Funda izinto ezisisiseko xa ubuka iindwendwe kwiklasi yasimahla

Vula iakhawunti ukuze ufumane ixesha eliza kukulungela kwaye siza kukuthumelela iinkcukacha zendlela yokujoyina kwi-intanethi.