Izinto ezilungisiweyo ku-2022

Ukulwa ucalucalulo nokwenza indawo engenamntu ukhethwayo

IProject Lighthouse

I-Project Lighthouse, eqaliswe ngo-2020, inceda ekufumaneni nasekulungiseni ukungafani kwendlela abantu bezinye iintlanga abamonwabela ngayo uAirbnb. Senze eli phulo sisebenzisana neColor Of Change—kwaye sikhokelwa yimibutho yamalungelo oluntu neyezinto eziyimfihlo. Funda okungakumbi
Kusetyenziswa inkcazelo yokwenyani
Sihlola indlela iindwendwe Nababuki Zindwendwe abayisebenzisa ngayo iwebhusayithi yethu. Uhlalutyo lweenkcukacha-manani lusinceda sifumane amathuba okwenza wonke umntu aphathwe ngokulinganayo kwintsapho yethu.
Ukukhusela izinto eziyimfihlo
Sihlola izinto ezenzekayo ngobuninzi ibe asiyidibanisi inkcazelo yokucingelwa kobuhlanga nabantu okanye neeakhawunti ezithile.
Kuhlala kuphuculwa
Iqela lethu liyaqhubeka likhangela iindlela ezintsha zokwenza uAirbnb abe yindawo ekhuselekileyo, ekulingananwayo nekungakhethwayo kuyo.

Into esiyitshintshileyo

Ukukhupha iifoto ezikwiiprofayile zeendwendwe ngaphambi kokubhukisha
Ngo-2018, sitshintshe izinto ukuze siqinisekise ukuba Ababuki Zindwendwe baza kubona ifoto yondwendwe kwinkqubo yokubhukisha kuphela emva kokuba besamkele isicelo sokubhukisha. Uhlalutyo lufumanise ukuba le nto siyitshintshileyo yandise kancinci Umlinganiselo Wempumelelo Yokubhukisha—umlinganiselo apho iindwendwe zaseMerika zamaqela eentlanga ezahlukahlukeneyo zibhukishe ngempumelelo indlu ka-Airbnb—weendwendwe ezibonwa njengabantu Abamnyama.
Izimvo ezingakumbi ngeendwendwe ezingakumbi
Iindwendwe ezinezimvo Zinomlinganiselo Wempumelelo Yokubhukisha ophezulwana. Kodwa uhlalutyo lwethu lubonise ukuba iindwendwe ezibonwa njengabantu Abamnyama okanye abathetha okanye abanemvelaphi yaseSpeyini /imvelaphi yaseLatin America zinezimvo ezimbalwana kuneendwendwe ezibonwa njengabantu abamhlophe okanye abaseAsia. Sitshintsha izinto ukuze kube lula ukuba zonke iindwendwe zifumane uluvo xa zihamba.
Ukwenza abantu abangakumbi bakufanelekele ukusebenzisa Uvel' Ubhukishe
Uvel'ubhukishe uvumela undwendwe lubhukishe indlu ngaphandle kokufuna imvume Yombuki Zindwendwe. Sisixhobo esisebenzayo sokunciphisa ucalucalulo kuba senza kubhukishwe ngaphandle kokucalulwa kwabantu. Sazise ngezinto ezitshintshiweyo ukuze kube lula ngakumbi ngabantu abayi-5.2 miliyoni abangakumbi ukuba basebenzise Uvel'ubhukishe.
Ukwenza intsapho yabahambi engakhethiyo ngakumbi
Uhambo oluya nakwezinye iindawo ngaphandle kwezabakhenkethi eziqhelekileyo lunokuzisa amathuba ezoqoqosho kwiingingi ezingazange zixhamle kwezokhenketho ngaphambili. Kunyaka ozayo, siza kuqhubeka siphuhlisa size sikhulise iinkqubo zehlabathi ezifana neAirbnb Entrepreneurship Academy ukuze siqinisekise ukuba izinto ekunceda ngazo ukubuka iindwendwe kuAirbnb ziyafunyanwa nangabanye abantu. Imizamo yethu iquka ukwandisa iinkqubo ezinceda kutsalwe Ababuki Zindwendwe abangakumbi abangabantu bezinye iintlanga.
Ukwandisa imfundo Yababuki Zindwendwe
Intsapho yethu Yababuki Zindwendwe idlala indima ebalulekileyo ekwenzeni indawo ekulinganwayo kuyo nefudumeleyo. Kulo nyaka, sazise Ngesikhokelo Sokungakhethi Xa Ubuka Iindwendwe esinamanqaku okufundisa neevidiyo ukuze sincede Ababuki Zindwendwe bamkele iindwendwe zazo zonke izakhono, isini neemvelaphi—ingakumbi ezo zivela kwiindawo eziqhele ukuvalelwa amathuba. Silindele ukuqalisa iinkqubo zokufundisa ezingakumbi nezinto zeemveliso ukuze senze kungakhethwa.
Ukuhlola ukungamkelwa kokubhukisha ukuze kususwe amathuba okukhetha
Siyazi ukuba kukho izizathu ezivakalayo zokuba ukubhukisha kungaphumeleli: ikhalenda Yombuki Zindwendwe isenokuba itshintshile, okanye undwendwe lusenokuba nento oluyidingayo—into efana nokubhalisa ngaphambi kwexesha xa kufikwa, okanye ukuza neendwendwe ezongezelelekileyo—Umbuki Zindwendwe angenakukwazi ukuyifikelela. Sandisa ukukwazi kwethu ukuhlalutya ukungamkelwa kokubhukisha ukuze sincede siphucule iipolisi neemveliso zethu size silwe nokucalula.
Ukuphucula indlela yokubhukisha kwakhona
Phantsi kwePolisi yethu Yeminyango Evuliweyo, esungulwe ngo-2016, iindwendwe ezinokubhukisha okukhoyo okanye okuzayo ezixela ukuba ziyacalulwa ziyancedwa zibhukishe enye indlu. Kutshanje siqalise Inombolo Yoncedo esebenza oko eyenzelwe ukuba kube lula ukuba iindwendwe ezikuhambo zifumane uncedo olungxamisekileyo, kuquka ukukwazi ukuncedwa zibhukishe kwakhona.
Ukuqhubeka nokuzibophelela kwethu kwiindwendwe ezinengxaki yokuzihambela
Izihluzi zethu zokukhangela izinto ezinceda ilungele wonke umntu zenza kube lula ukuba iindwendwe zifumane zize zibhukishe iindawo ezizidingayo. Siye sizihlole zonke izinto ezinceda ilungele wonke umntu ezifakwe Ngabubuki Zindwendwe ukuze siqinisekise ukuba zichanile. Udidi lwethu oluthi Ukulungele Wonke Umntu, oluqaliswe ngoNovemba 2022, lubonisa amakhulu ezindlu ezilungiswe zanendlela yokungena ngesitulo esinamavili, neendlela eziqinisekisiweyo ezingenazitepsi zokungena kwindawo, kwigumbi lokulala nakwigumbi lokuhlambela. Izindlu ezilungela wonke umntu ziye ziskenwe ngesixhobo se-3D ukuze kuqinisekiswe izinto neemilinganiselo.

Ukuzibophelela Kwentsapho ka-Airbnb

Ukususela ngo-2016, siye sacela wonke umntu osebenzisa uAirbnb ukuba azibophelele ekuphatheni abanye ngembeko angabagwebi okanye abakhethe ngokuthi bavumelane Nokuzibophelela Kwentsapho ka-Airbnb. Nabani na ongavumiyo uyasuswa kwiwebhusayithi yethu—ukuza kuthi ga ku-2022, ibe ngabantu abayi-2.5 miliyoni abo.

Funda ingxelo epheleleyo

Le ngxelo Yezinto Ezilungisiweyo zika-Airbnb Yeminyaka Emithandathu Yokulwa Ukucalula Nokwakha Indawo Engakhethiyo iquka iziphumo eziphambili zeProject Lighthouse, inkcazelo yethu epheleleyo nenkqubela esiyenzileyo ukususela ngo-2016.
Bona ingxelo

Dibana nemibutho esisebenzisana nayo

Ukususela ngo-2016, siye sacebisana saza sasebenzisana namaqela aphambili alwela amalungelo abantu, iingcali kwezobuhlanga, nawezinto eziyimfihlo.