AMABALI OKUBUKA IINDWENDWE

Indlela u-Tessa azibuka ngayo iindwendwe

U-Tessa ubuka iindwendwe e-London ukuze afumane imali engakumbi.

U-Tessa ubuka iindwendwe e-London ukuze afumane imali engakumbi.

Yintoni eyakwenza wafuna ukwamkela iindwendwe?

Ndandisenza nje ukuqala kwam ukwamkela iindwendwe ngexesha leeOlimpiki. Ndandisithi, “Kwazi bani, mhlawumbi ndingafumana imadlana yokuya eholideyini okanye eyokuthenga izinto ezidingekayo ekhayeni lam.”

Yintoni ekwenze waqhubeka usamkela iindwendwe yonke le minyaka mingaka?

Into endayifumanisayo xa ndaqala ukufumana iindwendwe kukuba ndatsho ndazi iindawo ezingakumbi emhlabeni. Ndiyayithanda. Ndingummeli wase-London yiloo nto ndisazi kakuhle esi sixeko kwaye ndinokubonisa abantu izinto abangenakuzifunda kwiincwadi ezibonisa le ndawo. Kundivulela ithuba lokunceda abantu. Ndiyabanceda abantu.

Ngaba ikhona into ongamcebisa ngayo umntu ocinga ngokuba ngumbuki zindwendwe?

Khululeka kakhulu ngekhaya lakho uze wonwabe.

Ngaba iSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sibalulekile kuwe?

Kubaluleke kakhulu. Ndiyayithanda into yokuba ndinokuthembela ngayo xa ndidinga uncedo. Akukaze kubekho mfuneko yokuba ndiyisebenzise. Ndikhe ndaneendwendwe ezisemagqabini, ebendizithemba, nazo zindithemba. Kodwa oko kubangelwa kukuba ndithembele ngeSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo.

Ngaba ukwamkela iindwendwe kuyitshintshile indlela ophila ngayo?

Ewe, ngokuqinisekileyo. Ndikwazile ukufundela ukwenza amalaphu iminyaka emithathu kwiKholeji Yobugcisa yaseMorley. Kwanto nje edibene nelaphu: ukusika, ukuthunga, ukudizayina, konke ndikwenzile. Ndikwazile ukuhamba. Ukwamkela iindwendwe kundincede ndabhatala ikhitshi elitsha nezinye izinto endizitshintshileyo.

Ukuba ngumbuki zindwendwe kuyitshintshe njani indlela ophatha ngayo umzi wakho?

Ndifunde ukuba ndingazikokosi kakhulu izinto ezincinci endinazo.

Amanye amabali okwamkela iindwendwe

Qalisa ukufaka indlu yakho

Qalisa ukufaka indlu yakho