I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan

Ukukhuselwa Kombuki Zindwendwe ngamnye. Indlu nganye. Sihlandlo ngasinye.

Yintoni ekhuselweyo?

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan isenokubhatala ukuya kutsho kwi¥100 000 000 JPY ukuba indlu yombuki zindwendwe iyonakala ngenxa yokuhlala kondwendwe. Isenokubhatala naxa Umbuki Zindwendwe ethe wanetyala okanye waneendleko ngenxa yomonakalo kwindlu okanye ngenxa yokwenzakala kondwendwe okanye omnye umntu.

Yintoni ekhuselweyo?

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan isenokubhatala ukuya kutsho kwi¥100 000 000 JPY ukuba indlu yombuki zindwendwe iyonakala ngenxa yokuhlala kondwendwe. Isenokubhatala naxa Umbuki Zindwendwe ethe wanetyala okanye waneendleko ngenxa yomonakalo kwindlu okanye ngenxa yokwenzakala kondwendwe okanye omnye umntu.

Yintoni ekhuselweyo?

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan isenokubhatala ukuya kutsho kwi¥100 000 000 JPY ukuba indlu yombuki zindwendwe iyonakala ngenxa yokuhlala kondwendwe. Isenokubhatala naxa Umbuki Zindwendwe ethe wanetyala okanye waneendleko ngenxa yomonakalo kwindlu okanye ngenxa yokwenzakala kondwendwe okanye omnye umntu.

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan inokubhatalela:

  • Iimeko apho indlu yombuki zindwendwe yonakala ngenxa yokuhlala kondwendwe
  • Iimeko apho Umbuki Zindwendwe enetyala lokwenzakala kondwendwe okanye komnye umntu
  • Iimeko apho Umbuki Zindwendwe enetyala lokonakaliswa kwendlu yondwendwe okanye yomnye umntu
  • Iindleko kwiimeko apho Umbuki Zindwendwe eba neendleko ezithile ngenxa yokonakaliswa kwendlu okanye ngenxa yokwenzakala kondwendwe okanye komnye umntu
  • Iindleko zokulungisa indlu eye yenziwa yanamabala okanye yafuna ukuba isuswe ivumba

I-Inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan ayizibhataleli ezi zinto:

  • Imali esesandleni neyesibambiso Yombuki Zindwendwe
  • Umonakalo owenzeke ngenxa yento eyenziwe ngabom Ngumbuki Zindwendwe
  • Umonakalo oqhelekileyo
  • Iindleko zokucoca eziqhelekileyo
I-inshorensi isebenza kuphela Kubabuki Zindwendwe abahlala eJapan. Ababuki zindwendwe kufuneka babe nelayisensi okanye bavumeleke ukuba baqhube ishishini lokubuka iindwendwe ekhayeni labo ngokuhambiselana nomthetho osebenzayo ukuze bakwazi ukuyisebenzisa. Ababuki zindwendwe abafuna ukubhatalelwa Yi-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan bayavuma ukusebenzisana noAirbnb kuquka nenkampani yeinshorensi, nokusinika amaxwebhu omonakalo ekwenziwe ibango ngawo kwaye bayavuma ukuba siwuhlole xa loo nto ifuneka, nangona kungafane kwenzeke oko.

Ezinye iintlobo zezindlu zinezinye izinto ezingabhatalelwayo. Ababuki zindwendwe basenokufuna ukuzikhusela okanye ukuzisusa izinto zabo zexabiso xa beqeshisa ngendlu yabo baze bafune i-inshorensi esecaleni yezo zinto.

I-inshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapani ibhatala phantsi kweemeko ezithile, inemiqathango nezinto ezithile ezingabhatalelwayo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda uye kwiphepha loshwankathelo Leinshorensi Yababuki Zindwendwe BaseJapan.

Ukuze ucele ikopi epheleleyo yepolisi yeinshorensi, nceda uqhakamshelane noAon Japan Ltd. uze uquke inkcazelo yeakhawunti yakho ka-Airbnb.

Indlela yokufaka ibango

Indlela yokufaka ibango

Kubabuki Zindwendwe abanebango lomonakalo kwindlu abahlala kuyo kunye/okanye kwindlu yabo:

Kubabuki Zindwendwe abanebango lomonakalo
kwindlu abahlala kuyo kunye/okanye kwindlu yabo:

Kubabuki Zindwendwe abanebango lomonakalo
kwindlu abahlala kuyo kunye/okanye kwindlu yabo:

1. Qokelela ubungqina bomonakalo

Obo bungqina busenokuquka iifoto, iividiyo, uqikelelo lwamaxabiso, kunye/okanye iirisithi zezinto.

2. Qhakamshelana nondwendwe ngokukhawuleza Kwiziko Lezemali

Xa ucelwa ukuba ukhethe isizathu sokufuna ukusombululelwa ingxaki, nceda ukhethe: “Izinto ezonakalisiweyo okanye ezilahlekileyo”. Undwendwe luza kuba nethuba lokuphendula. Ukuba undwendwe aluphenduli kwiiyure eziyi-72, ungamcela uAirbnb akuncede.

3. Buyiselwa imali okanye ucele uAirbnb angenelele

Ukuba undwendwe alufuni ukubhatala yonke imali, usenokufanelekela ukubuyiselwa imali phantsi kweInshorensi Yababuki Zindwendwe baseJapan. Emva kokuqhakamshelana noAirbnb, ingcali yenkxaso iza kukunceda ikubonise ukuba kwenziwa njani.

Kubabuki Zindwendwe ekufuneka babhatalele umonakalo okanye
ezinye iindleko:


Kwimeko engafane yenzeke apho undwendwe okanye omnye umntu esonzakala okanye izinto zakhe zisonakala okanye zibiwa, ize ibe nguwe ekufuneka ebhatele okanye kufuneke ubhatalele iindleko zokumbuyekeza, kufuneka uqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho. Emva kokufumana amaxwebhu axhasayo nenkcazelo, eso simangalo siza kugqithiswa kwa-Airbnb sisiwe kwinkampani asebenzisana nayo yeinshorensi nomntu ojongene namabango avela ngaphandle.
Qhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho

Kubabuki Zindwendwe ekufuneka babhatalele umonakalo okanye
ezinye iindleko:


Kwimeko engafane yenzeke apho undwendwe okanye omnye umntu esonzakala okanye izinto zakhe zisonakala okanye zibiwa, ize ibe nguwe ekufuneka ebhatele okanye kufuneke ubhatalele iindleko zokumbuyekeza, kufuneka uqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho. Emva kokufumana amaxwebhu axhasayo nenkcazelo, eso simangalo siza kugqithiswa kwa-Airbnb sisiwe kwinkampani asebenzisana nayo yeinshorensi nomntu ojongene namabango avela ngaphandle.
Qhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho

Iimpendulo zemibuzo yakho

Iimpendulo zemibuzo yakho

img

Ukulungele ukwenza indawo yakho ibe nguAirbnb?