Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Izikhokelo zempilo nokhuseleko zokubuka iindwendwe Kwizinto Ezinokonwatyelwa kwimimandla evuliweyo

  Ezi zikhokelo zinokunceda ekwenzeni iindwendwe zibe Nento Enokonwatyelwa ekhuselekileyo neyonwabisayo.
  Ngu-Airbnb nge-22 Nov 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-22 Nov 2021

  Izinto eziphambili

  • Izikhokelo zenzelwe ukunciphisa ukuba sesichengeni

  • Ukunxiba imaski nokungasondeli ebantwini kusakhuthazwa

  • Ababuki Zindwendwe kusenokufuneka bacinge ngokutshintsha Izinto Ezinokonwatyelwa ukuze impilo ibe phambili, kunciphiswe ukusondelelana kwabantu nokuze basebenzise iindawo eziphandle ukuba kunokwenzeka

  Njengoko ihlabathi liphinda livulwa kwaye Nezinto Ezinokonwatyelwa ziqalisa kwakhona emva kokuvalwa ngenxa yeCOVID-19, kubalulekile ukuba sonke siziphathe kakuhle ukuze sincedise ekukhuseleni impilo nokhuseleko lwabanye. Sicinga ngaloo nto, senze izikhokelo zempilo nokhuseleko zeCOVID-19 Zababuki Zindwendwe Bezinto Ezinokonwatyelwa, ngokusekelwe kumacebiso eengcali njengoMbutho Wezempilo Wehlabathi kunye neU.S. Centers for Disease Control and Prevention.

  Izinto ezifunekayo zokuzikhusela kwiCOVID-19 Zababuki Zindwendwe

  • Nxiba imaski uze ungasondeli ebantwini xa umthetho okanye izikhokelo zasekuhlaleni zifuna njalo.
  • Beka umda wabantu abanokuthatha inxaxheba Kwinto yakho Enokonwatyelwa ibe ngabantu abayi-10 ubuninzi, kuquka nabaphi na Ababuki Zindwendwe okanye Abantu Abancedisayo.
  • Landela imigaqo yokucoca ka-Airbnb ukuze ucoce indawo yakho okanye naziphi na izixhobo ebudeni bexesha ngalinye Lento yakho Enokonwatyelwa nasemva kwexesha ngalinye Lento yakho Enokonwatyelwa. Funda okungakumbi.

  Izikhokelo ezongezelelekileyo zokubuka iindwendwe ngexesha leCOVID-19

  UAirbnb ukhuphe izikhokelo neenkqubo zokunceda ekumelaneni nezinto ezixhalabisayo ngempilo nokhuseleko, kodwa ezi zinto azinakuwuphelisa wonke umngcipheko. Ingakumbi ukuba ukuluhlu lwabantu abasemgciphekweni kakhulu (umz: abantu abaneminyaka engaphezulu kweyi-65 okanye abantu abanezigulo abasele benazo njengeswekile okanye intliziyo), sicebisa ukuba ufumane amacebiso eengcali uze uzikhusele ngakumbi xa usenza isigqibo sokubuka iindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa kuAirbnb.

  Sukuhamba okanye ubuke iindwendwe ukuba kutshanje uye wasondela kumntu oneCOVID-19 okanye uneempawu zeCOVID-19

  Ukuze ancedise ekukhuseleni impilo nokhuseleko lwentsapho yethu, uAirbnb unepolisi ethi Ababuki Zindwendwe (Nabantu Abancedisayo) abafanele babuke iindwendwe okanye bathathe inxaxheba kulo naliphi na ixesha Lento Enokonwatyelwa, ibe iindwendwe azifanele ziye Kwinto Enokonwatyelwa, ukuba neyiphi na kwezi zinto zilandelayo iyinyani:

  • Wosulelekile okanye uvavanyo lubonise ukuba uneCOVID-19 kwiintsuku eziyi-14 ezidlulileyo
  • Ukrokrela ukuba uyagula okanye wosulelekile ibe ulinde iziphumo zovavanyo lwe-COVID-19
  • Uneempawu okanye unexhala lokuba wosuleleke yiCOVID-19
  • Ukhe waqhubeka usondele kumntu oqinisekisiweyo okanye ekukrokrelwa ukuba wosuleleke yiCOVID-19 kwiintsuku eziyi-14 ezidlulileyo

  Cinga ngokutshintsha Into yakho Enokonwatyelwa

  Ukuze uhambiselane nezikhokelo zempilo nokhuseleko, kusenokufuneka utshintshe Into yakho Enokonwatyelwa okanye indawo yakho.

  Nazi ezinye izinto onokucinga ngazo:

  • Ukudibana kwabantu: Ukuze utshintshe into yakho eyenziwayo ukuze uphephe ukudibana kweendwendwe nokudibana koMbuki Zindwendwe neendwendwe.
  • Ucoceko: Yenza amathuba okuba iindwendwe zihlambe izandla zazo ebudeni Bento Enokonwatyelwa uze uphathe nento yokunciphisa iintsholongwane yezandla. Nciphisa iintsholongwane kwizixhobo emva kokusetyenziswa zindwendwe (izixhobo zasekhitshini, iivesti zokukhusela ubomi, izitulo, njl), ebudeni nasemva kwexesha ngalinye Lento Enokonwatyelwa.
  • Indawo:
   • Kwizinto Ezinokonwatyelwa ezenziwa ngaphakathi, cinga ngokunciphisa iindawo iindwendwe ezinokungena kuzo endlini yakho ibe zezi zifunekayo kuphela. Le nto inokunceda ekuphepheni ukosuleleka kuwe neendwendwe zakho kuze kwehlise ubukhulu bendawo ekufuneka uyicoce uze unciphise iintsholongwane kuyo kamva.
   • Cinga ngokuyenza kwindawo ephandle Into yakho Enokonwatyelwa okanye utshintshe indawo ekudityanelwa kuyo neendawo enizibukayo ukuze niphephe iindawo ezinabantu abaninzi. Cinga ngeendlela zokuthutha abantu nendlela yokuphepha amaxesha axakekileyo okanye ukuhamba usondele kwiindwendwe zakho.
   • Ukuba uceba ukutyelela iindawo zikawonke-wonke (umz. Amatye ezikhumbuzo, iipaki, phakathi esixekweni, njl.), qinisekisa ukuba uhlola amacebiso asekuhlaleni nezinto ezicetyiswayo zempilo xa ufumana ukubhukishwa nangaphambi kokuba ubuke iindwendwe ukuze uqinisekise ukuba uhambiselana nezinto ezifunekayo. Ezinye iindawo ngoku zinezinto ezifunekayo ukuze ungene ibe zisenokucela ubungqina bokugonywa. Ngaphezu koko, sicebisa ukuba uqhubeke uhamba kunye neendwendwe kunokuba nime kwindawo enye.
  • Ukutya neziselo:
   • Ukuba Into yakho Enokonwatyelwa iquka ukutya okanye ukusela, qinisekisa ukuba abantu abathatha inxaxheba abasondelelani xa besitya okanye besela.
   • Nanini na kunokwenzeka, iindwendwe kufuneka zitye okanye zisele phandle okanye zikhethe ukuhamba nazo ziyozityela ekhaya.
   • Kuphephe ukuzivumela ukuba ziziphakele okanye zizigalelele iziselo. Khetha ukuba umntu ngamnye afumane okwakhe ukutya endaweni yokutya njengosapho okanye ukuziphakela.
   • Sebenzisa izinto zokutya ezilahlwayo kuquka amacephe nezitya. Ukuba awunakukwazi ukusebenzisa izinto ezilahlwayo, qinisekisa ukuba zonke izinto zokutya ezingalahlwayo ziphathwa ngeeglavu ibe zihlanjwa ngesepha yezitya namanzi ashushu okanye kumatshini wokuhlamba izitya.
  • Ukungena komoya: Xa ubuka iindwendwe ngaphakathi, qinisekisa ukuba iindlela zokungenisa umoya zisebenza kakuhle uze wandise ukungena komoya ovela phandle kangangoko kunokwenzeka ngokuvula iifestile neminyango.

  Njengoko ulungisa iphepha Lento yakho Enokonwatyelwa, ungayilibali Ipolisi Yezinto Ezifakwayo neCoronavirus. Usenokuthi uyazenza izinto ezongezelelekileyo zokuzikhusela, kodwa awunakwazi ukuthi Into yakho Enokonwatyelwa “ayinayo iCOVID” okanye usebenzise isigama esifana neso.

  Izinto esizicela kwiindwendwe

  Sikwafake izikhokelo zeendwendwe eziya Kwizinto Ezinokonwatyelwa. Iindwendwe ziyacelwa ukuba zilandele imithetho nezikhokelo zasekuhlaleni, zihlambe izandla zazo, ziphathe into yokunciphisa iintsholongwane yezandla, zingasondeli kwezinye iindwendwe ukuze zikhuseleke zize zirhoxise zize zihlale ekhaya ukuba ziyagula. Ungacela undwendwe ukuba luhambe Kwinto Enokonwatyelwa ukuba alufuni ukulandela imithetho okanye izikhokelo zasekuhlaleni.

  Nceda ufunde Ipolisi Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe njengoko ulungiselela ukubuka iindwendwe ngokwezikhokelo zethu zokhuseleko. Qaphela ukuba iindwendwe zisenokubuyiselwa imali ngokwale polisi xa Umbuki Zindwendwe engalandeli okanye enyanzelisa ukuthotyelwa kwezikhokelo zokhuseleko kuzo zonke iindwendwe.

  Into omele uyenze ukuba wena okanye undwendwe lwakho lufunyaniswa luneCOVID-19

  Ukuba kutshanje ufunyaniswe uneCOVID-19 okanye uqalise ukuba neempawu zeCOVID-19, cinga ngokuchazela nabani na ekusenokwenzeka uchaphazelekile okanye wosulelekile, kunye namagunya asekuhlaleni afunekayo.

  Ukuba undwendwe luqhakamshelana nawe emva kokuba ulubukile luze lukuchazele ukuba lufunyaniswe luneCOVID-19 okanye luye lwadibana nomntu ofunyaniswe eneCOVID-19, nceda ulucele ukuba luqhakamshelane nathi.

  Izinto eziphambili

  • Izikhokelo zenzelwe ukunciphisa ukuba sesichengeni

  • Ukunxiba imaski nokungasondeli ebantwini kusakhuthazwa

  • Ababuki Zindwendwe kusenokufuneka bacinge ngokutshintsha Izinto Ezinokonwatyelwa ukuze impilo ibe phambili, kunciphiswe ukusondelelana kwabantu nokuze basebenzise iindawo eziphandle ukuba kunokwenzeka

  Airbnb
  22 Nov 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?