Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-7
  Isikhokelo

  Ukwamkela iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide

  Funda la macebiso nezixhobo zokwamkela iindwendwe ezibhukisha ixesha elingangenyanga nangaphezulu.
  Amanqaku ayi-7
  Ukwenza izinto ezibalulekileyo

  Ukwenza izinto ezibalulekileyo