Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Iinkcukacha ngepolisi yokubhukisha kwakhona neyokubuyiselwa imali kondwendwe

  Fumana iimpendulo zemibuzo edla ngokubuzwa ngezinto ezitshintshiweyo kwipolisi ka-Airbnb.
  Ngu-Airbnb nge-8 Epr 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-10 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  Siyazivuyela izimvo ngepolisi yokubhukisha kwakhona neyokubuyiswa kwemali esizifumeneyo Kubabuki Zindwendwe kwiiklasi, Iziko Lentsapho neeKlabhu Zababuki Zindwendwe. Ababuki Zindwendwe abaninzi bachaze ukuba baxhalabile ngento etshintshiweyo kutshanje kule polisi kudala ikho, ibe siyaqonda ukuba kufuneka sicacise ngakumbi.

  Ngokusekelwe kwizimvo zenu, siyaqonda ukuba Ababuki Zindwendwe abaninzi abaqhelananga nale polisi kwaye ukuyihlaziya kwethu kwenze kwakho imibuzo engakumbi. Siyayazi nokuba nidinga iinkcukacha ezingakumbi ngendlela ipolisi esebenza ngayo.

  Ngenxa yezimvo zenu, siyawasusa amabinzana athetha ngokuba Ababuki Zindwendwe kufuneka babhatalele iindleko zokubhukisha kwakhona ngokutsho kwale polisi. Ukuze ube noxolo lwengqondo ngakumbi, nazi iimpendulo zeminye yemibuzo edla ngokubuzwa ngale polisi.

  Imibuzo edla ngokubuzwa

  1. Ixesha lokuxela leeyure eziyi-72 yiyo yodwa into etshintshiweyo kule polisi?
  Eyona nto iphambili etshintshiweyo kwipolisi ekhoyo: Silandisile ixesha lokuxela iingxaki. Iindwendwe ngoku ziza kuba neeyure eziyi-72 ukususela ngexesha eziyifumanisa ngalo ingxaki yohambo ukuba ziyixele kuAirbnb.*

  Siwenze alula namabinzana asetyenzisiweyo kwipolisi. Ezona zinto ziphambili kwipolisi azitshintshanga.

  Njengakwipolisi yangaphambili, le ihlaziyiweyo icacisa indlela ebuyiswa ngayo imali xa kuvela iingxaki kuhambo, njengaxa Umbuki Zindwendwe erhoxa, kukho iingxaki nokubhalisa xa kufikwa okanye izinto ezinokusetyenziswa ezaphukileyo okanye ezingekhoyo, ukungachani kwendlu neengxaki zococeko, iingozi nezinambuzane eziyingozi.

  Ungahlola ipolisi ka-2019 kunye nehlaziyiweyo ka-2022 (eqalisa ukusebenza nge-29 ka-Aprili 2022.)

  2. Ngawaphi amabinzana eniwasusayo ngoku kwipolisi engokubhukisha kwakhona?
  Siyawasusa la mabinzana: Apho uAirbnb engena ezindlekweni ngenxa yokunceda undwendwe lufumane okanye lubhukishe indawo yokuhlala efanayo okanye ebhetele, Umbuki Zindwendwe kuza kufuneka abhatalele ezo ndleko ngaphezu kwayo nayiphi na imali ekufuneka ibuyiswe, ibe uAirbnb uza kuba nelungelo lokufuna ukuba Umbuki Zindwendwe ayibhatale okanye ayibuyise le mali.+

  Nangona la mabinzana ebeyinxalenye yepolisi yethu yokubuyisa imali ukususela ngo-2019, asiyenzi le nto ayithethayo.

  Kodwa ke, ngokusekelwe kwizimvo zenu, abanye Ababuki Zindwendwe bebecinga la mabinzana matsha kwaye bebenexhala leendleko ezingaziwayo ebekusenokufuneka bazibhatale. Ukuze siyenze icace, khange ke sibhatalise Ababuki Zindwendwe okanye sithi mababuyise imali kuAirbnb ngenxa yokunceda iindwendwe zibhukishe kwakhona. Ukususa la mabinzana kufanele kukwenze uqiniseke ngakumbi.

  Kungekudala, siza kujongana nokurhoxisa Kwababuki Zindwendwe neengxaki ezinkulu ezibangelwa Ngababuki Zindwendwe—njengokubhukishwa kwendawo kabini ngexesha elinye—into ebangela ukuba uAirbnb kufuneke ancede iindwendwe zibhukishe kwakhona. Kwiiveki ezizayo siza kufundisa ngendlela yokumelana nokurhoxa okubangelwe Ngumbuki Zindwendwe.

  Njengesiqhelo, ukuba unemeko ongenakuyinceda efanelekayo okanye enye imeko efanayo engapha kwamandla akho, siza kusebenza kunye nawe nondwendwe lwakho ukuze sifumane indlela yokuyilungisa eniza kuvumelana ngayo nefanelekayo.

  3. Kutheni nilitshintshile ixesha lokuxela iingxaki?
  Iindwendwe zisichazele ukuba iiyure eziyi-24 azanelanga ukuze zifune uncedo kuze kulungiswe iingxaki zazo. Siye saphanda amanye amaxesha anokusebenza saza sagqiba ukuba ukunika iindwendwe iiyure eziyi-72 emva kokufumanisa ingxaki ukuba ziyixele kuAirbnb kuzilungisile izinto ezininzi ebezixhalabisa iindwendwe kuba linika Ababuki Zindwendwe ixesha elingakumbi lokulungisa ingxaki.

  Nangona ngoku iindwendwe ziza kuba neeyure eziyi-72 ukususela ekufumaniseni kwazo ingxaki ukuze zixele ingxaki yohambo kuAirbnb, ipolisi ithi: Ngaphambi kokufaka ibango, nanini na kunokwenzeka, undwendwe kufuneka luchazele Umbuki Zindwendwe luze luzame ukulungisa ingxaki yohambo ngqo Nombuki Zindwendwe walo.

  Ukuba iindwendwe ziqale ziqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho, into esiqhele ukuyenza kukuzikhumbuza ukuba ziqhakamshelane Nombuki Zindwendwe ngqo, ibe Iqela Elinceda Intsapho liza kuzama nalo ukuqhakamshelana Nombuki Zindwendwe.

  Kwimeko apho undwendwe lufumanisa ingxaki yohambo luze luyixele emva kokuba ziphelile iiyure eziyi-72 zokuyixela, Iqela Elinceda Intsapho liza kucela iindwendwe ukuba ziqhakamshelane Nombuki Zindwendwe ukuze kulungiswe ingxaki. Sifuna ukunceda ukuze kubekho imiphumo emihle kuba eyona nto sizimisele kuyo kukusoloko sikugcina ukubhukishwa kwakho.

  Ababuki Zindwendwe abafanele bangazi ngamabango eendwendwe. Sizimisele ekukunikeni ithuba lokuchaza ukuba wena uthi kwenzeke ntoni ukuze sifikelele kwisigqibo esifanelekayo.

  4. Yintoni eyenza iindwendwe zifanelekele ukubuyiselwa imali kwaye nigqiba njani ngexabiso?
  Iindwendwe ziza kufanelekela ukubuyiselwa imali ukuba zixela ingxaki yohambo efanelekayo—njengokuba kungabikho into enokusetyenziswa enkulu ibichaziwe, njengepuli—kwiiyure eziyi-72 emva kokuyifumanisa zize zinikezele ngobungqina obufanelekayo bokuxhasa ingxelo yazo.

  Iindwendwe azifanelekeli ukubuyiselwa imali ukuba Umbuki Zindwendwe uyakwazi ukulungisa ingxaki enkulu ngokukhawuleza kangangokuba ingachaphazeli kakubi ukuhlala kwazo okanye ingxaki encinci, njengenkunkuma engakhutshwanga.

  Njengesiqhelo, iindwendwe ziza kufanelekela kuphela ukubuyiselwa imali yonke yeentsuku ezingahlalwanga kwindawo Yombuki Zindwendwe. Xa iindwendwe zikhetha ukuhlala kwindawo, ngokuqhelekileyo ziza kufanelekela ukubuyiselwa inxalenye ethile yemali yeentsuku ezichaphazelwe yingxaki enkulu yohambo.

  Ixabiso lemali ebuyiswayo lixhomekeka kubukhulu bengxaki, ukuchaphazeleka kweendwendwe nokuba iindwendwe ziyaqhubeka zihleli kwindawo nenxalenye yexesha eliza kuhlalwa elichaphazelekileyo.

  Imali ibuyiswa yonke kwiindwendwe ngokuqhelekileyo kuphela xa kukho iingxaki ezinkulu ezibangela ukuba ziphume kwindawo kwiiyure eziyi-24 zokuqala zokuhlala kwazo. Iindwendwe zifanelekela ukubuyiselwa imali ethile ukuba ingxaki ayikho nkulu kakhulu okanye zikhetha ukuqhubeka zihleli kwindawo.

  5. Niza kufuna ukuba iindwendwe ziqhakamshelane nam ukuba kukho ingxaki?
  Ababuki Zindwendwe abafanele bangazi ngamabango eendwendwe. Sizimisele ekukunikeni ithuba lokuchaza ukuba wena uthi kwenzeke ntoni ukuze sifikelele kwisigqibo esifanelekayo.

  Ipolisi ehlaziyiweyo ithi: Ngaphambi kokufaka ibango, nanini na kunokwenzeka, undwendwe kufuneka luchazele Umbuki Zindwendwe luze luzame ukulungisa ingxaki yohambo ngqo Nombuki Zindwendwe walo.

  Ukuba iindwendwe ziqale ziqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho, siyazikhumbuza ukuba ziqhakamshelane Nombuki Zindwendwe ngqo, ukuze ube nethuba lokulungisa ingxaki.

  6. Ndikhuselwa njani ekubeni iindwendwe zifake iingxelo ezingachananga ukuze nje zibuyiselwe imali?
  Siwathatha nzulu amabango angeyonyani. Ipolisi yethu yenza kucace ukuba iingxaki ezibangelwa zindwendwe aziqukwanga ibe ukufaka iingxelo ezingeyonyani okanye ezibaxiweyo kunokuphumela kwiziphumo ezimbi kakhulu kwiindwendwe.

  Sinenkqubo yokuhlola nokuphanda onke amabango eendwendwe ukuze sikhusele Ababuki Zindwendwe kwiingxelo ezingengeyonyani okanye ezibaxiweyo. Le nkqubo iquka ukufunwa kobungqina obuchanileyo, njengeefoto zengxaki okanye isiqinisekiso esivela Kumbuki Zindwendwe sengxaki. Ukuba sifumanisa ukuba undwendwe luthethe into engeyonyani, senza izinto ezifanelekayo zokuluphendulisa.

  Sinamalungu eqela Lokunceda Intsapho anobuchule naqeqeshwe ngokukhethekileyo azingcali zale polisi. Eli qela lihlola zonke iingxelo zeendwendwe ukuze liqonde ukuba ziyaxhaswa na bubungqina obufanelekileyo. Kuxhomekeka kuhlobo lwengxaki, sisenokufuna ubungqina bexesha efunyenwe ngalo ingxaki ukuze siqinisekise ukuba ayibangelwanga zindwendwe.

  Siyaqhubeka sityala imali kweli qela likhethekileyo ukuze siqinisekise ukuba wonke umntu uba nexesha elisemagqabini size sibuyise imali kuphela xa kufaneleka.

  7. Kuza kwenzeka ntoni xa kusenzeka into engapha kwamandla am?
  Ukuba unemeko ongenakuyinceda efanelekayo okanye enye imeko efanayo engapha kwamandla akho, siza kusebenza kunye nawe nondwendwe lwakho ukuze sifumane indlela yokuyilungisa eniza kuvumelana ngayo nefanelekayo.

  Ukuba iindwendwe zonakalisa indlu yakho kwaye udinga ixesha lokuyilungisa, ukhuselwa yiAirCover Yababuki Zindwendwe.** NgeAirCover Yababuki Zindwendwe, uAirbnb ukubuyisela ingeniso elahlekileyo ukuba urhoxisa ukubhukisha okuqinisekisiweyo ngenxa yomonakalo.

  Ukuba indawo yakho akunakuhlalwa kuyo xa kubhaliswa xa kufikwa ngenxa yokuba kukho izinambuzane eziyingozi, loo nto nto inokubangela iindwendwe zixhalabele impilo nokhuseleko lwazo. Kusenokufuneka kubuyiswe yonke imali ngenxa yengxaki enkulu, njengokubakho kweempuku, ibe siza kunceda undwendwe ngokubhukisha kwakhona.

  Siyaqonda ukuba ezinye iindawo zisenokuba nengxaki yokuba nezinambuzane eziyingozi ezithile—iingcongconi, iimbovane, amacikilishe, njl.—ibe siyayijonga naloo nto. Ukuchaza kwingcaciso yendlu yakho ukuba kukho izinambuzane nezilwanyana eziqhelekileyo kwingqingqi yakho kunceda iindwendwe zazi into emaziyilindele kwangaphambili.

  8. Ndingabhena njani kwisigqibo endingavumelaniyo naso?
  Ababuki Zindwendwe abafuna ukubhena kwisigqibo banokuqhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho benobungqina obufanelekayo.

  Ukuba Umbuki Zindwendwe unikezela ngobungqina obaneleyo obuphikisana nengxelo yondwendwe okanye obubonisa ukuba senze impazamo kwesinye sezigqibo zethu, asizukusamkela isicelo sondwendwe okanye sitshintshe isigqibo sethu ukuba kuyafaneleka.

  Abanye Ababuki Zindwendwe baba nevidiyo enexesha ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa ukuze baqinisekise ukuba banobungqina bemeko yendawo yabo kanye ngaphambi kokuba iindwendwe zifike.

  9. Ukuba iindwendwe zikhalazela ingxaki, uAirbnb uza kurhoxisa ukubhukishwa kwam kwexesha elizayo?
  Xa kukho iingxaki ezinkulu zohambo ezinokuchaphazela iindwendwe zexesha elizayo ekubhukisheni okuzayo, njengesixhobo sokufudumeza indlu esaphukileyo ngexesha lasebusika, sisenokurhoxisa ukubhukishwa kwexesha elizayo side siqinisekise Kumbuki Zindwendwe ukuba ingxaki ilungisiwe.

  10. Kungafuneka ndiphenduliswe ngeengxaki ezibangelwa zindwendwe, njengokungakwazi ukungena kwindlu kuba zifike ngaphambi kwexesha okanye azikwazi ukuyifumana indawo ekuyo?
  Ukuba ingxaki exeliweyo ibangelwe lundwendwe, Umbuki Zindwendwe akazukuphenduliswa.

  11. Iindwendwe zinokubuyiselwa imali ukuba zikhalazela into encinci okanye into esele ndiyichazile kwindlu?
  Iingxaki ezincinci, njengomatshini wokomisa iinwele owophukileyo, ezingakuchaphazeliyo ukuhlala kondwendwe nezingafuni ukuba ziphume azinakubuyiselwa mali. Ukuba indlu yakho ithi awunayo into ethile, njengeTV eneetshaneli ezibhatalelwayo, akulindelekanga ukuba ube nayo.

  12. Iindwendwe zinokubuyiselwa imali ukuba ndiyilungisile ingxaki?
  Ngaphambi kokufaka ibango, nanini na kunokwenzeka, iindwendwe kufuneka zichazele Umbuki Zindwendwe zize zizame ukulungisa ingxaki kunye Nombuki Zindwendwe ngaphambi kokuyichaza kuthi. Amaxesha amaninzi xa Umbuki Zindwendwe elungisa ingxaki, iindwendwe akuye kufuneke ziqhakamshelane nathi ibe akukho sicelo sokubuyiselwa imali siza kwenziwa.

  Ukuba iindwendwe ziqhakamshelana nathi kuba ingxaki ingakhange ikhawuleze ilungiswe nguMbuki Zindwendwe, imali eza kubuyiswa iza kufanelekela inxalenye yexesha ebeliza kuhlalwa elichaphazelwa yile ngxaki.

  13. Iindwendwe ziyakwazi ukubuyiselwa yonke imali emva kokuba zigqibile ukuhlala kwindawo?
  Ukuba iindwendwe zilihlala lonke ixesha elibhukishiweyo zize zixele ingxaki emva kokuhamba, azizukubuyiselwa yonke imali. Zisenokufanelekela ukubuyiselwa inxalenye ethile yemali efanela indlela loo ngxaki yohambo echaphazele ngayo ukuhlala kwazo.

  +Nceda uphawule ukuba uhlobo lwaseJapan lwePolisi Yokubhukisha Kwakhona Neyokubuyiswa Kwemali ibingenawo la mabinzana, ngenxa yeso sizathu, asisusanga okanye satshintsha nawaphi na amabinzana kuyo.

  *Ixesha lokuxela iingxaki zohambo ekubhukisheni kwasekuhlaleni kwimimandla yaseTshayina liza kuqhubeka iziyure eziyi-24 ukususela ekuyifumaniseni.

  * *I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikuAirbnb Travel, LLC, okanye Ababuki Zindwendwe abakwimimandla yaseTshayina naseJapan, apho kusebenza khona i-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina,Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseJapan , kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa eJapan. I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  8 Epr 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?