Dlulela kumxholo

Bhukisha indawo ekhethekileyo yokuhlala kunye nezinto onokuzenza.

    Faka igama oza kulikhangela uze uqhubeke ukhangela ukuze ufumane amacebiso.
      Faka igama oza kulikhangela uze uqhubeke ukhangela ukuze ufumane amacebiso.