Amakhadi Esipho akwa-Airbnb

Kukho umhlaba wonke olinde ukubukwa—kufuphi, kude okanye kwi-intanethi.

Iindlela ezininzi zokubuka

Kuba kukho iindawo zokuhlala eziphantse zibeyi-5,6 miliyoni namawaka ezinto ezinokonwatyelwa, kukho into elungele umntu ngamnye.
Iiholide zeentsapho
Iindawo ezingalibalekiyo zeentsapho zazo zonke iintlobo.
Iiholide ezikucingisa ngothando
Sondelelana nomntu omthandayo kwindawo ekhethekileyo.
Izinto Ezinokonwatyelwa
Buka izinto ezikhethekileyo ezenziwayo neengcali zasekuhlaleni.

Indlela elula yokuvuyisa abanye

Thumela isipho sokufunda nokubuka.
Ahonjiswe kakuhle
Khetha elihonjiswe kakuhle, ixabiso lesipho uze ubhale umyalezo okhethekileyo!
Thumela ngeSMS okanye i-imeyile
Ikhadi lesipho lifika kwangoko ibe siza kukuqinisekisa xa lifunyenwe.
Ayiphelelwa
Xa sele lisetyenzisiwe, imali ongayisebenzisa yesipho iyafumaneka nanini na uyifuna.

Alungele zonke izihlandlo

Vuyela abantu obaxabisayo nezinto ezibalulekileyo abazenzayo ebomini babo.

Amakhadi esipho eenkampani

Nika abathengi okanye abasebenzi bakho isipho sokubuka ngoAirbnb.
Kufuneka ubuncinane uthenge nge-$ 1 000.

Ayafumaneka nasezivenkileni

Fumana amakhadi esipho kwiivenkile zokutya, iikhemesti nezinye iivenkile elizweni lonke.

Imibuzo edla ngokubuzwa

Ukuba uneminye imibuzo, yiya kwiziko lethu loncedo
Ukuba uneminye imibuzo, yiya kwiziko lethu loncedo