Dlulela kumxholo
Bhalisa
Bhalisa ngokufaka iNombolo Yefowuni
·
Ubunzima bephasiwedi: ayinamandla
Okungenani mayibe noonobumba abayi- 8
Inenombolo okanye uphawu
Ukuze ubhalise, kufuneka ube neminyaka eyi-18 ubuncinane. Abanye abantu abasebenzisa i-Airbnb abazukuwubona umhla wakho wokuzalwa.
Ngokucofa indawo ethi Ngena okanye Qhubeka nge-, ndiyavumelana ne- Imimiselo Yenkonzo, Imimiselo Yenkonzo Yokubhatala, IPolisi Engezinto Eziyimfihlo, kunye ne- IPolisi Yokungacaluli.
Sowunayo iakhawunti?
Ngena