Dlulela kumxholo
Funda izinto ezisisiseko xa ubuka iindwendwe kwiklasi yasimahla
Vula iakhawunti ukuze ufumane ixesha eliza kukulungela kwaye siza kukuthumelela iinkcukacha zendlela yokujoyina kwi-intanethi.