uze wenze iindwendwe zazi into ezimele ziyilindele

  • Lungisa imithetho yekhaya yakho
  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokufaka indlu eza kuphumelela
  Airbnb
  2020 Dis 1
  Ngaba oku bekuluncedo?