AirCover

Eyona inshorensi yohambo equka yonke into.
Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla.
Kuphela kuAirbnb.

AirCover

Eyona inshorensi yohambo equka yonke into.
Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla.
Kuphela kuAirbnb.

I-AirCover ikhusela undwendwe ngalunye kwizinto ezine qho luhleli

Igaranti Yokubhukisha

Kwimeko engafane yenzeke yokuba Umbuki Zindwendwe kufuneke arhoxise ukubhukisha kwakho kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, siza kukukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sikubuyisele imali yakho.

Igaranti Yokungena

Ukuba awukwazi ukubhalisa xa ufika kwindawo yakho ibe Umbuki Zindwendwe akakwazi ukuyilungisa loo ngxaki, siza kukukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele yexesha elilingana nelo ubuza kulihlala kwindawo yokuqala okanye sikubuyisele imali yakho.

Igaranti Yento Oyibhukishileyo

Ukuba nanini na usekuloo ndawo ufumanisa ukuba ayifani nale ibiveziwe—umz., ifriji ayisebenzi ibe Umbuki Zindwendwe wakho akakwazi kuyilungisa ngokukhawuleza okanye amagumbi okulala ambalwa—uza kuba neentsuku ezintathu zokusixelela ibe siza kukukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sikubuyisele imali yakho.

Inombolo Yoncedo esebenza oko

Ukuba nanini na uziva ungakhuselekanga, uza kufumana uncedo olukhawulezileyo kubantu abaqeqeshwe ngokukhethekileyo, imini nobusuku.
Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover ekhusela ngayo ukubhukisha kwakho kunye nayo nayiphi na into engaqukwanga.

NguAirbnb kuphela okunika iAirCover

UAirbnbAbakhuphisana naye
Igaranti Yokubhukisha
Igaranti Yokungena
Igaranti Yento Oyibhukishileyo
Inombolo Yoncedo esebenza oko
Izinto enceda ngazo iAirCover xa ithelekiswa neeinshorensi eziquka yonke into ezifumaneka simahla zezona nkampani sikhuphisana nazo ukususela ngoMatshi 2022.

Ukubhukisha ngakunye kuba neAirCover

Iimpendulo zemibuzo yakho

Awuyifumani le nto uyifunayo? Yiya Kwiziko lethu Loncedo

Kukho neAirCover Yababuki Zindwendwe

Ngaba unomdla wokubuka iindwendwe? NgeAirCover Yababuki Zindwendwe, unokuziva uzithembile ukuba ungaqalisa.
Funda ngokubuka iindwendwe