Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
    Amanqaku ayi-5

    Indawo yokugcina amaphephandaba Ababuki Zindwendwe akudala

    Fumana izinto ezitshintshiweyo, ukukhuthazwa namacebiso kwiphephandaba lethu lakutshanje Lababuki Zindwendwe.
    Amanqaku ayi-5